Published On: 29 Shkurt, 2016

Rexhep Ismajli: TEMATIZOHET SHOQËRIA E SAKRIFICËS?

 

Rexhep Ismaili

 

Vite me radhë mjeshtri i madh i fjalës shqipe, Ismail Kadare është kandidat për Çmi­min Nobel për letërsi. Më duket se sot më të gjithë e konsiderojnë atë fitues moral të këtij çmimi. 80-vjetori i lind­jes, që po shë­no­het gjithandej, mund të jetë dhe rast për të bërë ndonjë bilanc. Për gjashtë dekada në vorbullin e zhvillimeve letrare, kulturore e të tjera, atij i është dashur më shumë se një herë të bë­n­te dhe të dëgjonte bilancet që ia bënin të tjerët. Nuk mund të mos e themi që bilanci më i rëndësishëm i tij është pikërisht ngjitja në rrafshin universal si vlerë e rruzullit letrar e kul­turor. Vepra e tij letrare qysh nga fillimet ishte e dallueshme.

Kam pasur mundësi të ndiqja veprimta­rinë letrare të Ismail Kadaresë, por jo edhe atë tjetrën, të jetës qytetare, që, për shumë bashkëkohës në Shqipëri, ka pasur rëndë­si­ të madhe. Kjo pozitë të bën të ndjehesh i hendikepuar dhe të mos i lejosh vetes të gjykosh gjërat, por ndonjëherë të jep li­rinë e nevojshme dhe ho­ri­zontin ku do të vendosësh gjërat sa u përket letrave. Kur Z. Persi­da Asllani më bëri ftesë të thosha diçka me këtë rast, rikujtova kontaktet e para me veprën, por edhe me vetë Ismailin. Nga vepra kisha pasur mu­n­dësi të lexoja në Prishtinë qysh herët poezi dhe romanet Gjenerali i ushtrisë së vdekur, Kë­shtje­lla, mbi të gji­tha Kronikë në gur, në vijim, ndërsa takimi i parë me njeriun qe krejt i rastësishëm para librarisë Saint Mi­­chel te Sheshi i Sor­bonës në Paris më 1972. Aty morëm kontaktin me mikun, që Kadare nuk e njihte, kri­tikun dhe intelektualin Alain Bosquet, i cili në bisedat tona të atyre ditëve kishte shprehur kërshëri për të takuar ndonjë herë shkrimtarin shqiptar. Pas një telefonate, takimi ndodhi atë pasdreke në shtëpinë e tij.

Në atë kohë me Bosquet-në, poezitë e të cilit i kisha përkthyer shqip, kishim bi­se­duar disa he­rë për ro­­manin Gjenerali i ushtrisë së vdekur dhe për tjetrin që po bëhej gati për të dalë në Francë – Kësht­je­lla, e që në këtë rrugë do të bëhej Da­ullet e shiut. Për Gje­neralin ai qysh atëherë shprehte be­simin se një ditë mund të bë­hej kandidat për “No­bel”, ndërsa te Kështjella ngul­te këm­bë të shkoklonim bashkë një ndërdy­mje: ish­te fjala thjesht për idenë e sim­bo­lit të qëndresës dhe të ide­o­logjisë së fortë të kohës, si­do­mos pas dal­jes së Shqi­pë­risë nga Traktati i Var­shavës, apo për diçka më të thellë, për izolacioniz­min dhe një hap drejt dy­shimit, që po në­përniste shkri­m­tari (çfarë mund të sugjeronte shiu?).

