Published On: 5 Qershor, 2016

Përpunimi kriminalistik i vrasjeve

Shkruan: Mr. sc. Hazir Lushaj, Phd. can

Vrasjet paraqesin dukuri negative që i ngufasin përpjekjet e qytetarëve të Republikës së Kosovës për të siguruar jetë më të mirë dhe më të sigurt. Nisur nga zhvillimet e ngjarjeve dhe rrjedhave të përgjithshme si dhe situatës në lidhje me dukuritë e sigurisë në Kosovë, ky punim i emërtuar dhe titulluar: “Përpunimi kriminalistik i vrasjeve” mund të konsiderohet edhe si tentativë për të dhënë kontribut në gjetjen e masave gjegjëse të organeve të ndjekjes, si dhe përpjekjeve dhe vështirësive me të cilat ata ballafaqohen dhe takohen me kriminalitetin, por me vështrim të veçantë të veprave penale të vrasjeve. Gjatë shqyrtimit të temës, përpjekjet kanë qenë të orientuara kah prezantimi i gjendjes reale në luftën kundër këtyre dukurive negative, qasja ndaj problemit nga ana e organeve të ndjekjes në aspektin kriminalistik dhe penal, por gjithashtu edhe sipas zhvillimit të ndërgjegjes shoqërore në luftën kundër këtyre dukurive negative, shikuar edhe nga aspekti historik. Duke marrë parasysh qasjen e organeve të ndjekjes, luftës kundër këtyre veprave penale, pas luftës, gatishmërinë e tyre, profesionalizmin, numrin e pamjaftueshëm të kriminalistëve të cilët në mënyrë profesionale do t’i qaseshin luftës kundër kësaj të keqeje, mosekzistimi i dëshirës politike etj., që organet e ndjekjes të kenë qasje sa më të mirë për gjetjen e masave gjegjëse dhe veprimeve në luftën kundër këtyre dukurive negative, si dhe për arritjen e rezultateve më të mira në këtë luftë.

Përpunimi kriminalistik i vrasjes
Përpunimi kriminalistik është varg masash dhe veprimesh, metodologjikisht të planifi- kuara, që i ndërmerr policia në procedurën parapenale, me rastin e ngjarjes së caktuar kriminale, me qellim që bazat e dyshimit që janë nxjerr me punë operative (kontroll kriminalistik) të ngritën në atë nivel të besueshmërisë që do të mund të nxjerr vendime të caktuara penalo juridike (dyshim i bazuar). Fjala është për procesin kriminalistik ideor dhe procesin e veprimit dëshmues të organeve të punëve të brendshme sui generis si veprim dhe skemë abstrakte. Përpunimi kriminalistik është kompleks masash dhe veprimesh me të cilat informata e parë mbi ngjarjen kriminale në procesin e shpjegimit (shndërrimin e informatës në të dhëna dhe shndërrimin e të dhënave në dëshmi) ngritën në nivelin e probabilitetit për ekzistimin e veprës penale dhe qasjen-njohjen e kryerësit, që ai substrakt dëshmues apo i fakteve do të mundësoj nxjerrjen e vendimit penalo juridik.
Pra fjala është për veprimtarin e policisë që është e orientuar për zbulimin, mbledhjen, sigurimin dhe nxjerrjen e dëshmive për faktet relevante, për zbulimin e kryerësit dhe sigurimin e qasjes të kryerësi. Përpunimi kriminalistik realizohet në rastin e ndonjë ngjarje konkrete kriminale kur ekziston dyshim i shkallës së caktuar e që quhet baza e dyshimit. E njëjta realizohet edhe në rastet e ekzistimit të dyshimit e madje edhe të dyshimi i bazuar. Përpunimi kriminalistik i rastit të vrasjes i përfshin masat e parapara me ligj dhe me rregullat e kriminalistikës si dhe veprimet të cilat kanë për qellim konstatimin e ekzistimit të veprës penale të vrasjes si dhe mbledhjen e fakteve relevante përmes të cilave do të identifikohet dhe të kapet kryerësi, të dëshmohet lidhja e shkakut dhe e pasojës në mes të veprimeve të cilat i ka ndërmarrë dhe pasojës së vdekjes se personit të caktuar, e që në fazat e mëtejme të procedurës penale do të shërbej si bazë për nxjerrjen e vendimeve penalo juridike. Zbulimi dhe zbardhja e veprave penale ne parim është proces i perceptimit i cili fillon nga e paqarta dhe informata jo e plot mbi veprën penale apo kryerësin, vazhdon përmes kërkimit, mbledhjes, vlerësimit dhe verifikimit të dëshmive dhe fakteve, deri në situatën përfundimtare në të cilën bazohet vendimi për ngritjen e aktakuzës apo vendimi për ndërprerjen e hetimit. Pra, kemi të bëjmë me procesin ideor për ta kuptuar të vërtetën për ndonjë ngjarje të kaluar apo ekzistuese objektive, që ka shenja të veprës penale e që duhet zgjidhur dhe juridikisht formësuar, ashtu që kryerësi i veprës të del para drejtësisë. Për zgjidhjen e disa veprave penale mjafton mendimi reproduktiv që nënkupton dituri dhe përvojë ndërsa për vepra tjera penale ka nevojë për mendim hetimor mendime intuitave, laterale dhe mendim strikt të planifikuar diskursiv.
Në përpunimin kriminalistik personi zyrtar vendoset sikurse ne shah në rolin e “rivalit”- në rolin e kryerësit të veprës penale, duke u munduar që të depërtoj dhe ta konstatoj dhe të depërtoj në mënyrën e tij të mendimit dhe të sjelljes gjatë kohës së kryerjes së veprës penale, ti parasheh veprimet e tij, ti përmbledh dhe ti lidhë versionet e ndryshme me qellim të shpjegimit të situatës kriminale e që assesi nuk është e mundur pa të menduarit intuitiv si dhe të “mendimit kriminalistik” logjik dhe krijues, që është sinonim për sjelljen kriminalistike. Zbulimi i veprave penale dhe e kryerësi të tyre, të cilat zyrtari i bënë me iniciativën të vet, paraqesin pjesën themelore dhe më të rëndësishme të punës se tij. “Marrja e informatës me kohë për ekzistimin apo përgatitjen e veprave penale duhet të jetë njëra prej detyrave shumë të rëndësishme organizative–taktike, një nga kriteret për vlershmin e validitetit të formave organizative, sipas mendimit tonë, është raporti në mes të numrit të veprave kriminale të zgjedhura me vet iniciativë, dhe numrit të veprave penale, të cilat hyn ne grupin e atyre veprave ku kryerësi menjëherë është i njohur.
Planifikimi i përpunimit kriminalistik
Në botën e biznesit thuhet:” plani i mirë dhe përgatitja e mirë janë gjysma e punës së kryer”. Përpunimi kriminalistik të veprat e rënda penale, për tu zbatuar në mënyrë adekuate në situatat ku kryerësi është i njohur apo i pa njohur, kërkon potenciale të rëndësishme njerëzore dhe materiale, dhe se për këtë shkak me përpunimin kriminalistik nuk mund të veprohet ad hoc sikurse në situatat e tjera të thjeshta ku nuk ka nevojë për angazhim të veçantë të potencialeve materiale dhe njerëzore dhe zvogëlim të mundësive të rrezikut gjatë veprimit. Ne raport më këtë, janë të mundshme situatat e hetuesisë me të cilat ballafaqohet policia:
SITUATAT E HETUESISË

