Published On: 23 Qershor, 2016

Taktika kriminalistike e pyetjes së dëshmitarit

Besnik Gjaka

Marrja në pyetje e dëshmitarit është veprim hetimor mjaft i shpeshtë i cili zbatohet në procedurë penale,sepse dëshmia është provë më e shpeshtë e jo rrallë herë edhe e vetmja provë. Zbatimi i veprimit hetues marrja në pyetje e dëshmitarit,i cili zbatohet gojarisht është detyrë mjaft e ndërlikuar. Dëshmitari është mjet provues më i shpeshtë në procedurën penale. Dëshmia e si provë,përkundër kritikave ekzistuese rreth besnikërisë dhe sigurisë së saj,është e pazëvendësueshme në procedurën penale. Bajeri thotë: Dëshmitar është personi i ndryshëm nga i pandehuri të cilit është diç e njohur për faktet të cilat vërtetohen në procedurë penale dhe të cilën gjyqtari hetues ose trupi gjykues e ka ftuar që për ato fakt te jep deklaratën e vetë. a sipas Vodileniqit : Dëshmitari është person fizik ( cilësi e përbashkët ) i pazëvensueshëm ( veti thelbësore) i ndryshëm nga i pandehuri,i cili tregon në bazë të perceptimeve shqisore vetanake dhe të vlerësimeve të thjeshta , për atë që ka t bëjë sipas rregullit në të kaluarën, e paraqitur sipas rregullit rastësisht dhe spontanisht, jashtë procedues penale,sipas rregullit ka natyrë të njohjes laike,ndërsa ka të bëjë me faktet juridike_ procedurale relevante, dhe faktet indiciale që deklarohet pra gjykate. Obligimi për të dëshmuar është obligim i përgjithshëm i të gjithë personave të cilët qëndrojnë në një vend, po që se me dispozitë të posaçme ligjore ose me të drejtën ndërkombëtare nuk janë liruar nga ky obligim. Obligimi i shtetasit vendos për të dëshmuar para gjykatës së shtetit të huaj mund të ekzistoj në rastet e ofrimit të ndihmës juridiko penale ndërkombëtare shtetit tjetër, varësisht nga ajo se a është a është. Obligimit për të dëshmuar i nënshtrohen të gjithë personat pa marrë parasysh pozitën,funksionin, gjininë,moshën, inteligjencën etj. Metodat taktike ndihmojnë për të plotësuar qëllimin e pyetjes së dëshmitarit. Metodat taktike zbatohen si në procesin e përgatitjes për pyetje ashtu edhe në procesin e vet pyetjes. Përgatitja për pyetje përfshin radhën e thirrjes së dëshmitareve dhe studimin e personalitetit të tyre. Radha e pyetjes së tij ka rëndësi si për marrjen e njoftimeve të sakta, ashtu edhe për vendosjen e kontaktit psikologjik. Në radhë të parë, pyeten ata dëshmitar që janë informuar mirë mbi rrethanat e ngjarjes, dëshmitarët që e kanë parë ngjarjen ose ata që e kanë perceptuar mirë atë për shkak të cilësive profesionale. Thëniet e tyre ndihmojnë për ti vlerësuare thëniet e personave të tjerë që nuk e kanë perceptuar ngjarjen për shakë të dobësive në perceptim ose për ti demaskuar përpjekjet që bëjnë për ta quar organin procedues në rrugë të gabuar. Zbatimi i metodave taktike në procesin e pyetjes së dëshmitarit ndjek këto rrugë: në fillim merret identitetit i tij, pastaj dëgjohet tregimi i lirë,më në fund, i drejtohen pyetje. Pra së gjithash, organi procedues vërteton identitetin e dëshmitarit. Nga pikëpamja taktike në këtë fazë, kërkohet zbulimi i marrëdhënieve të dëshmitarit me të pandehurin ose me dëshmitar të tjerë. Nga pikëpamja taktike