Published On: 20 Mars, 2016

Roli i policisë në zbulimin dhe në luftimin e delikuencës së të miturve

 

Besnik Gjaka

Nëse një fëmijë rritet me kritikë, mëson të dënojë! Nëse një fëmijë rritet me dhunë, mëson të godasë. Nëse një fëmijë rritet me ironi, mëson të jetë i turpshëm. Nëse një fëmijë rritet me turp, mëson të ndihet fajtor. Nëse një fëmijë rritet me tolerancë, mëson të jetë i qetë. Nëse një fëmijë rritet me inkurajim, mëson të ketë besim. Nëse një fëmijë rritet me ndershmëri, mëson drejtësinë. Nëse një fëmijë rritet me përgjegjësi, mëson të jetë besnik. Nëse një fëmijë rritet me miratimin, mëson të pranojë. Nëse një fëmijë rritet me pasuri (të pa kontrolluar) – mëson se [do gjë ka vlerën e parasë dhe se jeta mund tw blihet… Nëse një fëmijë rritet me pranimin dhe miqësinë, mëson të gjejë dashurinë kudo në botë!! Numri më i madh i personave të autorizuar zyrtarë në të gjitha organet e punëve të brendshme në vend është nga radhët e policisë. Masiviteti i këtyre punëtorëve, nga njëra anë, dhe autorizimet dhe obligimet ligjore në lëmin e zbulimit dhe të luftimit të kriminalitetit, dhe, në anën tjetër, prezenca e tyre e madhe në territoret e caktuara me faktorin e shtuar të kriminogjenitetit, mundësojnë dukshëm edhe inkuadrimin e tyre edhe në problemet e delikuencës së të miturve, si lloj i posaçëm i kriminalitetit në tërësi. Mu për këtë edhe në kuadër të sistemit unik të organizimit të punës së policisë duhet nisur nga dy kritere themelore: • Policia me profesionizmin dhe njohuri të specializuara e të veçanta. • Policia për çështjet të përgjithshme, të cilën e kemi quajtur “policia e përgjithshme”. Policia e përgjithshme ka për detyrë të mbajë rendin e caktuar juridik, të mënjanojë rreziqet që i kanosen bashkësisë dhe individëve, të garantojë rendin dhe qetësinë brenda bashkësisë, të parandalojë veprat penale, të zbulojë dhe të përcaktojë kryesit e veprave penale. Për këtë policia e ka të zhvilluar shumë rrjetin e institucioneve të saj, që të mund të arrijë në çdo vend dhe me kohë të intervenojë. Organizimi dhe metodat e punës së tyre janë të harmonizuara në atë mënyrë saqë pjesën më të madhe të aktivitetit të vet e zhvillon në ’’rrugë’’, në terren, e posaçërisht në të gjitha ato vende që kanë ose mund të kenë karakter rreziku. Domosdoja e një situate të tillë nuk pakëson anët e saj negative. Vërejtja e parë është se punëtori i policisë së përgjithshme (edhe ashtu i ngarkuar joproporcionalisht me kërkesa të shumta me njohuri dhe aftësi të veçanta) nuk ka njohuri të veçanta speciale për të vepruar me të miturit. Kjo gjë veçanërisht ka të bëjë me njohuritë e pamjaftueshme pedagogjike dhe psikologjike dhe me njohjen e metodave specifike të punës sociale. Vërejtja tjetër, jo sa duhet i arsyeshëm, është dyshimi se intervenimi i policisë së përgjithshme do të jetë i ashpër, pa konsiderata të duhura ndaj të rinjve, andaj nga një intervenim i tillë do të mund të shkaktohej dëmi për jetën e mëtejme të të miturit. Trajtimi njerëzor dhe human nuk është monopol i askujt, e as nuk mundet, as duhet të jetë atribut vetëm i punëtorit socialë. Edhe punëtori i shërbimit të sigurimit publik dhe punëtori social edukohen sistematikisht që të bëhen njerëz humanë dhe socialë. Shërbimi i veçantë i policisë duhet të merret kryesisht me problemet e prevencës, të zbulimit dhe të luftimit të delikuencës së të miturve. Rrethana se policia e veçantë është pjesë e policisë iu mundëson që më shpejt e në mënyrë që më shpejtë e në mënyrë më të plotë të fitojnë informata të nevojshme dhe të shfrytëzojnë mundësi të konsiderueshme për organizimin e shërbimit të sigurimit publik në tërësi. Në veprimtarin e vet represive, po qe se në momentin e paraqitjes- informimit për veprën penale dëshmojnë se atë e kanë kryer të miturit menjëherë i hyn përpunimi kriminalistik në bashkëpunim me përfaqësuesin e shërbimit të veçantë të sigurimit publik, pra me punë operative. Kështu veprohet edhe në rastet kur më vonë merret vesh se kryes janë të miturit. Policët e disa vendeve evropiane, me plot arsye në radhët e policisë së specializuar për të mitur kanë punëtorë të gjinisë femërore dhe mashkullore. Organizimi i tillë i degëve ose i referateve të specializuara për të mitur ka përparësi të mëdha. Disa përvoja dhe hulumtime në vendet e tjera, si p.sh. në Britaninë e Madhe, në fushë veprimtarinë e policisë, në luftimin e kriminalitetit, kanë dalë në shesh shumë çështje të rëndësishme në punën e punëtorëve të uniformuar për luftimin e delikuencës së të miturve. Është karakteristike metoda, të cilën policia e ka përpunuar dhe ia ka përshtatur këtyre qëllimeve, siç janë polici i uniformuar dhe femra police, në përcjellje të punëtorit social, të ngarkuar me çështjet e edukimit dhe të arsimimit (si dhe për asistimin e nxënësve në mësimin shkollor) kontrollojnë terrene të caktuara si grupe patrulluese, flasin me fëmijët dhe me të miturit, të cilët zihen në bredhje dhe sipas nevojës i kthejnë në shkollë. Nga një apo dy këso patrullash zakonisht mbulojnë territorin e një kuarti, ose diskretin qendror e afarist të qytetit, kurse patrullojnë rreth një javë në çdo gjysmëvjetor. Fushëveprimi i patrullave të tilla ende nuk është studiuar në mënyrë adekuate. Kriminaliteti, veçanërisht i viteve të moshës së re, tregon tendencë të përhershme të rritjes në botë. Andaj për këtë duhet insistuar për ndryshimin vendimtar të politikës së kriminalitetit. Është më mirë që nëpërmjet masave të mirëkuptimit të zvogëlohet kriminaliteti, sesa të lejohet që dëmet gjithnjë e më të mëdha të na japin mësime. Mund të thuhet pa e tepruar se është i nevojshëm një koordinim më i fortë i të gjitha institucioneve dhe resorëve, të policisë dhe të shërbimeve sociale për t’iu dhënë ndihmë fëmijëve dhe të rinjve, si dhe për intensifikimin e punëve drejt prevencës. Me një tekst të tillë paralajmërohet artikulli i “Dr. Walter Beckerit” në të cilin flitet mbi policinë dhe mbi ndihmat për fëmijët dhe të rinjtë. Sipas mendimit të tij, në kohën e sotme është më i rëndësishëm luftimi preventiv i veprave penale, gjë që nuk është detyrë e jurisprudencës, por është dhe duhet të mbetet detyrë kryesore për policinë, gjithnjë në bashkëpunim me institucionet e tjera qendrat e ndihmës sociale.
Autori është njohës i kriminalistikës dhe krimit të organizuar

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...