Published On: 21 Maj, 2016

Politika e luftimit të kriminalitetit në Kosovë

 

Besnik Gjaka
Institucionet e Kosovës që janë të ngarkuara me jurisprudencën, liritë dhe sigurinë duhet të ndikojnë në zgjidhjen e problemit që përbën shqetësimin kryesor të qytetarëve të tyre kriminalitetin dhe sigurinë. Këtë mund ta bëjë nëpërmjet zhvillimit të programeve evropiane për parandalimin dhe shkatërrimin e kriminalitetit, duke u bazuar në njohjen dhe regjistrimin e kriminalitetit. Politikat e siguris do të duhej të përfshinte dy elemente themelore: Të vogëlojë shpenzimet për eliminimin e pasojave të shkaktuara nga sjelljet kriminale në shoqëri si edhe të shpenzimeve të sistemit të kontrollit të kriminalitetit. Shpërndarjes së këtyre shpenzimeve në mënyrë sa më ët drejtë (dhe efektive); Të gjithë ata që janë të përfshirë në luftimin e kriminalitetit (sidomos “organet e jurisprudencës”) duhet: a) Të kuptojnë dhe të analizojnë në mënyrë kritike rezultatet e hulumtimeve më të reja në këtë fushë, disa prej të cilave ofrojnë njohuri që mund të jenë me interes; b) Të hulumtojnë vetë ose të kërkojnë nga të tjerët kryerjen e hulumtimeve të cilat mund të ndihmojnë eskalimin e punës së organit të kontrollit social formal; c) Të hulumtojnë punën e tyre (përparësitë dhe mangësitë) nëpërmjet aplikimit të metodologjisë shkencore dhe indikatorëve të përcaktuara më parë (bëjnë hulumtime në të cilat edhe vetë janë objekt i hulumtimeve) me qëllim të përmirësimit të efikasitetit; d) Të marrin vendim ekskluzivisht në bazë të rezultateve të hulumtimeve. Me një qasje të tillë do të arrihej një sistem dukshëm më efektiv i kontrollit të kriminalitetit, që do të bënte të kënaqur të gjithë pjesëtarët e bashkësisë. Veprimi sipas parimeve të përmendura do të prodhonte gjithsesi politikë më efikase për përballimin e kriminalitetit dhe do të çonte në nivel më të lartë sigurinë e qytetarëve, do të krijonte kushte për shkëmbimin ndërkombëtar të të dhënave gjegjësisht do të arrihej një bashkëpunim ndërkombëtar më cilësor, jo vetëm nga aspekti i përballimit të kriminalitetit, por të bashkëpunimit të përgjithshëm lidhur me çështje te ekonomisë, teknologjisë, shkencës, arsimit, kulturës dhe çështje të tjera. Politika e luftimit të kriminalitetit ose politika kriminale nënkupton përpjekjet e shtetit për të luftuar kriminalitetit. Në këtë luftë, politika kriminale vë në dispozicion të shtetit një sërë masash me karakter preventiv dhe represiv, nëpërmjet të cilave eliminohen rrethanat dhe shkaktarët që shpien deri te shfaqja e kriminalitetit. Njëkohësisht, nëpërmjet masave të detyrimit, bëjnë presion ndaj kryesve të veprave penale në mënyrë që t’u pamundësohen veprimet që shkaktojnë pasoja të dëmshme për vlerat e shoqërisë që janë të mbrojtura me ligj. Nëpërmjet një numri të caktuar të definicioneve mbi përmbajtjen dhe objektivat e politikës kriminale, synojmë të arrijmë deri te elementet e përbashkëta që kësaj disipline ia japin primatin për shkatërrimin e sjelljeve kriminale gjegjësisht të tregojmë se cilat janë kushtet që duhet të përmbushen paraprakisht në mënyrë që ajo të mund të realizojë detyrat e caktuara. Nocioni i politikës së luftimit të kriminalitetit do të nënkuptonte kompleksin e përpjekjeve të përgjithshme të shtetit që në hapësirën e tij të ndodhin sa më pak sjellje të dënueshme (jo vetëm vepra të dënueshme), si edhe për zbulimin sa më të shpejtë, nxjerrjen para drejtësisë dhe shqiptimin e masave ndëshkuese për kryesit e veprave penale që janë kryer . Duke u nisur nga objektivi i përmendur (parandalimi dhe shkatërrimi i kriminalitetit dhe delikuencës), politika kriminale mund të definohet si disiplinë teorike e praktike, e cila i ka dy dimensione: dimensionin teorik dhe dimensionin praktik. Dimensioni teorik ka të bëjë me, marrë në parim, konceptimin e politikës kriminale si sistem heterogjen i përpunuar