Published On: 1 Shtator, 2016

Pesë deri dhjetë kilometra zonë pa kadastra iu la Malit të Zi, edhe pse as ai nuk ka kadastra

Çfarë është ky kufiri “zyrtar”?

Salih Ahmetaj

Fillimisht, duhet thënë se, ky kufi është krijuar në vitet 1931-32, dhe për ata që kanë “aversion” nga të dhënat jugosllave e serbe, po i përkujtojmë se në atë kohë këto kanë qenë subjektet, kontekstet dhe rrethanat:

 1. Nga Mbretëria e Jugosllavisë janë paraparë matje në një pjesë të Banovinës së Zetës
 2. Matjet janë bërë nga rusët
 3. Dhe në atë kohë as që ka pasur Mal të Zi e as Kosovë në hartë

Pra këto të dhëna “zyrtare” janë krijuar nga ajo kohe dhe ato subjekte që u përmendën më lartë. Edhe një fakt sa i përket “aversionistëve”: Kriteri kadastral është përdorur për përcaktim të kufijve të shteteve të dala nga ish Jugosllavia dhe shteteve të dala nga ish Bashkimi Sovjetik. Kaq sa i përket “aversioneve”.

Këto matje janë kryer në lindje të kësaj vije. Që të mos ketë keqkuptim kjo vijë është krijuar nga këto matje. Dhe duhet nënvizuar se kjo vijë, që po na bëhet “kufi zyrtar” me Malin e Zi, nuk ka krijuar asnjë lloj ndarjeje administrative, territoriale, krahinore apo rajonale, e aq më pak shtetërore, në kohën kur është krijuar, dhe realisht këtë nuk e ka bërë deri me Marrëveshjen për Demarkacion Kosovë – Mali i Zi.

Kjo vijë sot e kësaj dite është vijë ndarëse në këtë aspekt: Ajo shënon ndarjen ashtu që në lindje të saj ka matje dhe kadastër të tokave, përderisa në perëndim të kësaj vije, edhe sot e kësaj dite, nuk ka matje në një brez prej 5 deri në mbi 10km, dhe për rrjedhojë nuk ka kadastër të mirëfilltë të tokave. Pra në perëndim në fuqi është Kadastri Përshkrues, si një ndër format më primitive të Kadastrit.

Pra ky kufi është kufi KADASTRAL, i krijuar nga pjesët lindore të kufijve të zonave kadastrale, të krijuara nga matjet e bëra në vitet 1931-32. Asgjë më shumë.

Çfarë roli ka luajtur ky kufi “zyrtar”?

Që në fillim duhet thënë se ka harta ku Kosova, paraqitet me këta kufij “zyrtar”, dhe ka harta ku Kosova paraqitet me kufij real, të cilët kalojnë nëpër Kullë e Çakorr. KSh, duke pranuar, kriterin kadastral, të propozuar nga pala malazeze, kufirin e krijuar në vitet 1931-32 po na e kthen në kufi shtetëror, edhe pse, realisht, ky kufi në asnjë aspekt as praktik, as planifikimi, as kontrolli e shtrirje autoriteti e as administrimi nuk ka qenë kurrë kufi mes Kosovës (Serbisë) e Mali të Zi.

Kjo vërtetohet edhe nga shkrimi i parë dhe i dytë, të cilët mund të shihen duke klikuar këtu. Në shkrimin e parë vërehet qartë se as Kryetari KSh, nuk e ka ditur se (e nwse e ka ditur atwherw vepra wshtw wshtw edhe mw e rwndw) “kufiri zyrtar” e lë jashtë Çakorrin (e edhe Kullën). Ndërsa në shkrimin e dytë shihet qartë se edhe Kulla është e vendosur në kufij zyrtar, nga Ministria e Infrastrukturës. Këto fakte po i radhisim me radhë:

 1. Kryetari KSh, vendos Qafën e Çakorrit në “kufi zyrtar”, në të gjitha hartat e atlaset e prodhuara nga ai, që nga 2001 e deri më 2015, edhe pse Kufiri i Kosovës në ato punime është ky “zyrtari” – shkrimi i parë
 2. Policia e Kosovës i referohet Kullës si vendkalim Kufitar në njoftimet e saj – shkrimi i dytë
 3. Ministria e Infrastrukturës e vendos Kullën në “kufi zyrtar” dhe tenderët për mirëmbajtje të rrugëve janë dhënë deri në këtë pikë kufitare (p.sh. firma pejane VE-MOR) – shkrimi i dytë
 4. Plani Hapësinor i Kosovës si zona të veçanta i përfshinë ato kufitare (Çakorr e Kullë) – shkrimi i dytë – edhe pse në brendi të këtij dokumenti, përdoret “kufiri zyrtar”
 5. Plani Zhvillimor i Komunës së Pejës u referohet qartë këtyre dy pikave si vendkalime kufitare – shkrimi i dytë – edhe pse në brendi, edhe të këtij dokumenti, përdoret “kufiri zyrtar”
 6. Rrugët regjionale, të cilat kanë qenë të shtrira brenda një republike në ish Jugosllavi, të paraqitura nga dy burime paraqesin rrugën Vitomiricë – Kullë si të tillë
 7. Edhe Serbia në Urdhëresën (rregulloren) për kategorizimin e rrugëve, të vitit 2013, i paraqet Kullën e Çakorrin si pika në kufi shtetëror me Malin e Zi – shkrimi i dytë
 8. Programi për Bashkëpunim Ndërkufitar Mali i Zi – Kosovë* 2011-2013, i BE, qartazi i paraqet këto dy pika, Kullë e Çakorr, si vendkalime kufitare Kosovë – Mali i Zi – shkrimi i dytë

Si është e mundur kjo, përderisa KSh, me kumtesa të përditshme, tenton të na bind, se ky “kufiri zyrtar” është i pandryshueshëm që nga viti 1974 e deri me sot? Këtu dikush po gabon, e pastaj edhe ndoshta edhe manipulon e mashtron. Nuk ndihmojnë as “shpjegimet me kthesa” (shih shkrimin e parë). Këtu KSh, në këtë çështje do të duhej të negocionte me Malin e Zi, dhe patjetër se ky problem do të ishte harruar, dhe kufiri do të kalonte nëpër Kullë e Çakorr, siç ka kaluar gjithmonë dhe shumë lehtë pastaj kufiri real do të shndërrohej në kufi zyrtar shtetëror të ratifikuar nga të dyja parlamentet.

Mali i Zi nuk do të paraqiste kurrfarë problemi, pasi që ASNJËHERË NUK E KA ADMINISTRUAR ATË TERRITOR (të paktën që nga 1945), që më këtë marrëveshje po i dorëzohet në administrim si territor shtetëror.

KSh do të duhej të negocionte me Malin e Zi, pasi që paraprakisht të ishte përgatitur mirë dhe të pajisej me gjithë dokumentacionin relevant që do të dëshmonte uti possidetis real, e jo fiktiv kadastral. KSh do të duhej t’ia kishte bërë vetës dhe pastaj edhe palës malazeze këto pyetje:

 1. A e ka ndërtuar rrugën Pejë – Çakorr Kosova (Serbia) apo dikush tjetër në emër të Kosovës (Serbisë)? Nëse po, dokumentacioni mbi ndërtimin e kësaj rruge të bashkëngjitej – para 1999
 2. A e ka ndërtuar rrugën Vitomiricë – Kullë Kosova (Serbia) apo dikush tjetër në emër të Kosovës (Serbisë)? Nëse po, dokumentacioni mbi ndërtimin e kësaj rruge të bashkëngjitej – para 1999
 3. A e ka bërë mirëmbajtjen, sidomos dimërore, e rrugës Pejë – Çakorr Kosova (Serbia)? Nëse po, dokumentacioni mbi mirëmbajtjen e kësaj rruge të bashkëngjitej – para 1999
 4. A e ka bërë mirëmbajtjen, sidomos dimërore, e rrugës Vitomiricë – Kullë Kosova (Serbia)? Nëse po, dokumentacioni mbi mirëmbajtjen e kësaj rruge të bashkëngjitej – para 1999
 5. A e ka rregulluar trafikun policia e Kosovës (Serbisë) në këto dy rrugë, deri në Çakorr e Kullë. Nëse e po, të bashkëngjitej dokumentacioni – para 1999
 6. A ka pasur transportuesi publik nga Kosova (Serbia) – p.sh. Kosovatransi – autorizime deri në Kullë e Çakorr. Nëse po të bashkëngjitej dokumentacioni – para 1999
 7. A ka pasur projekte të planifikuara dhe të ekzekutuara nga Kosova (Serbia), brenda kufirit Çakorr – Kullë? Nëse po të bashkëngjitej dokumentacioni – para 1999
 8. A ka pasur plane zhvillimore, hapësinore, e urbane nga niveli qendror e komunal nga Kosova (Serbia) të cilat i përshkruajnë dhe i përfshijnë zonat brenda kufirit Çakorr – Kullë – para 1999
 9. A janë paguar dënimet për dëme në pyje e në natyrë brenda kufirit Çakorr – Kullë në Kosovë (Serbi)? Nëse po të bashkëngjitej dokumentacioni – para 1999
 10. T’i pyeste banorët e zonës kufitare Çakorr – Kullë, nga të dyja anët se ku është kufiri? E jo sa i kanë të regjistruara pronat në kadastër? Dhe ata banorë nga të dyja anët do të tregonin kufirin e njëjtë – para fillimit të negociatave me palën malazeze.

Në të gjitha këto pyetje KSh, do të merrte përgjigje afirmative me “PO”. Mirëpo kush do të bënte qejf atëherë në 16, të ashtuquajtura, takime me palën malazeze.

Përgjigje afirmative, KSh, do të merrte sikur pyetjet e njëjta t’i parashtronte edhe për periudhën pas Çlirimit të Kosovës në vitin 1999, duke hequr Serbinë nga pyetjet e bëra për periudhën para 1999. Mirëpo prapë qejfi i 16 takimeve të kota do të humbiste.

Pra nga pyetjet e bëra më lartë, për të dyja periudhat, para dhe pas 1999, shihet qartë se çfarë roli ka pasur “kufiri zyrtar”, që po rrezikojmë të na bëhet edhe kufi shtetëror. Pothuajse kurrfarë roli.

I vetmi rol i këtij “kufiri zyrtar” është që në bazë të tij është llogaritur sipërfaqja e Kosovës, saktë sipas këtij “kufiri zyrtar”, e gabimisht në realitet, që po përdoret si super argument, , nga KSh, që “Kosova nuk humb asnjë metër katror”.

Kurrfarë roli tjetër ky kufi nuk ka luajtur asnjëherë, prej që është paraqitur e deri me sot, dhe njerëzit kanë kaluar mbi të pa e ditur fare që ekziston, sepse realisht kurrë nuk ka ekzistuar e as nuk është materializuar e as nuk funksionalizuar në terren e as në ndonjë dokument planifikimi apo projektimi, administrimi apo kontrolli territorial, në asnjë formë dhe në asnjë aspekt.

Se roli i këtij kufiri “zyrtar” është zero e dëshmojnë edhe Plani Hapësinor i Kosovës dhe Plani Zhvillimor Komunal i Pejës (shkrimi i dytë), që edhe pse paraqitet si vijë, përshkrimet brenda këtyre dokumenteve flasin për kufirin e vërtetë e real Çakorr – Kullë.

Gjithashtu të gjitha dokumentet dhe aktivitetet e Institucioneve të Kosovës, pas dhe para 1999,edhe pse ndoshta diku e përdorin si vijë, praktikisht bëjnë fjalë për kufirin real dhe të vërtetë Çakorr – Kullë (shkrimi i dytë).

