Published On: 18 Maj, 2016

Zbulimi, parandalimi dhe luftimi i delikuencës së të miturve

Besnik Gjaka

Taktika kriminalistike nuk shterohet vetëm në punën me të miturin e zbuluar dhe të akuzuar. Ajo merret edhe me një varg masash preventive, kështu që një aspekt i këtyre detyrave gjithsesi është kontrollimi i përditshëm i atyre të miturve, për të cilët dihet se janë të prirur për kryerjen e veprave penale. Kontrolli i tillë më së shpeshti bëhet në vendin e banimit, në vendin ku më së tepërmi ka tollovi (ballot, shfaqjet sportive, restorantet e ushqimeve shoqërore, banesat e personave të dyshimtë, “bujtinat e egra” etj.) Ky kontroll bëhet duke thirrur në bisedë nëpërmjet kontrollimeve në institucionet edukuese, me informimin nga ana e edukatorëve, punëdhënësve dhe të tjerëve, gjatë përpunimit të lëndës.

Në këtë mënyrë, shërbimi i specializuar i sigurimit publik që është fomuar në njësi organizative të vecanta (drejtorati për deliguencën e fëmijëve, reparti për delikuencën e të miturve, inspektorët e prevencës, inspektorët e delikuencës së tëmiturve), nëpërmjet bashkëpunimit me shërbimet e tjera të specializuara për luftimin e kriminalitetit në postat e policisë, nëpërmjet shikimit në evidencë, mund të krijohet kushtet shumë të volitshme për kontroll të mirë të gjendjes dhe të ecurisë së kësaj dukurie shoqërore në territorin e vet. ’’Sipas Dr. V. Latifit’’. Organizatat e policisë dhe medodat e punës janë të rregulluara në atë mënyrë që pjesa më e madhe e aktivitetit të tyre zhvillohet në terren, e veçanërisht në të gjitha ato vende të cilat kanë dhe mund të kenë karakter të rrezikuar.’’ Shërbimi i specializuar i policisë për luftimin e delikuencës së të miturve është një prej zgjidhjeve, sipas të të cilave kanë shkuar shumë vende dhe e cila jep përvoja të mëdha. Zhvillimi i tashëm në vendin tonë, shkon në linjat kryesore drejt organeve të specializuara të punëve të brendshme, me tendencë të kordinimit të ngushtë me shërbimet mbrojtës sociale.

Domosdoja e formimit të shërbimit të veçantë në kuadër të shërbimit të sigurimit publik, të cilin mund ta quajmë shërbim i specializuar i sigurimit publik për delikuencën e të miturve, shihet edhe në sa vijon:

  • Njohja e domosdoshme e cilësive të përgjithshme, të vecanta dhe individuale të delikuentit nga kategoritë e caktuara.
  • Njohja e problematikës së tërësishme sipas kategorive të caktuara në territorin apo rajonin e caktuar.
  • Njohja e të gjitha desipozitave ligjore, që janë në lidhmëri të drejtpërdrejtë për zgjidhjen e rasteve të vecanta nga kategoritë e caktuara të delikuentëve.
  • Trajtimi me kategorinë e fëmijëve dhe të të miturve si delikuentë duhet të jetë i vecantë, dhe këtë rrethanë e kushtëzon, në kuadër të këtij shërbimi, edhe profesionaliteti i vecantë dhe i ngushtë të punëtorit, që punon me këtë ketegori delikuentësh.
  • Profesionaliteti i ngushtë i punëtorit të shërbimit të sigurimit publik, që punon në këtë problematikë, duhet të realizojë në tërësi detyrat e tij, duke mos e rrezikuar personalitetin e delikuentit.

Veçantia në metodikën e punëtorit të specializuar të shërbimit të sigurimit publik, varet prej shumë faktorësh, për shembull: nga vetë personaliteti i punëtorit operativ dhe afiniteti i tij ndaj vetë punës, nga njohuria e disa lëmive të caktuara të shkencave bashkëkohore, të cilat në fushëveprimin e tyre i studjojnë të rinjtë në kuptimin e gjerë dhe të ngushtë, nga vënia e kontakteve interpersonale me fëmijë dhe të rinjë në tërësi, e veçanërisht me delikuencën e mitur, nga njohja e problematikës në tërësi dhe nga njohja e cilësisë fizike të çdo delikuenti të mitur veç e veç, si dhe etiologjisë së tyre të zhvillimit kriminal, e të tjera.

Në nivel të organeve komunale të punëve të brendshme, në të gjitha qendrat në vend ekzistojnë shërbime të veçanta të sigurimit publik, të cilat merren me problemet e zbulimit dhe të luftimit të delikuencës  së të miturve. Shërbimet e tilla kanë një aparat të tërë përcjellës të evidencës dhe të mjeteve të tjera të nevojshme për punë të suksesshme rreth këtyre çështjeve.

Në kuadër të këtyre shërbimeve të organizuara dhe të specializuara të sigurimit publik për delikuencën e të miturve, zakonisht punon një numër femrash – inspektore  dhe punëtorë të tjerë profesionalë, të cilat kryesisht janë defiktologë, pedagogë, psikologë, juristë, punëtorë socialë etj. Në këto shërbime puna kryesore dhe parësore është e orientuar në prevencën e delikuencës së të  miturve dhe në detyrat e zbulimit dhe të veprimit në rastet kur fëmija, ose i mituri është viktimë e veprës penale.

Do të thotë se praktika, nga dita në ditë, vërteton nevojën dhe domosdonë për shërbime të specializuara të sigurimit publik, para së gjithash të punëtorëve të pauniformë, të cilët do të merreshin kryesisht me çështjet e zbulimit, të parandalimit dhe të luftimit të delikuencës së fëmijëve, para së gjithash me prevencën e saj. Së këndejmi na duket edhe më e arsyeshme që të insistojmë për këto kërkesa, që të realizohen. Autori është njohës i kriminalistikës dhe krimit të organizuar.

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...