Qysh atë­­herë sikur përvijohej një diçka që më vonë nga stu­di­ues të vi­teve ’90, pas botimit të vep­ra­ve si Da­s­­ma, Auto­biografaia e po­pullit në vargje, Nëntori i një kryeqyteti e ndo­një tjetre, në një anë, dhe Kronikë në gur, Pa­sha­llëqet mëdha, Pa­lla­ti i ën­drrave, Viti i mbrapshtë, Na­të me hë­në, Prilli i thyer, dhe një vargu no­velash brilante, nga ana tje­tër, do të shihej si lëkundje midis kon­for­mizmit e di­si­den­­tiz­mit. Ndër­­dy­mje të tilla mund të gjenin mbështetje dhe në kri­jimtarinë e tij po­e­tike, për botimin e së cilës kisha pa­sur rastin të kujde­sesha më 1979 në Pri­shtinë. Bos­quet prej fillimit te Kadareja vlerësonte ma­­­­­­­gji­në e pro­­zës në shkallë të të jashtëzakonshmes. Duhet të them gjith­ashtu se ai ish­te i habitur me cilë­si­në e përk­thi­mit, auto­rin e të cilit atëherë nuk e dinim [Isuf Vrioni]. Gjithsesi ai nuk e fshehte në bisedat tona se Fra­n­­ca nuk mund të huqte në përqafimin dhe përkrahjen e vlerave të atilla. Ndonjëherë si për mahi më pyes­te: apo mos parapëlqeni të qëndroni te fqinjtë përtej Adriatikut?

M’u duk e nevoj­shme të thosha këto për të kontekstualizuar ato që jam përpjekur të thosha në esenë lidhur me kontestimin e sho­qërisë së sakrificës dhe raportet midiskonformizmit, disidentizmit e letrave, na­­­tyrisht, gjithnjë në kontekstin kadarean.

Në vlerësimin e tij përfundimtar për Kadarenë, Robert Elsie në botimin anglisht tëHistorisë së le­tër­sisë shqipe, menjëherë pas përmbysjes së sistemit (1995), mbase dhe me impulset nga kri­tikët brenda e jashtë vendit, thoshte se në kohën e diktaturës, Kadare kishte kritikuar hapur standardet në fushë të letër­sisë dhe të arteve, por “në të njëjtën kohë, ia dha mbështetjen e tij të pakursyer sistemit politik nga i cili vuaj­ti dhe ve­të”. Kjo do të ketë bërë që kritikët e atillë ta kenë vënë në dyshim nëse ai vërtet ishte disi­dent i mi­rëfilltë, siç pretendonin ata të paskësh mëtuar vetë Kadareja nga Parisi. Shtohej gjithsesi se “Ismail Ka­dareja e shfrytëzoi lirinë e tij relative dhe talentin e tij nën diktaturë për të nisur shumë sulme subtile kundër regjimit në formë alegorish politike, të cilat dalin në­­për të gjithë veprën e tij”. Pas të gjithave, çdo herë dilej aty ku duhej nis e sos: “Marrë në tërësi, Ismail Kadare është më së miri të vlerësohet nga as­pekti thjesht letrar… Analiza politike e kon­for­­mizmit dhe di­sidentizmit në prozën e tij duhet t’i lihet së ar­dhmes”. Sido që të jetë, vështrimi i kritikës së kritikave mbetej për t’u dëshiruar. Më duket i drejtë vlerë­simi: “Guximi i tij [Kadaresë] në sulmimin e mediokritetit letrar bre­nda sistemit solli një freski në kul­turën shqiptare”. Vetë besoj se aporti i Kadaresë për letërsinë shqipe është më i gjerë dhe më thelbësor.

Pa mëtuar të kërkojmë heroin e pakuptim në këto punë, reagimet e shpeshta të Kada­resë ndaj kri­ti­kë­ve na tregojnë se ai nuk mund të shi­­het në anën e mazohistëve, ndaj më duket se, nëse ia hyjmë kësaj pune, Kadarenë mund ta shohim edhe me optikën e konceptit të Ketmanit të Cseslav Milosz-it, natyrisht, me të gjitha distan­cat e nevoj­sh­me. Vetë Kadare më vonë në mënyrë eksplicite ka thënë se nuk ishte disi­dent, as pretendonte diçka të atillë, po se thjesht bën­te letërsi. Karakteri i Ketmanit në kuptimin e njeriut që di një të vërtetë, të cilën, nga da­shu­ria e madhe ndaj saj, nga frika se duke e nxjerrë në shesh mund ta lë­ndojë, e fsheh atë thellë, duke iu përshtatur mjedisit, nuk është se nuk është vërejtur. Diç të atillë më ka­në sugjeruar interpretimet e Kadaresë li­dhur me Dimrin e madh. Ai madje ka shkuar më larg duke pohuar se kjo ishte mënyra për ta kallëzuar Diktatorin. “Siç e shihni, unë përdora di­sa herë fjalën ‘gabonte’. Pe­rëndimi, (shkrimtari) mund ta gabonte tiranin…” Mund të jetë se do të gjenim diçka midis këtyre dy skajeve të skicuara nga vetë Kadareja: “… brak­tisja e letërsisë, më dukej gjithashtu vdekje, ndonëse e një lloji tjetër. Kisha në trurin tim një uni­­vers të të­rë, që priste të dilte… Ishte më­katë ta lija të vdiste aty ku kishte lindur…”. Në një tjetër vend në këtë vepër ai çdo gjë zbriste për tokë:  “Unë s’isha aq i çmen­dur sa për idiotësitë e komunizmit të rrezi­koja jetën time”.