Kush e solli këtë “kufi zyrtar” në nivelin e Kufirit Shtetëror

Këtë kufi “zyrtar” e kemi peshqesh nga AKK, pas marrjes së këtij institucioni në kontroll nga Kosova. Nga ajo kohë e deri me sot, shumicën e kohës Kryeshef i saj ka qenë dhe është aktualisht, Kryetari i sotëm i KSh.

Dokumentacioni, që pati “mëshirë” Serbia ta lë në Kosovë, pas largimit nga Kosova u digjitalizua, dhe me ardhjen në duar të vendorëve u bë “zyrtar”. Kjo fjalë, siç e ka vërejtur edhe opinioni, përdoret më së shumti nga Kryetari i KSh, ashtu ka bërë dhe bënë edhe AKK. Kjo fjalë ka shkaktuar shumë viktima, grindje, konteste e procese gjyqësore, sepse edhe “mexhat” vendosen në bazë të këtij dokumentacioni “zyrtar”, dhe njerëzve iu rrënohen rrethojat e besa edhe shtëpitë. Këto të dhëna “zyrtare”, “zbulojnë” që, për 100 vite shtëpia, me një pjesë të saj, paska qenë në oborr të kojshisë. Ose thënë shkurt “Gjeodeti, me këto të dhëna “zyrtare”, e “zbulon” që muri paska qenë 100 vjet gabim”. Shkurt shqip fjala “zyrtare” e dëgjuar nga AKK, është zëvendësim për kryerje të punëve shkel e shko dhe këtë filozofi më së miri e ilustron “shpjegimi me kthesa” (shkrimi i parë) dhe dokumentacioni i këtij Komisioni i paraqitur në ueb faqen e kryeministrit.

Duke besuar në të “dhënat zyrtare”, Kryetari i KSh, në cilësinë e Kryeshefit të AKK, në çdo takim, seminar, ngjarje, forum e të ngjashme, me karakter lokal, regjional apo ndërkombëtar, nuk e lëshon rastin që të përmend “të dhënat zyrtare” me qëllim që t’i “mahnitë” pjesëmarrësit tjerë me “arritjet” e kadastrit të Kosovës dhe AKK. Duke e bërë këtë AKK ka arritur që “kufijtë zyrtar” të Kosovës t’i plasoj në të gjitha anët: Eurogeographics, pastaj këta kufij zyrtarë, paraqiten edhe nga të gjithë ueb sitet si Google Maps, Bing, etj.

Pra ende pa u përcaktuar këta kufij me ndonjë marrëveshje me shtetet fqinje, Kosova i ka kufijtë e vet “zyrtar” anë kënd botës. Në ndërkohë Mali i Zi, “i mahnitur” me këto arritje nuk ka pasur çfarë të dërgoj në Eurogeographics, por të gjitha hartat e veta shtetërore, gjatë kësaj kohe i ka përshtatur me arritjet tona “zyrtare”. Bile këtë e ka bërë edhe praktikisht, rreth viteve, me sa kam informacion, 2009, 2010 e 2011 dhe po e bënë edhe më shumë sot, duke vendosur shenjat e shtetësisë në “kufirin zyrtar të AKK”. Bile së fundmi ka informacione edhe për vendosje të forcave speciale në këtë kufi.

Pra nga e gjitha që u tha më lartë dhe duke marrë parasysh edhe dy shkrimet e mëparshme, “kufiri zyrtar”, po na bëhet shtetëror nga AKK dhe vulën po ia jep KSh.

Ky kufi asnjëherë në asnjë aspekt nuk ka qenë funksional në terren, pa marrë parasysh se ka harta që e përmbajnë këtë kufi. Të gjitha të dhënat reale janë të lidhura më kufirin që kalon nëpër Çakorr e Kullë.