KRYERËSI I PANJOHUR KRYERËSI I NJOHUR
KRYERËSI I QASSHËM KRYERËSI I PAQASSHËM

Ky prezantim skematik më se ngushti është i lidhur më përmbajtjen e veprimtarisë së policisë, i cili bazohet në:
 Ndërmarrjen e masave dhe veprimeve për zbulimin e ngjarjes penale – veprës , zbulimin dhe fiksimin e gjurmëve dhe lëndëve në lidhje me veprën penale ,
 Ndërmarrjen e masave për gjetjen e kryerësi të veprës penale kur ai është i njohur, apo zbulimi (identifikimi) kur ai është i panjohur dhe sigurimi që ai të jetë i qasshëm (prezent), që do të thotë që ti pamundësohet arratisja apo fshehja, dhe
 Mbledhjen e të gjitha informatave dëshmuese nga burimet reale të qasshme, personale dhe teknike.
Pasi që zbulimi i veprave penale dhe kryerësit të tyre është proces retrospektiv, e që shumë herë fillon në vendin e ngjarjes së veprës penale në momentin e parë zbulohen dhe fiksohen materialet informative dhe të natyrës personale me metodën e analizës dhe të sintezës. Pra fjala është për transformimin informatave operative në dëshmi në kuptimin e procedimit me realizimin e veprimeve të hetuesisë (të anticipuara). Kjo do të thotë se policia kriminalistike përpunimin e fillon dhe e zbaton atëherë kur ekzistojnë bazat e dyshimit për ekzistimin e veprës penale që ndiqet sipas detyrës zyrtare. Informatat e theksuara në bazën e tyre mund ti ndajnë në tri grupe themelore.
• Informatat nga burimet personale,
• Informata nga evidencat kriminalistike (evidenca policore), dhe
• Informatat që i përmbajnë bartësit e ndryshëm material (siç janë sinjalet) gjurmët dhe lëndët në lidhje me veprën kriminale, pavarësisht nga kualifikimet e mëtejme kriminalistike dhe të procesit të atyre bartësve në kuptimin e dëshmisë reale (materiale), dëshmisë shkencore apo vetëm indice (dëshmi indirekte). Këtu hynë edhe aparatet dhe incizimet teknike.
Informatat e indikacioneve të siguruara gjatë përpunimit kriminalistik mund të jenë aq kualitative dhe të plota që prokurori i shtetit nuk ka nevojë ti plotësoj, por vetëm duhet ti formësoj “ti vesh me petkun e procedurës”.
Siç e thekson profesori D. Modly:« përpunimi kriminalistik i policisë realizohet duke i zbatuar njëkohësisht rregullat e kriminalistikës me respektimin e dispozitave të kodit të procedurës penale (që realisht përbën një lidhje të pashkëputshme). Përpunimi kriminalistik guxon dhe mund të fillohet vetëm nëse organi policorë (i cili vepron për rastin konkret), pas vlerësimit dhe analizës se situatës fillestare, nxjerr përfundim se kemi të bëjmë me veprën penale (të mundshme – të besueshme). Organi kompetent policorë ka për detyrë që ta vlerësojë situatën fillestare edhe në rastet kur dikush tjetër e ka vlerësuar (paraqitësi i flet paraqitjes penale, prokurori kompetent etj)». Pra, vlerësimet e huaja nuk guxojnë të jenë meritore për veprimin e policisë, edhe pse vlerësimet e disa subjekteve penalo juridike, siç është prokurori, imponojnë obligime ligjore të cilat duhen realizuar pa marr parasysh vlerësimin e vet të situatës. Në situatat kur policia vlerëson se përpunimi kriminalistik është i nevojshëm (i detyrueshëm), kjo nuk do të thotë njëkohësisht se është i mundur. Nëse është i mundur, policia duhet ti parashoh masat dhe veprimet fillestare si dhe të vlerësoj nëse ekzistojnë shkaqet për masat e veprimit të parë dhe të parashihet minimumi i suksesit të pritur (prognoza). Gjithashtu, vlerësimi i situatës fillestare mund të na tregoi se përpunimi kriminalistik është i panevojshëm, saktësisht, kur gjendja faktike është e shpjeguar në tërësi, apo kur këtë mund ta bëjë organet tjera gjegjëse siç janë: inspeksionet, doganat etj.
Ky veprim i policisë, kur vlerësohet se përpunimi kriminalistik është i mundshëm, parashtrohet para policisë së uniformuar edhe asaj kriminalistike, si obligim për veprim me qellim të shpjegimit të rrethanave të ngjarjes kriminale. Me rastin e zbatimit të përpunimit kriminalistik, policia duhet të kujdeset për radhitjen e veprimeve dhe masave në kuadër të përpunimit kriminalistik, e që mund të arrihet vetëm me planifikim kualitativ, për ndërmarrjen e masave dhe veprimeve. Përpunimi kriminalistik i vrasjes është parashikim i menduar i caqeve qe duhen arritur, si dhe mënyrave dhe veprimeve me të cilat ata dëshirojnë ta realizojnë mundësinë maksimale të kombinimit. Planifikimi është i suksesshëm nëse qëllimi është i zgjedhur drejtë, ndërsa mënyra e zgjedhur për realizim më se e nevojshme.
« Me atë rast në praktikën e përditshme kriminalistike dallohen :
 rrjedha serike e operacioneve të punës që do të thotë: se masat dhe veprimet ndërmerren sukcesivisht njëra pas tjetrës,