për reagim ndaj sjelljeve të rrezikshme shoqërore, të cilat realizohen në pajtim me realitetin shoqëror dhe në bazë të rezultateve të mendimit shkencor në sferën e kriminologjisë, sociologjisë, patologjisë sociale, të drejtës penale dhe shkencave tjera, si dhe shfrytëzimit të përvojave ekzistuese në bazë të vlerësimit të tyre. Dimensioni praktik i politikës kriminale përfshin planifikimin dhe jetësimin e aksioneve shoqërore, metodave dhe masave me karakter preventiv e represiv, sipas teorisë së përpunuar mbi objektivat e politikës kriminale dhe mundësive që ofron realiteti shoqëror . Politika kriminale përfshin zbatimin e një sërë masash të ndryshme preventive dhe represive, të cilat ndërmerren me qëllim të luftimit të kriminalitetit. Zbatimi në praktikë i masave preventive kërkon njohje të gjithanshme të shkaktarëve të kriminalitetit, sepse masat preventive zbatohen në planin e përgjithshëm shoqëror, social, kulturor, etj. dhe janë të orientuara pikërisht në eliminimin dhe shkatërrimin e dukurive që janë të përshtatshme për kryerjen e veprave penale. Përveç kësaj, politika e luftimit të kriminalitetit është organizim racional dhe i planifikuar i veprimtarive shoqërore të orientuara në shkatërrimin e kriminalitetit dhe delikuencës, veprimtaria praktike preventive dhe represive,të natyrës juridike ose jashtë juridike. Njëkohësisht, ajo është edhe përmbajtje, është disiplinë shkencore që ka objekt të veçantë studimi e sistem metodologjik, si dhe pjesën teorike dhe atë praktike. Politika për shkatërrimin e kriminalitetit është disiplinë që nga aspekti shkencor dhe praktik merret me problemin e shkatërrimit dhe parandalimit të kriminalitetit. Si degë e veçantë në grupin e shkencave penale, detyrë primare e saj është caktimi i objektivave të shoqërisë në planin e luftës kundër kriminalitetit. Kështu, në pajtim me objektivat e definuar në baza shkencore, gjenden mjetet dhe metodat efikase për parandalimin dhe luftimin e kriminalitetit. Politika eluftimit të kriminalitetit koncentrohet në verifikimin e mundësive të reja për realizimin e objektivit të saj dhe në avancimin e mjeteve penalo juridike dhe sociopreventive për luftimin harmonizimin e veprimit të të gjitha nënsistemeve mbrojtëse të një shoqërie, të cilat janë të kriminalitetit. Vlera e saj e veçantë pasqyrohen në nevojën për përfshira me aktivitetet kundër krimit, në mënyrë që të realizohen rezultatet konkrete në këtë fushë. Nëpërmjet veprimtarisë së tillë, politika e përmendur e luftimit të kriminalitetit e dëshmon dhe e arsyeton kuptimin dhe përmbajtjen e saj. Politika kriminale, si disiplinë shkencore, ka për detyrë të përcaktojë objektivat e shoqërisë në planin e luftës kundër kriminalitetit e pastaj, në pajtim me objektivat e përcaktuar dhe në baza shkencore, të gjejë mjetet dhe metodat efikase gjegjësisht konceptin racional dhe efikas të parandalimit dhe shkatërrimit të kësaj dukurie shoqërore . Është e njohur se në politikën bashkëkohore kriminale, si shkencë dhe praktikë shoqërore për kundërvënie ndaj kriminalitetit, duke pasur parasysh periudhën kohore dhe objektivat e ngushta, veçohen dy grupe të reagimeve shtetërore dhe shoqërore. Grupin e parë e përbëjnë të gjitha kundërvajtjet konkrete, masat dhe aktivitetet që kanë për qëllim të parandalojnë manifestimin e kriminalitetit si dukuri shoqërore dhe individuale. Kjo formë e veprimit ka për qëllim të pamundësojë – parandalojë manifestimin e kriminalitetit, prandaj, në këtë kuptim, ka karakter të aktiviteteve anti‐delikuente. Ndërkaq, kompleksi i dytë i masave dhe aktiviteteve ndërmerret pas manifestimit të sjelljes kriminale, me qëllim të shkatërrimit të saj. Pra, bëhet fjalë për ndërhyrje post delikuente, nëpërmjet të cilës synohet të shkatërrohet ajo dukuri… Përvoja historike dhe njohuritë shkencore, pa dyshim, vërtetojnë se zgjidhja nuk mund të kërkohet