Përfundime

(1) Kufiri i dakorduar mes KSh dhe palës malazeze do të jetë kufi, TËRËSISHT i ri, i cili nëse ratifikohet marrëveshja, për herë të parë, në histori të këtyre trojeve, do të materializohet edhe në terren. Këtë e di mirë edhe Mali i Zi, edhe KSh, edhe Presidenca, edhe Qeveria, edhe, sidomos, banorët e asaj zone. “Këtë e din krejt DYNJAJA”

(2) Të gjitha të dhënat, vërtetojnë se Kosova (edhe Serbia, më parë): (a) ka ushtruar autoritetin policor në atë pjesë, bile edhe pas vitit 1999, (b) ka ndërtuar (riparuar, mirëmbajtur) rrugët deri në Çakorr e Kullë, (c) Autoriteti dhe përgjegjësitë e transportit publik (Kosovatrans p.sh.) janë shtrirë deri në Çakorr e Kullë (d) Planet Hapësinore e Zhvillimore, si para ashtu edhe pas 1999, e kanë përfshirë këtë zonë deri në Kullë e Çakorr,… dhe të gjitha këto flasin për uti possidetis, në kuptimi e plotë të kësaj shprehjeje dhe jo në kuptimin më të ngushtë të mundshëm kadastral, të Kosovës (Serbisë) në atë pjesë të territorit. Kjo është lehtë e dëshmueshme me dokumente dhe njerëz që kanë punuar para dhe pas 1999.

(3) Edhe sikur të gjitha hartat, në të gjithë botën, në të cilat paraqitet Kosova të kenë këta “kufij zyrtar”, faktet e përmendura në pikën (2) do të ishin mbi këta “kufij zyrtar”, sepse ato dëshmojnë për autoritetin e Kosovës (Serbisë) si politik, administrativ, rregullativ, ligjor, policor,… në atë pjesë, të ushtruar gjatë gjithë kohës, pa u penguar dhe pa u vënë në dyshim asnjëherë nga pala malazeze.

(4) Është e pabesueshme që, Serbia edhe duke e ditur se e ka humbur Kosovën përgjithmonë, në një Urdhëresën (Rregulloren) për Kategorizimin e Rrugëve të vitit 2013, Kullën e Çakorrin i paraqet si vendkalime kufitare shtetërore, përderisa KSh (me saktë AKK) jonë, është bërë e bezdisshme me kumtesat e saj, pothuajse të përditshme, dike na bindur se ky “kufi zyrtar” paska qenë “gjithmonë”, kufi i Kosovës dhe ata “nuk po vendosin kufi të ri”.

(5) Është, po ashtu e pabesueshme, që Serbia në dokumentet e dorëzuara në GJND, thotë se Kosova i ka 11000km2, përderisa KSh na bind përditë se Kosova i ka 10900km2

(6) Nga (4) e (5), po del paradoksi, që po ta kishte negociuar Serbia, si palë e autorizuar nga Kosova, këtë çështje me Malin e Zi, me siguri Kosova nuk do ta kishte këtë problem, që ka bllokuar tërë shoqërinë tonë.

(7) Nga krejt që u tha këtu dhe duke pasur parasysh edhe dy shkrimet e para, si dhe faktet e panumërta të sjella nga të gjitha anët, gjatë gjithë këtij ngërçi tërësisht të panevojshëm, çështja që to duhej të shtrohej është: A mund të gjendet diku një deputet i vetëm në Kuvend që do të votoj PRO kësaj marrëveshjeje dhe jo Se a do të votohet kjo marrëveshje me 2/3 apo do të bie për 1 apo 2 vota.

(8) Dhe krejt në fund, deputetët që e kanë ndarë mendjen që do të votojnë kundër, është mirë që të dalin publikisht dhe të bëjnë thirrje që kjo pikë e rendit të ditës, më 1 shtator, mos të shtrohet fare, në mënyrë që situata edhe ashtu e nderë, mos të shpërthej dhe Kosova të zhytet në aventura të rrezikshme, me pasoja të paparashikueshme. E mira do të ishte që KSh të dilte sa më parë dhe ta pranonte gabimin e bërë. Por pasi që kjo nuk do të ndodh atëherë deputetët KUNDËR duhet ta marrin situatën nën kontroll.

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...