 rrjedha paralele e operacioneve të punës, qe do të thotë: se disa kriminalistë paralelisht i zhvillojnë operacionet e nevojshme të punës, dhe
 rrjedha komplekse e operacioneve të punës ku kriminalistët e profileve të ndryshme profesionale njëkohësisht realizojnë operacione të ndryshme pune në të njëjtën lëndë, dhe se mund të quhet edhe rrjedh e sinkronizuar.
Hartimit të planit, në aspektin teknik, i paraprinë mbledhja e të dhënave. Saktësia dhe tërësia , si dhe sasia dhe aktualiteti i tyre i përcaktojnë kornizat e realizimit të planit. Supozimi themelorë për planifikim të suksesshëm është analiza e përmbajtjes së njohurive mbi veprën kriminale, në kuptimin e tërësisë së të dhënave me të cilat disponojmë në atë çast si dhe dhënien e prognozës mbi përmbajtjen e përpunimit kriminalistik, krahas vlerësimit të veçantë që ekzistojnë shkaqe dhe arsye për veprime urgjente. Planifikimi është proces i të menduarit i cili kërkon profesionalizëm dhe përvojë, si dhe supstrakt faktik me të cilin disponohet në kohën e hartimit të planit e që duhet vështruar në aspektin analitik dhe sintetik. Veçanërisht duhet kujdesur për;
 përzgjedhjen e vëllimit të problemit dhe studimit të tij ;
 analizën e problemit;
 përfshirjen e problemit ;
 zgjedhjen më të mirë për zgjidhjen e problemit ;
 ekonomizimin, që do të thotë: se qëllimi i dëshiruar të arrihet me sa më pak angazhim njerëzor, me sa më pak shpenzim të kohës dhe të mjeteve materiale, dhe
 plani të jetë i qartë dhe ti mundësoi kombinatorikën dhe dinamizmin e gjerë.
Plani duhet të jetë i gjerë dhe me detaje, pavarësisht a është fjala për veprën e kryer penale ku është i njohur kryerësi apo me kryerës të panjohur. Në bazën e vet secili plan i përpunimit kriminalistik i organit të punëve të brendshme duhet të përmbaj:
 Rrethanat që duhen zbuluar, shpjeguar dhe dëshmuar. Fjala është, në radhë të parë për pyetjet e arta të kriminalistikës që kërkojnë përgjigj, si dhe pyetje të tjera.
 Versionet mbi veprën, rrethanat dhe modalitet, kryerësin etj (versionet mbi çështjet kryesore,
 Saktësimin e zbatimit të masave dhe veprimeve që duhen ndërmarrë, si dhe të atyre që janë ndërmarrë, afati dhe radhitja e ndërmarrjes së tyre, kush do ti realizoj, mjetet teknike dhe metodat që duhen aplikuar si dhe mënyra taktike dhe strategjia e veprimit,
 Obligimet individuale të pjesëmarrësve në përpunimin kriminalistik, dhe
 Caktimin e udhëheqësit dhe vendimi për formimin e grupeve apo grupit etj.
Pa planifikime është pamundur të realizohet në aspektin objektiv, të përgjithshëm dhe të plot zbulimi, hetuesia dhe zbardhja e veprës penale, sepse në ato raste procedura e zbulim-dëshmimit zhvillohet si proces spontan me pjesëmarrje shume të madhe të rastësisë. Në çdo veprim haset në ndërthurje të rrethanave të ndryshme, haset në numër të madh të fakteve që janë të ndërlidhura mes veti dhe se ajo ndërlidhje nuk mund të kuptohet menjëherë. Në fillim nuk është e qartë se çka duhet eliminuar, çka duhet përfshirë dhe se cilat fakte janë të rëndësishme dhe kryesore–vendimtare dhe cilat fakte janë të parëndësishme. Zakonisht, planet hartohen për secilin rast konkret. Planet janë projekt i pyetjeve kryesore kriminalistike dhe operativo taktike dhe teknike, si dhe masave të procedurës dhe veprimeve për realizim të suksesshëm të procedurës. Planifikimi duhet të jetë elastik, që do të thotë se duhet tu përshtatet të gjitha rrethanave dhe situatës për secilin rast konkret. Recetat, shabllonet dhe rutina janë në kundërshtim me kuptimin e planifikimit. Planifikimi duhet të filloj menjëherë kur mblidhen faktet themelore dhe duhet të zgjasë deri në përfundimin e procedurës. Planifikimin e masave dhe veprimeve duhet kryer në përmasa reale me rëndësinë e veprës konkrete, me qëllimin taktik dhe vlerësimin e situatës. Në kuadrin e kriminalistikës janë hartuar skema të ndryshme të planifikimit, me një varg pyetjesh. Pyetjet e arta të kriminalistikës janë skeleti i planifikimit dhe i punës në të gjitha fazat. Hartimi i planit fillon me krahasimin e të gjitha pasojave dhe krijimin e versioneve, që bazohen në faktet reale dhe të verifikuara, dhe me analizën e tyre definohen orientimet strategjike bazë, sipas të cilave do të zbatohet dhe zhvillohet përpunimi kriminalistik. Parimisht përpunimi kriminalistik përfundon me zbardhjen e gjendjes faktike, me zbulimin e kryerësi të veprës dhe dëshmimin fajësisë, duke i shfrytëzuar të gjitha mundësitë e zbardhjes se mëtejme të gjendjes faktike, vdekjes së kryerësi, ndërprerjes së ndjekjes nga ana e prokurorit, konstatimit që nuk ekziston vepër penale, ekzistimit të pengesave për zbatimin e përpunimit kriminalistik (imuniteti), vegjetimi i përpunimit kriminalistik etj.