Po, Kadare me veprën e tij, përtej pohimit “i dha mbështetjen e tij të pakursyer sis­temit politik nga i cili vuajti dhe ve­të”, vërtet ka bërë mjaft: duke e urbanizuar në një drejtim universa­li­zues, duke e veshur me petkun e mitit, duke i zgjeruar mundësitë e përdorimit të shqipes, duke na liruar nga et­­nografizmi, ai vër­tet e ndihmoi emancipimin e prozës shqipe. Por më duket se në më shumë prej vep­rave të rëndësishme ai, përtej aparencës historike e tjetër, shtroi probleme me rëndësi për shqiptarët. Jo rastësisht e për­­menda aspektin e izolacionizmit te Kështjella, ashtu siç do të vija në dukje problemin e madh gjys­më­shekullor të përgjimit të jetës dhe të qenies që u ngrit në një kryevepër të botës tePallati i ëndrrave, çë­sh­tjen e rivle­rësimit të së kaluarës, ta zëmë, te Darka e gabuar, apo problematizimin e shoqërisë së sakrificës te Ura me tri harqe dhe së voni te novelaShkaba. Duke vrojtuar shkabën e kopshtit zoologjik, që në sho­qërim idesh e shpie gjith­andej, nga Prometeu e deri sot, personazhit i kujtohet se në librat e folklorit ki­shte lexuar legjendën për shka­bonjën “që, tek tejçonte dikë të hypur në shpinën e saj, sipër humne­rash, i kër­konte he­rë pas here si shpërblim për ngjitjen, mish”.“Kërkon mish shka­ba e vje­tër mijëvjeçare”, por “unë do ta ga­­boj përbindëshin në çastin fatal”. Në çastin fatal ai ia kishte ngulur thikën shkabës, e cila ia kishte sqe­puar syrin; por edhe i kishte prerë venat e dorës së vet, mbase edhe për shkak se nuk shihte nga sqepimi i syrit prej shkabës.

Varianti optimist këtu do të shihte sugjerimin e mbarimit të shoqërisë së sakrificës. Athua?

Tematizimi i këtillë i njeriut “që ishte ndeshur me shpendin mitik, prej të cilit besohej se rridhte” [totemi], te Kadareja bëhej nga këndvështrimi i shtetasit; mund të jetë që kemi të bëjmë me nismën e një te­matizimi të rrëmbimit të kombit nga shteti. Shtetasi, duke dashur të qëronte hesapet me shtetin, kishte ven­dosur të “përgjakte simbolin e shtetit”, që mund të ishte ashtu si besohej, përfytyrim i paraardhësit, por mund të ishte dhe vetëm një shpend grabitqar. Ndërkaq, kishte vrarë veten. “Shkabofobia” kështu del e lidhur me “shkabofilinë”. Për kontekstualizim më të plotë le t’i shohim të gjitha këto në raport me, ta zëmë, “Përse mendohen këto male”, “Dimri i madh”, etj.