nuk këshillohet që organi procedues,do ti marrë të dhënat biografike, ta paralajmërojë dëshmitarin për përgjegjësin penale që ka në bazë të ligjit. Veçanërisht paralajmërimi nuk duhet bërë kur ai është i bindur se dëshmitari nuk gënjen. Deri sa të pandehurit i është lejuar ta fsheh të vërteten, dëshmitari është i obliguar ta thotë të vërteten. Dëshmitari mund të dënohet nëse nuk e flet të vërteten. Dëshmitarit i tërhiqet vërejtja më parë se ka për detyrë ta thotë të vërteten dhe se nuk guxon të fsheh asgjë, e pastaj i vihen në dijeni pasojat nga thënia e rreme. Duke e këshillua dëshmitarin seriozisht dhe duke i bë thirrej të mbështete në ndërgjegjeje dhe drejtësinë e tij, Pastaj organi procedues e njofton atë të dëshmoi për faktet për të cilat ka dijeni. Nga pikëpamja psikologjike forma e tregimit të lirë ndihmon për aktivizimin e lidhjeve të asociacioneve dhe të riprodhimit në kujtesë të asaj që është harruar. Prandaj,faktikisht është e domosdoshme që dëshmitari të dëgjohet me durim dhe të mos ndërpritet. Ata që flasin shumë paraqesin veshtërsi dhe vënë në provë durimin e organit procedues. Taktikisht këshillohet që të tillë persona të lihen të flasin deri në fund. Por, për arsye se në thëniet e tyre ka prirje për të pasqyruar gjërat të tepërta dhe të pasakta, dëshmitë tyre duhen kontrolluar dhe verifikuar në mënyrë të posaçme. Në tregimin e dëshmitarit ai mund të dëgjoi gjërat të parëndësishme, që mund ta detyrojnë atë thotë: “ Bjeri shkurt”. Një gjë të tillë organi procedues mund ta bëjë vetëm atëherë kur dëshmitari largohet nga faktet që kanë rendësi për çështjen, por asnjëherë kur është rasti për të kujtuar faktet të harruara. Faza e tretë fillon me bërjen e pyetjeve. Mund të ndodh që në tregimin e lirë dëshmitari ti ketë sqaruar të gjitha faktet që kërkon organi procedues. Në këto raste nuk ka nevojë të bëhen pyetje plotësuese. Mund të ndodhë që dëshmitari të deklaroi se nuk i kujtohet asgjë ( që kjo mos të ketë mbështetje psikologjike ) ose të mos di fakte, të cilat, sipas të dhënave nga lënda e hetuesisë, duhet ti dijë. Në këto raste është më e dobishme që organi procedues të përpiqet të gjej motivet pse dëshmitari nuk dëshiron të flas, të evitohen këto motive , sesa të kërkohet kategorikisht që dëshmitari të deklarohet. Me qenë se fjala është për dëshmitar qëllimmirë, ketë motive mund t jenë për shembull, frika nga hakmarrja, dëshira që të mos përzihet dhe të mbetet neutral, ta evitoi paraqitjen para gjyqit, qëndrimi indiferent ose, anasjelltas dhembshuria etj. Një dëshmitar i tillë duhet ti sugjerohet dhe ti vihet në dijeni rëndësia e thënies së tij. Mënyra duhet të jetë serioze por miqësore. Një ndër detyrat më të rëndësishme të pyetësit qëndron mu në këtë mënyrë të pyetjes që i pyeturi ta ndiej tërë seriozitetin e obligimit që ta thotë të vërteten dhe rëndësinë e të dëshmuarit. Me mënyra të përshtatshme të pyetjeve pengohet Që thëniet te mbesin të përgjysmuara. Me pyetje të qëlluara duhet të detyrohet dëshmitari i luhatshëm që me ne fund të vendos a to të dot të vërteten apo do të gënjej. Te dëshmitari duhet të thyhet indiferenca dhe neutraliteti ndaj çdo çështje penale