Supozimet për realizimin e përpunimit kriminalistik »lege artis»
Për tu zbatuar përpunimi kriminalistik lege artis, duhen të plotësohen disa supozime për ndërmarrje optimale të ashtuquajtura punë të brendshme, ato supozime për ndërmarrje optimale të punëve të brendshme, krahas tjerash janë:
 mundësia dhe aftësia për ti shfrytëzuar të gjitha informatat relevante në lidhje me lëmin e sigurisë,
 aftësia e vlerësimit të shkallës se papërcaktueshmërisë gjatë analizës se gjendjes se sigurisë dhe situatave të zgjidhjes së problemeve gjegjëse të krijuara për shkak të mungesës se informatave apo njohurive, ose për shkak të prezencës se informatave kontroverse,
 mundësia e simulimit dhe testimit të zgjidhjes së problemeve të sigurisë ,
mundësia e prognozimit të gjendjeve të sigurisë dhe situatave për interes të parashtrimit dhe vendosjes se organizimit optimal të kryerjes së punëve të brendshme dhe zbritjes të rastësisë për kryerjen e punëve të brendshme në nivelin më të vogël të mundshëm etj.
Mundësit dhe aftësitë e theksuara duhet te jenë prezentë në kohën që nuk e rrezikon shkallen e veçantë të operativitetit, por pasi që kjo kohë shumë herë është mjaft e shkurtër, zbatimi i përpunimit kriminalistik, gjithherë zhvillohet me kompromis të përhershëm ne mes të operativitetit dhe optimalitetit. Sepse ka situata të sigurisë kur është më mirë që të ndërmerret edhe çfarë do mase, nga kënd vështrimi i operativitetit të punëve të brendshme, se sa kurrfarë, sepse edhe operativiteti e ka çmimin e vet. Me gjithat, për realizimin e punëve të brendshme, është numri shumë i madh i atyre situatave ku masat dhe veprimet duhen të përputhen apo të kufizohen me optimalen, por me atë rast nuk guxon që operativiteti i tyre të dëmtohet.

Çka ndikon në nivelin e përpunimit kriminalistik
Shumë herë në praktiken kriminalistike parashtrohet pyetja për çka disa përpunime kriminalistike janë të nivelit më të lartë se sa disa të tjera në nivelin e përpunimeve kriminalistike ndikon një varg i gjatë i elementeve objektive dhe subjektive, të profilit profesional të punëtorëve operativ dhe pajisjeve me teknikë. Në rastet kur e kemi të njohur kryerësin e veprës penale përpunimi kriminalistik është dukshëm më i ulët.
D. Modly thekson: “që mënyra e kryerjes së veprës penale të deliktit të gjakut (brutaliteti, mënyra tinëzare, dinake dhe me mashtrime etj) si dhe përzgjedhja e viktimës (persona të moshuar, persona të pafuqishëm, fëmijë, invalid etj) kanë pas ndikim shtesë të stimulimit për punëtorët operativ që më shumë vetëdije dhe kujdes të angazhohen për zgjidhjen e rastit. Gjithashtu, në nivelin e përpunimit kriminalistik, ndikim të madh ka edhe ndërmarrja e veprimeve të para në kohën e duhur, veprime të cilat në rrjedhën e mëtejme i japin ritëm përpunimit kriminalistik. Ne fazën e planifikimit kujdes i mjaftueshëm duhet ti kushtohet radhitjes së ndërmarrjes së masave dhe veprimeve si dhe kohës se realizimit të tyre. Gjithashtu është e dukshme se gjatë përpunimit kriminalistik, nëse ajo në kohë zgjat shumë (me gjatë se një vit)ndodh ngopja me atë rast dhe pastaj vijnë rastet të tjera ku planet nuk azhurnohen dhe nuk plotësohen në harmoni me informatat e reja të arritura. Te veprat penale ku është i njohur kryerësi, planet kriminalistike thuaja se nuk hartohen fare, por edhe nëse hartohen ato bëhen vetëm për formalitet, e që sipas mendimit tonë është praktikë e gabuar.