ekskluzivisht në veprimin e mekanizmit represiv të shtetit, së paku jo në afat të gjatë kohor. Shumica e autorëve pajtohen se, në kuptimin më të gjerë, objektiv i politikës kriminale është parandalimi dhe luftimi i kriminalitetit, si dukuri e dëmshme shoqërore, si edhe gjetja e mjeteve dhe metodave të veprimit preventiv ose represiv të shoqërisë ndaj të gjitha sjelljeve që, në esencën e tyre kanë elemente të kundërligjshme. Me që këtu shfaqen dy degë të politikës kriminale: preventive (masat e së cilës ndërmerren zakonisht para aktit kriminal gjegjësisht masat që janë të orientuara na eliminimin e faktorit që shpie deri te kjo dukuri) dhe represive (e cila ka të bëjë me veprimet e organeve shtetërore pas kryerjes së deliktit, veprime të cilat pamundësojnë sjelljet e mëtejshme kriminale). Duke pasur kujdes për detyrën e parashtruar, e cila vë në lidhshmëri hulumtimet kriminologjike dhe parandalimin e kriminalitetit, dhe e cila është njëkohësisht pjesë përbërëse e politikës së shkatërrimit të kriminalitetit, si segment për ndërtimin e sistemit shtetëror të sigurisë në bazë të rendit juridik, në vijim do të trajtojmë premisat fundamentale mbi detyrat, rëndësime dhe elementet e parandalimit të sjelljes kriminale. Njëkohësisht, është e domosdoshëm të kihet parasysh se parandalimi i kriminalitetit është një prej kushteve të cilësisë së politikës së sigurisë, e cila sot ka rol të jashtëzakonshme në krijimin e rrethit të sigurt, në nivel lokal e rajonal, por edhe global. Në sferën e parandalimit të kriminalitetit këto procese shoqërore (ndryshimet ekonomike strukturale dhe globalizimi i të gjitha proceseve) janë shprehur në formë të programeve, të cilat kanë të bëjnë me ofrimin e sigurisë (më të madhe) në bashkësinë shoqërore dhe me formësimin (”krijimin”) e hapësirës më të mirë të sigurisë. Për këtë arsye, parandalimi i kriminalitetit vështrohet para së gjithash si kush për sigurinë e përbashkët gjegjësisht për siguri të bashkësisë (para së gjithash lokale) . Parandalimi, si segment i politikës kriminale, pra edhe i politikës së sigurisë, si rregull, paraqet atë pjesë të saj që është e ngarkuar të veprojë me kohë para kryerjes së aktit kriminal, pra para krijimit të rrethanave për pasiguri në bashkësi. Natyrisht, kjo kohë nuk është kufizuar në kohën e afërt para kryerjes së krimit, sepse masat preventive janë më efikase dhe më produktive kur ndërmerren sipas një plani afatgjatë të veprimit. Nocioni preventivë është huazuar nga fjalori dhe praktika e shëndetësisë. Në kuptimin e vet të gjerë janë profilizuar dy përmbajtje themelore të këtij nocioni. Përmbajtja e parë ka të bëjë me intervenimin si formë primare e preventivës, që në esencë nënkupton preventivën ndaj dukurive të caktuara me mjete të rregullta. Përmbajtja e dytë lidhet me prefiksin pre i cili shënon reaksionin e parakohshëm, më saktë, para se të manifestohet dukuria e padëshiruar. Nocioni preventivë nënkupton tërësinë e masave të planifikuara e organizuara që ndërmerren më qëllim që të eliminohen ose të zvogëlohen shkaktarët e drejtpërdrejtë ose të tërthortë të shfaqjes së sjelljeve të dënueshme. Parandalimi i kriminalitetit nënkupton sistemin e masave dhe aktiviteteve të orientuara në eliminimin e të gjitha kushteve dhe rrethanave të drejtpërdrejta, objektive dhe subjektive, të cilat i shkojnë përshtati ngjarjeve kriminale. Me që në shoqëritë demokratike bëhet vetorganizimi i preventivës efikase nga çfarëdo forme e rrezikut, i cili bëhet me qëllim të parandalimit të këtyre rreziqeve, pra me qëllim të eliminimit të rrezikshmërisë, dhe jo ekskluzivisht me eliminimin e pasojave, siç ka ndodhur deri më tash në praktikë. Kjo do të thotë se duhet të veprohet ante delictum dhe jo vetëm post delictum.

Autori është njohës i kriminalistikës dhe krimit të organizuar.

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...