qe nuk prek interesat e tija .Nuk ka secili dëshmitar guxim qytetari, prandaj ,duhet ti ndihmohet ne marrjen e vendimit. Gjatë pyetjes,organi procedues duhet ta ruaj qetësin dhe njëherit të pathyeshme. Duhet bërë atë qe dëshmitari të marre qëndrim të drejt, ashtu si na mëson psikologjia e vullnetit. Mbas bisedës së parë ftohet dëshmitari ta bëjë thinjen e tij të lirë. Gjatë kësaj kohe nuk është mire ta ndërpremë dëshmitarin me pyetje. Organi procedues, duke dëgjuar dëshmitarin, do të shënoj në letër ( më së miri shkurtime) thelbin e dëshmisë dhe pyetjet që do ti a bëjë me vonë dëshmitarit, e qe nuk kanë qen të parapara me planin e pyetjes, Thënien e lirë mund ta ndërpremë vetëm atëherë kur dëshmitari flet për gjërat qe nuk kanë të bëjë me çështjen. Organi procedues është pasiv vetëm ne dukje. Ai dëgjon dhe mendon. Kur dëshmitari e përfundon thënien, atëherë organi procedues fillon të pyes dëshmitarin. Organi procedues i aftë, nëse është përgatitur mirë për pyetje dhe disponon material provues, do të krijoj në baze të rrëfimit të mirë, tabllon e asaj se ka të bëjë me dëshmitarë qëllimmirë ose dëshmitarë që me qëllim e thotë të pavërtetën. Mund të ndodh që deklarata e dëshmitarit të jetë në kundërthënie me rrethanat e konstatuara definitivisht , e megjithatë të mos kemi të bëjmë me dëshmitarët e rremë. Pyetjet duhet të jenë : të shkrutëra, konkrete, të qarta, të caktuara me përpkri, të formuluara nga niveli i dëshmitarit, të renditura në atë mënyrë që përgjigjet të përbëjnë një tërësi logjike. Mirëpo në procesin e bërjes së pyetjeve dëshmitari mund të harroj padashur faktet ose hollësirat e ngjarjes. Kundër harresës organi procedues përdorë metodat taktike. Thëniet e dëshmitareve vlerësohen në bazë të kritereve logjike e psikologjike. Zakonisht njoftimet që jep dëshmitari në pyetje shoqërohen me fakte dhe mendime. Faktet që përmenden mund të jenë të vërteta ose të rreme. Për këtë qëllim sqarohet problemi nëse ai ka perceptuar drejt faktet, i kujton mire e ato i riprodhon ne rregull. Këtu i ndihmojnë studimi i mjedisit dhe i kushteve të përshtatshme të cilat është bërë perceptimi i fakteve nga dëshmitari,me çfarë pune merrej ai, a i shikoi qartë dhe a i dëgjoi mirë faktet për të cilat bëhej fjalë etj. Verifikimit i këtyre fakteve bëhet duke etur dëshmitarët tjerë që kanë parë ose kanë dëgjuar dhe duke kryer veprime të tjera hetimore e gjyqësore, si: këqyrje, kontrollim, eksperiment, ekspertim, etj., me anën e të cilave vërtetohet saktësia e thënieve të dëshmitarit. Veçanërisht ka rëndësi të përcaktohet, gjatë pyetjes, nëse ai ka përcaktuar vetë ngjarjen, apo bënë njoftimin duke u mbështetur në thëniet e të tjerëve. Në këtë rast organi procedues shfrytëzon kontradiktat që lindin në mënyrë të pashmangshme kur ai tregon hollësitë e ngjarjes ( metodat e detaimit të thënieve ). Për praktikë të shumtën e herëve zbatohen këto mënyra të pyetjes : – organi procedues do të pyetë për faktet që nuk kanë rëndësi për çështjen,mirëpo, megjithatë, e intereson dëshmitarin dhe , prandaj ndoshta janë të asociuara në ngjarjen kritike. – Bëhen pyetje për rrethanat që përkrah koha i kanë parapri menjëher asaj