Kadareja me problematikën e flijimit është marrë edhe herë të tjera. Siç e thotë ve­të: “Në këtë ro­man [Ura me tri harqe] jam marrë kryesisht me motivin e moçëm të flijimit. Ky ka qenë një nga krye­motivet e pro­pagandës komuniste: flijimi në emër të së ardhmes! Me këtë përligjej gjithëçka: var­­fëria, mër­­zia, dhe sidomos shtypja…”

Në këtë lloj tematizimi m’u soll në kokë dallimi që kishte bërë në përfundimin për librinPushtimi i Amerikës Ts. Todorov-i më 1981, që, pasi kishte vënë në pah dallimet midis shoqërive të sakrificës dhe aty­­re të masakrës, shtonte: “… dë­shira për ta tejkaluar individualizmin e sho­qërisë egalitare dhe për t’u ky­­çur në socialitetin e pastër të shoqërive hierarkike ri­nde­shet, ndër të tjera, në shtetet totalitare… Këto shte­­­te, me si­guri moderne në kuptimin që nuk mund të shkrihen as në sho­qëri të sakrificës, as në shoqëri të ma­sa­krës, megjithatë bash­kojnë tipare të të dyjave, dhe do të meritonin krijimin e një mot-valise: janë sho­qëri të massakrificës. Si në të parat, predi­kohet një religjion i shtetit; si në të dytat, sjellja e vet mbë­sh­tetet në parimin karamazovian – ‘çdo gjë është e lejueshme’. Si te sak­rifica, vritet së pari në vendin e vet; si te masakrat, disimulohen dhe mo­ho­hen këto vrasje. Si atje, viktimat zgjidhen indivi­dualisht; si kë­tu, eks­­­ter­­minohen pa asnjë ide rituali. Termi i tretë ekziston, por është më i keq se dy të parët; çka me ba?” (Tsvetan Todorov: La conquête de l’Amérique. La question de l’autre, Éd. du Seuil, Paris 1982, f. 256).

Janë njohur shoqëri, besimet e të cilave shkonin shumë larg në flijimin e gjësë më të shtrenjtë, jetës, për hir të njohjes, pranimit të su­premacisë së Perëndisë. Po në shoqë­rinë moderne shqiptare ç’fli­jime ka pa­sur?

Konkretisht, shkaba, shteti që e mban për simbol dhe shoqëria e ndërtuar mbi bazë të sakrificës së pambarim për ta ushqyer atë, vetëm sa arrijnë të nxisin nevojën e shtetasit për ta gabuar, apo për të vrarë shkabën.

Novelën Shkaba do të kisha dashur ta kisha lexuar afërsisht në një kohë me novelën tjetër të Kada­resë – “Natë me hënë”, jo vetëm për qëndri­min kritik, po edhe për drejtpërdrejtshmërinë dhe refe­rencat që nuk lidhen me ato të botës së Perandorisë Osmane. Leximi paralel me “Pa­llati i ëndrrave” të çon në të tjera thelluta. Inter­teksti këtu më duket i rëndësishëm për shpjegi­min e ‘degradimit’ të shqi­ponjës në “gra­bit­qar të zakonshëm”. Anash pyetjen që nuk mund të ketë përgjigje – a do të shpëtonte autori pa ia ngrënë zemrën Shkaba më 1986, ndoshta më mirë do të ishte të pyesnim: a kishte mundur ai të arrinte atëherë në ve­tëdijesime që sugjerohen kështu? Leximi i teksteve që nuk lë shumë vend për ndër­dymje, si Auto­bio­grafia e popullit në var­gje, nuk të jep shumë shpresë për këtë. A mund të kënaqemi me po­himin se te Ka­dareja shkrimi fiksion është proces hulum­timi e vetëdijesimi të vazhdue­shëm?