Shpjegimi i gjendjes faktike në kuadër të përpunimit kriminalistik
Mundësia e realizimit adekuat të përpunimit kriminalistik varet nga një varg faktorësh objektiv dhe subjektiv, varësisht se cilat çështje janë kontestuese në kohën e marrjes së informatës për ngjarjen, p.sh. informata se vetëm ekziston vepra penale, kualifikimi i informatës, çështja e të dyshuarit etj, thelbi i përpunimit kriminalistik duhet të ketë për qellim shpjegimin e gjendjes faktike në lidhje me situatën e kontestueshme. Fiksimi i fakteve dëshmuese është i kushtëzuar me karakterin tyre dëshmues. Disa dëshmi, është e mjaftueshme që vetëm të sigurohen, por disa të tjera të sendërtohen të nxjerrën në shesh. Që do të thotë se zyrtaret e autorizuar gjatë përpunimit kriminalistik duhet ti vlerësojnë faktet dëshmuese që duhet ti sigurojnë dhe të tjerat që duhen sendërtuar, në mënyrën përshkruar me Kodin e procedurës penale të Kosovës (KPPK).Përveç papërsëritshmerisë së nxjerrjes së dëshmive, personi zyrtar duhet të këtë kujdes edhe për nevojën e urgjencës së nxjerrjes së dëshmive, për shkak të rrezikut se nxjerrja e më vonshme të veprimit dëshmues nuk do të jep rezultate të njëjta (rreziku i prolongimit). Mundësia e tillë dhe urgjenca e nxjerrjes se dëshmive është e kushtëzuar me mundësinë e ndryshimit apo të shkatërrimit të dëshmive si dhe me gjenerimin e “dëshmive të reja”, kur është fjala për bartësit material të informatave-sinjaleve në formën gjurmëve dhe lëndëve-gjërave të veprës penale, pra, të dëshmive të ardhshme reale si dhe pasojat e mundshme që mund të paraqiten në aspektin e autenticitetit të dëshmive individuale pre- valojnë mos përsëritjen në aspektin e nxjerrjes së tyre, dhe më radhë të urgjencës. Për këtë shkak mendojmë se të gjitha dëshmitë duhen siguruar sa më parë ndërsa ato të papërsëritshme të nxjerrin me urgjencë.

Planifikimi operativ
Në bazë të orientimeve të vendosura strategjike nxjerrën vendime operative të cilat secila kahe përpunohet në hollësi dhe detaje. Gjithashtu, do të jetë e nevojshme që të përcaktohet se cilat veprime, ne çfarë mënyrë, kur kush dhe me cilat veprime do të ndërmerren dhe pse bash ato veprime. Planifikimi operativ përbëhet nga një varg masash dhe veprimesh operative-taktike dhe teknike siç janë:shfrytëzimi i informatorëve, verifikimi i alibive, observimi special (përcjellje e fshehtë) të cilën e përbëjnë përcjellja, fotografim i fshehtë, përgjimi (nxjerrja e informatave akustike), shfrytëzimi i pajisjeve teknike (detektorët, poligrafi, analizuesi i stresit të zërit etj), sisteme të alarmit, kurthet, nxjerrja e shkrimit të fshehtë, verifikime të ndryshme, veprimi i kërkimit, legjitimi, bllokada, pusia, racia, vizitat (nga ana e personave të uniformuar dhe civil), shfrytëzimi i qenve të policisë, zbulimi dhe shfrytëzimi i marrëveshjeve të fshehta etj.
Kur është fjala për përpunimin kriminalistik të vrasjes, me plan duhet që veçanërisht të parashihen mënyrat dhe masat e definimit, siç janë:
• Karakteristikat kriminalistike të veprës penale (mënyra e kryerjes, situata e kryerjes, karakteristikat e personalitetit të vrasësit dhe të viktimës etj). Fjala është për karakteristikat tipike dhe individuale të vrasjes.
• Orientuesit themelorë të vrasja (sjellja e pjesëmarrësve nëpër faza të kryerjes së veprës penale krahas vështrimit të mënyrës ambientale dhe komponentëve kulturologjike, përbërja e strukturës se veprës penale, çështja afariste etj);
• Situata themelore kriminale të vrasja (sistemi i elementeve të mjedisit, situata e kryerësit dhe e viktimës sipas fazave të kryerjes së vrasjes), situata objektive dhe gjeografike (teknike situata e mjedisit, ajo klimatike etj),
• Forma e fajësisë që i përfshin elementet e situatës së kryerjes së vrasjeve, karakteristikat e kryerësit të veprës penale të vrasjes dhe rrethanat që kanë kushtëzuar veprimin e karakterit të kryerësit.