që i intereson penalistin, d.m.th, rrethanave kritike të cilat dëshmitari i ka harruar; – Kërkohet që dëshmitari ti deklaroi në detaje me radhë të gjitha gjërat që i ka bërë dhe përjetuar atë ditë; në këtë mënyrë dëshmitarin e shpiem deri te rrethana kritike, në të vërtetë, këtu bëhet me ndihmën e dëshmitarit, rikonstruimi i menduar i ngjarjeve paraprake; – Në raste të jashtëzakonshme dëshmitarit mund ti parashtrohen, për tia përtëritur kujtesën, disa rrethana ose çfarëdo qoftë objekti që ka të bëjë me rrethanat kritike, të cilat dëshmitari i ka harruar; ato nuk mund të të jenë të dhëna mbi ngjarjen kritike ,edhe pse kanë lidhje me të;mund ti lexojmë dëshmitarit ç’kanë thënë dëshmitarët e tjerë për ndonjë ngjarje ose ndonjë rrethanë, por vetëm për ngjarje që ka ndodhur para dhe pas fakteve të harruara nuk duhet të lejohet që ai të njihet me atë që kanë thënë dëshmitarët e tjerë për ngjarjen kritike; – Pyetja bëhet në vendin e kryerjes së veprës penale. Jo vetëm koha por edhe vendi janë mbështetje e madhe e kujtesës. Pyetja bëhet me ndihmën e skicës së këqyrjes,maketit të vendit të ngjarjes etj. Psikologjia e thënies mëson se të gjithë dëshmitarët nuk harrojnë faktet e njëjta. Ç’do të mbajnë në mend dëshmitarët ose ç’do të harrojnë varet nga vetit e tyre individuale. Kur e kanë parë një ngjarje disa dëshmitarë,kanë mund të mbajnë mend momente të ndryshme të asaj ngjarje. Metoda e rikonstruimit përbëhet nga ajo që dëshmitari ta përsëris madhësi gjegjëse të kohës ose të hapësirës. Pyetësi kërkon nga dëshmitari i cili ka bërë thënien si, p.sh.; distanca kritike është 300 metra, le të tregoj në vend këtë largësi, mandej e matë dhe me rastin e vlerësimit të thënies bënë korrekturën gjegjëse. Pyetjet kontrolluese duket të përkojnë veçanërisht me pavarësinë e thënies, e kjo do të thotë se duhet t ë konstatohen saktësisht ndikimin e të tjerëve. Çdo thënie e paraprin ngjarjes. Janë me rëndësi ndikimet e rrethit, sepse mund të krijojnë parabindjen tek dëshmitari. Dëshmitari rrallë mbetet plotësisht objektivë. Ai ka krijuar mendimin mbi flasin dhe veprën. Ky mendim ndikon ne dhënien e deklaratës. Pyetjet kontrolluese për burimin e thënies kanë edhe një qëllim të rëndësishëm, ia bëjnë të mundur dëshmitarit ti vërej dhe ti përmisoi gabimet e veta. Analiza e thënies është masë,me anë të së cilës vlerësojmë nëse dëshmitari ka farë dëmi ose dobie nga thëniet e tije. Mbas kësaj analize, organi procedues do të jetë i sigurt a duhet të ketë besim në dëshmitarin ose jo. Pra, duhet të vërtetohet çfarë rëndësie ka për dëshmitarin mu ajo thëne dhe në atë mënyrë. Dëshmitareve të frikshëm dhe të pasigurt me kulturë të ulët mund tu sugjerohen me dashje dhe pa dashje thëniet joreale nga ana e rrethit. Organi procedues duhet ti ketë gjithmonë parasysh këto mundësi dhe të kërkoj ndihmën e ekspertit-psikologë, eventualisht psikiatrit. Për të gjitha këto duhet të kujdeset teknika dhe taktika e bisedës me personin që di diçka, si dhe pyetja e dëshmitarit qëllimmirë ,të gjitha fazat e procedurës.

Autori është njohës i kriminalistikës dhe krimit të organizuar

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...