“Pallati i ëndrrave” hyn në ciklin që Eric Faye e quan ‘të Perandorisë’, por, po të lexohet teksti në të gjitha detajet, ajo (Perandoria) del veç një figurë për një botë e cila në variantet konkrete shfaqet si te “Na­ta me hënë” apo si te “Shkaba”. Më duket i sforcuar interpretimi pas të cilit ve­p­ra e Kadaresë sugjerohet të lexohet kryesisht sipas koor­dinatave si ato të Perandorisë Osmane, etj. Universi letrar i Ka­da­resë mbësh­tetet në idetë, ndërsa garniri si Perandoria Osmane, mund të ishte bota e inkas­ve, këtu mund të luajë role të ndryshme: të relejit për t’ia bërë të mundshme bartjen e idesë, të fasadës prapa së cilës do të fshihet autori, të ekzemplifikimit të thjeshtë. Më shumë se “ruajtës i kujtesës”, siç është quajtur, Ka­dareja do të bëhet pro­ble­matizues i saj, rikrijues i botës shqiptare me të gjitha laryshitë universale. Por bota në të cilën edhe ëndrrat duhet të dihen nga shteti, kështu, lidhet me atë në të cilën vajza Mariana, më e bukura, më e zonja, më e reja e mjedisit të vet, poshtërohet pafundësisht për shkak të raporteve të ndër­tuara nga ata që kon­trollojnë të gjitha. Në ras­tet e fatit të individit, përmes tij, si në këto no­vela, të del përpara një asociacion që mund të ndeshet krejt konkretisht te shkrimtari tjetër i ish-Lindjes, Milan Kun­dera, në ro­manin e tij “Le­h­tësia e padu­rueshme e të qenit”. Aty perspektiva pas pushtimit rus të Çe­ko­sllo­vakisë më 1968 është aq e errë­suar, sa sikur për Çekinë supozohen dekada e madje she­kuj robërie, ndërkohë që procesi i vdekjes së vle­rave të atij vendi, të cilat mund të quheshin “evropiane”, përshkru­het çudit­shëm bukur. Siç është thë­në shu­më herë, aty sikur sugjerohej se po vdiste Evropa e tillë.

Te Kadareja përgjithësimi është më i madh, siç shihet te fundi i novelës Shkaba: “… Gjithë njerë­zi­mi ndoshta ishte i burgosur në këtë kënd të gjithësisë, pranguar kushedi pse nga një dëshirë vetëvrasëse… Ashtu si shka­bës së gjatë mi­jëra vjetëve i ishte dhënë veç klithma “krau”, njerëzimit gjithashtu, sado i për­kryer të du­kej, nuk i ishin dhë­­në veç ca britma e fjalë më shumë, madje dhe ato, një pjesë pa kuptim”.

A kemi arsye të kërkojmë sfonde të tjera për motivimin e jehonave nga leximet e kryeveprës “Pa­llatii ëndrrave”, që është quajtur “poemë e ferrit, vizion i tmerrshëm i tirabisë më të madhe, i tiranisë që robëron ndërgjegjen” (Revista Les echos, sipas botimit I. Kadare: The Palace of Dreams, përkthyer nga B. Bray pas versionit frëngjisht të J. Vrionit, HarperCollins Publishers, London 1993)? Depërtime të këtilla e çojnë lart Kadarenë. Kjo vetiu flet për rolin emancipues të këtyre veprave për prozën shqipe (Pallati i ën­drrave, Gjenerali., Kronikë në gur, Prilli i thyer, etj.). Ndoshta mund të thuhet se letërsia shqipe më në fund u çlirua nga rituali i detajit ta quajmë etnografizues në përshkrimet e pafund. Thjeshtimi drejt thel­bësores në rrëfim, në strukturë, në gjuhë e në shprehje e bën veprën e tij superbe. Ai i solli kësaj letërsie e kulture një botë shqiptare me esullsinë e të vështruarit të saj nga brenda, po me distance. Liria dhe shpresa për të janë gjithandej në këtë vepër.

Për të bërë bilancet e Kadaresë ka shumë hapësirë. Gjerësia e veprës së tij është ajo e botës shqi­p­ta­re të hedhur në universin gjithënjerëzor, me degëzimet e pafuntme, kështu që vështrimet kundërvënëse si ato të konformizmit/ disidentizmit më duken të pamjaftueshme për shpjegime të qëndrueshme.

Por, a kemi menduar ndonjëherë të bëjmë bilancet e lexuesve që prodhuan veprën e Kadaresë? Cilat janë ndërdymjet, konformizmat, pse jo edhe disidentizmat që ka nxitur dhe prodhuar ky lexues ashtu i ha­përdarë në gjithato shtete pa komunikim të ndërsjellë?

Ismail Kadare ka bërë shumë për këta lexues: na e ka dhënë gjithë atë vepër artistike. I urojmë shën­det.

  • (Fjalë e mbajtur në konferencën e organizuar nga Biblioteka Kombëtare – Tiranë me rastin e 80-vjetorit të Kadaresë, më 12 shkurt 2016)

 

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...