Veprimi me viktimën e ngjarjes kriminale
Viktimë e veprës kriminale konsiderohet secili person i cili individualisht apo kolektivisht ka pësuar dëm, duke përfshirë lëndimet fizike dhe mendore, vuajtjet emocionale, humbjet ekonomike apo rrezikim thelbësor të drejtave të tyre themelore me veprimet apo lëshimet që paraqesin shkelje të Kodit penal. Në aspektin kriminalistik rolin më të rëndësishëm e ka definimi i njeriut në aspektin biologjik, përmes ashtuquajturit identitet biologjik. Edhe pse nocioni identitet vetvetiu i përfshin në tërësi të gjitha karakteristikat e një personi, në procesin e identifikimit kriminalistik nuk merren parasysh të gjitha ato karakteristika, por vetëm ato që janë të mjaftueshme për ta konstatuar me siguri të plotë identitetin e ndonjë personi, respektivisht atë sipas të cilës ai person dallon nga të tjerët. Ekzistojnë tri mënyra themelore të identifikimit kriminalistik të personave, siç janë:1. Mënyra e evidencës;2. Mënyra e hetuesisë; dhe 3. Mënyra e ekspertizës. Në rastin e parë identiteti konstatohet përmes evidencave ekzistuese. Në rastin e dytë identiteti konstatohet p.sh, përmes njohjes në fotografi apo njohjes “për së gjalli”. Në rastin e tretë identiteti konstatohet përmes ekspertizës. Sot, rol shumë të rëndësishëm luan ADN-a për konstatimin e identitetit të personave.
Sipas V. Vodineliqit, identifikimin e personit të vdekur mund ta ndajmë në:
• Konstatimin e identitetit të vdekurit të njohur, dhe
• Identifikimin e të vdekurit të panjohur.
Letërnjoftimi, fotografit dhe gjetja e kufomës në gjendje të caktuar, ende nuk janë vetvetiu, dëshmi e fort e identitetit. Identiteti duhet kryer sipas parimit të shpejtësisë, sepse në vet kufomën shumë shpejt ndodhin ndryshime. Vetëm identifikimi nga ana e dëshmitarëve nuk mjafton për të qenë të sigurt se është fjala për atë person, por duhen ndërmarr edhe metoda të tjera të identifikimit siç janë: shenjat personale (bengë dhe vrragë të ndryshme) daktiloskopia e kufomës, veshja e kufomës dhe vendosja në dërrasë në pozitën në këmbë etj, teknikat e identifikimit dhe analiza e ADN-së. Gabimet më të shpeshta gjatë identifikimit bëhen për shkak të ndryshimeve në vetë kufomën. Fytyra nuk e ka më mimikën dhe pantomimiken, fytyra është vetëm si maskë, ngjyra e lëkurës është tjetër, kufoma ka pozitë që nuk e ka personi i gjallë etj. Për këtë shkak parimi kritik këtu ka të bëjë me rëndësi të veçantë për shkak të ashtuquajturit “njeriu i tretë”. Për këtë shkak është bërë rregull taktik kriminalistik që secila kufomë në aspektin e identitetit kur ka edhe dyshimin më të vogël, duhet të trajtohet si i vdekur i pa njohur. Identifikimi i kufomës së panjohur është aktivitet shumë i ndërlikuar dhe kërkon angazhim maksimal të policisë për ta identifikuar sa më parë. Të kufomat e panjohura, me shumë kujdes duhet kontrolluar veshmbathja si dhe gjërat të cilat gjenden të ai. Me atë rast është shume e rëndësishme të bëhet përshkrimi sipas rregullave të kriminalistikës dhe se kujdes të veçantë duhet kushtuar individualiteteve siç janë: bengat, tatuazhet, vrraget etj. Kujdes të veçantë duhet kushtuar fulqinjve sepse dhëmbët janë jashtëzakonisht rezistues (madje edhe ndaj zjarrit), dhe se nuk ekzistojnë dy persona në botë me karakteristika të njëjta të dhëmbëve. Në ato situata ndihma e mjekut dentist është shumë e çmuar. Daktiloskopia dhe ADN-a, nëse ekzistojnë mostrat e pakontestueshme, tash për tash janë mënyrat më të sigurta për identifikimin e ndonjë personi, dhe gjithashtu edhe të vdekurit të panjohur. Sot, duke i falënderuar teknologjisë kompjuterike ekziston mundësia e rekonstruktimit kompjuterik të dukjes së personit në bazë të kafkës se gjetur, e që mjaft ndihmon për identifikimin e shpejt dhe kualitativ të kufomave të panjohura. Fjala është për metoda të drejt për drejta të identifikimit dhe se me rastin e aplikimit të ndonjërës prej tyre nuk do të thotë se duhen aplikuar edhe metoda të tjera, nëse ndonjëra nga ato veç ka dhënë rezultat të sigurt.

Veprimi me të dyshuarin
Gjatë realizimit të përpunimit kriminalistik të vrasjes shpesh herë disponohet me dëshmi apo indice të forta që ndonjë person mund të vëhët në lidhje me atë vepër penale. Kriminalisti apo ekipi i ngarkuar për atë përpunim kriminalistik, ka për detyrë që të ndërmerr masa dhe veprime të nevojshme në mënyrë qe ato indice të vërtetohen dhe eventualisht të ngritën në dëshmi kualitative apo edhe të eliminohen, dhe se në atë mënyrë të dëshmohet fajësia apo pafajësia e personit që vëhët në lidhje me vrasjen. Në shumicën e rasteve, kriminalisti do të këtë mundësi që ta përgatisë dhe planifikoj arrestimin. Kur arrestimi planifikohet paraprakisht duhet që të saktësohet pozita dhe përgjegjësia e secilit kriminalist apo polic. Mos planifikimi është shkaku kryesor që gjatë arrestimeve ndodhin plagosje dhe lëndime të kriminalistëve por edhe të dyshuarve. Nëse dihet që do të realizohet arrestimi duhet marr parasysh më shume kujdes lokacionin, reagimin e mundshëm të dyshuarit dhe kohën kur mund ta bëjë këtë. Duhet të këtë mjaft njerëz në përkrahje në mënyrë që të zvogëlohet mundësia e kundërshtimit të arrestimit.
Kushti më i rëndësishëm qe duhet të plotësohet është që të jenë se paku dy persona zyrtar që duhet ta realizojnë arrestimin.

Intervistimi i dëshmitarëve
Dëshmitar është personi i cili duhet dalluar nga i dyshuari, person i cili me siguri do të jep informata mbi veprën penale, mbi kryerësin e veprës apo edhe për rrethana të tjera të rëndësishme. Kumtesat që dëshmitari i jep në procedurën penale e kanë forcën e dëshmive nëse janë thënë ne harmoni me rregullat e procedurës dhe në formën e definuar ligjore. Dheshmit e siguruara gjatë marrjes në pyetje në procedurën paraprake nuk mund të shfrytëzohen si dëshmi indirekte gjatë procesit kryesor, por mund të shfrytëzohen gjatë marrjes se dëshmitarit në pyetje (pyetje të kryqëzuara) nëse dëshmitari ka dhënë dëshmi materiale të ndryshme nga dëshmitë e dhëna gjatë marrjes në pyetje në procedurën paraprake(“Gaz.zyr. RK” nr. 37/28). Dëshmitari i thotë para organit të procedurës faktet të cilat i ka parë drejtpërsëdrejti (testis de scientia propria) apo faktet të cilat i ka dëgjuar (testis de auditu). Kodi i procedurës penale me nenet 122 deri 135 i parasheh të drejtat dhe obligimet e dëshmitarit. Fëmijët, duke pasur parasysh moshën dhe shkallen e zhvillimit intelektual që nuk mund ti kuptojmë rëndësinë e së drejtës për refuzim të dëshmisë nuk mund të merren në pyetje si dëshmitar, përveç kur gjykata është e mendimit se i njëjti është i aftë të kuptoj se duhet të merret në pyetje për ta thënë të vërtetën. Personi më i ri se 16 vjet, ftohet në cilësinë e dëshmitarit përmes prindërve apo përfaqësuesit ligjorë, përveç kur kjo nuk është e mundur për shkak të urgjencës dhe rrethanave tjera(“Gaz. Zyr. RK” nr. 37/28). Dëshmia e personit të marrë në pyetje në cilësinë e dëshmitarit, nuk mund të shfrytëzohet nëse: personi nuk mund të merret në pyetje si dëshmitar, nëse personi i cili është i liruar nga obligimi i dëshmisë apo nuk i është theksuar – treguar e drejta e tij ose i cili nuk është distancuar decidivisht nga ajo e drejtë, apo udhëzimi për heqje dorë nuk është futë në procesverbal, nëse personi është fëmijë që nuk mund ta kuptoj rëndësinë e së drejtës se refuzimit të dëshmisë apo dëshmia është e nxjerr me dhunë, me kërcënime apo me ndonjë mënyrë tjetër të ndaluar (“Gaz. Zyr. RK” nr. 37/28).
Marrëdhëniet me mediat
Gjithsesi që vrasja dhe vdekja e dyshimtë gjithë herë nxisin kureshtjen e publikut dhe te medieve. Prezenca e numrit të madh të reporterëve në vendin e ngjarjes paraqet element të cilin duhet ta kontrolloj policia në mënyrë qe të jetë e sigurt se mediat nuk do ta rrezikojnë rrjedhën e përpunimit kriminalistik. Njëkohësisht, policet prezent në vendin e ngjarjes duhet që të kenë kujdes që reporterëve, të cilët informojnë për ngjarjen, të mos u imponojnë kufizime të panevojshme.
Duhet pasur parasysh se në marrëdhëniet me media nuk ka asgjë misterioze. Është mirë që të jemi paraprakisht të përgatitur dhe të vendosen bazat e punës me media. Nuk duhet pritur që të ndodh ndonjë krim serioz dhe se veç atëherë tu prezantohemi medieve. Sot, thuaja të gjitha policitë në botë e përkrahin shërbimin civil me personelin e caktuar në detyrën e “zëdhënësve« dhe mbajnë lidhje të rregullta me mediat, në harmoni me orientimet e definuara dhe dhënien e informatave për media. Marrëdhëniet në mes të policisë dhe medieve bazohen në nevojën e ndërsjellë për mbledhjen e informatave. Mediat kanë nevojë për informata të sakta dhe në kohën e duhur, informata që u a afron policia. Shumë herë kemi dëgjuar kritika nga policia për mediat. Shumë herë kemi dëgjuar nga policet kur thonë se përcjellja medieve e ndonjë ngjarje ka qen e tepruar, sensacionale dhe jo objektive? Kemi dëgjuar duke thënë se kush është fajtor kur ndodh diçka e tillë? A janë mediat gjithherë fajtore, apo problemi ndoshta është shkaktuar për shkak të mungesës së informatave dhe bashkëpunimi? Pse ndërmerren hapat e atillë të pakuptimshme? A kanë mundur të përgatiten udhëheqësit policor për situatë të atillë? si dhe shumë pyetje të tjera që mund të parashtrohen.
Marrëdhëniet në mes të medieve dhe policisë gjithë herë kanë nënkuptuar antagonizma të caktuar. Gjatë viteve, refuzimi i pandërprerë i organeve policore dhe organeve të drejtësisë që ti komentojnë ngjarjet, si dhe agresiviteti i tepruar i medieve kanë shkaktuar izolim shtesë për të dyja grupet. Çdo informate e drejtuar publikut paraqet fundament për demokraci të vërtetë. Informimi me kohe i publikut, në masë të madhe do të ndihmon në ruajtjen e sigurisë, luftën kundër kriminalitetit, si njeri nga segmentet për ruajtjen e sigurisë.
Konkluzioni
Bazuar në gjendjen reale në terren dhe fakteve të mbledhura gjatë punës në këtë temë shumë sensitive kam ardhur në përfundim se organet e ndjekjes në Kosovë edhe më tej kanë qasje klasike gjatë përpunimit kriminalistik të këtyre veprave penale. Duhet theksuar faktin se organet e ndjekjes qasjen e vet e kanë më tepër nga aspekti penalo-juridik, dhe shumë më pak nga aspekti kriminalistik gjatë mbledhjes së fakteve dhe ndërmarrjes së veprimeve të tjera në luftë kundër këtyre veprave penale. Lirisht mund të thuhet, shikuar nga aspekti hipotetik, gjatë përpunimit të këtyre veprave penale rrallëherë mund të haset qasje kuantitative e mbledhjes së të dhënave dhe se kjo orienton nxjerrjen e përfundimit: se korniza shkencore e qasjes ndaj kësaj të keqeje është në shkallë shumë të ulët, apo nuk ekziston fare të subjektet përgjegjëse në luftë kundër kësaj dukurie negative në shoqëri. Në bazë të asaj që u tha paraprakisht mund të nxjerrim përfundim se është e nevojshme qasja shkencore e bazuar në kriminalistikën si shkencë, veçanërisht për shkak të faktit të pamohueshëm se kriminalistika e ka metodologjinë e vet shkencore, e që me ndihmën e saj mund të vështrohen normat ekzistuese “de lege lata” i sistematizon dhe i analizon ato. Kriminalistika i definon dhe i dallon parimet dhe institucionet, si dhe ndryshimet e propozuara “de lege ferenda”, në harmoni me zhvillimin e pritur të kriminalitetit modern. Qëllimi i këtij punimi është që bazuar në shkencë të formulohen dhe të prezantohen karakteristikat më të rëndësishme të përpunimit kriminalistik, e që ka për qëllim që t’i ndërmerr veprimet dhe masat e nevojshme në mënyrë që baza e dyshimit të dëshmohet dhe të bëhet dyshim i bazuar, apo të eliminohen, në mënyrë që të dëshmohet fajësia, apo pafajësia e personave në lidhje me ngjarjen e krimit.

Rekomandimet
Gjatë hartimit të këtij punimi dhe shfrytëzimit të metodës së analizës dhe metodës së mbledhjes së të dhënave që janë marrë nga dokumentacioni i Policisë së Kosovës, mund të nxjerrim si përfundim se numri i veprave të tilla penale në Kosovë është në rritje nga viti në vit. Gjithashtu, si problem serioz na paraqitet trajtimi dhe ruajtja e dëshmive materiale të mbledhura gjatë veprimeve të hetuesisë, nga ana e prokurorisë dhe policisë. Në Kosovë, viteve të fundit, janë shënuar disa raste kur janë zhdukur dëshmitë materiale nga hapësirat që ishin nën mbikëqyrjen e personave zyrtarë. Një nga problemet më të mëdha në Kosovë ndoshta është mungesa e kuadrove profesionale, ekspertëve të profileve të ndryshme (ekspertëve mjeko-ligjorë, ekspertëve për gjurmët mekanike, për gjurmët biologjike, për gjurmët kimike dhe për gjurmët balistike etj.) si dhe për profilet e ndryshme të cilët do të jenë më gjendje që nga aspekti profesional dhe shkencorë të japin kontributin e tyre për zbardhjen e këtyre veprave penale. Duke marrë parasysh këto të gjetura dhe fakte që në kuadër të Policisë së Kosovës mungon një lloj i analizës së të dhënave, lidhur me këto vepra penale, analizë që do luante rol shumë të rëndësishëm në luftën kundër aktiviteteve të tilla kriminale, propozimet e mia janë: që organet gjegjëse në Kosovë të ndërmarrin veprime konkrete, që kjo gjendje të tejkalohet në mënyrën më të mirë të mundshme. Një nga propozimet është: që organet gjegjëse në Kosovë të mbikëqyrin resurset e brendshme njerëzore, ashtu që t’i përgatisin, shkollojnë në aspektin shkencorë dhe teorik që të jenë në gjendje të arrijnë rezultate më të mira në punën e mëtejme në luftën kundër aktiviteteve të tilla kriminale. Gjithashtu, do të duhej të mendohet edhe për mundësinë e angazhimit (punësimit) të resurseve njerëzore nga jashtë ekspertëve të profileve të ndryshme të nevojshme. Bazuar në ngjarjet e kaluara siç ishte rasti me zhdukjen e dëshmive dhe provave nga dhomat e tyre brenda Policisë së Kosovës, rekomandoj procedura standarde dhe konkrete të operimit lidhur me këtë çështje.

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...