Published On: 2 Shkurt, 2016

Metodika kriminalistike iniciale e zbulimit të vrasësit!

 

Besnik Gjaka

 

Dr.Arsim Gërxhaliu në punimin e tij shkencor, “Analiza e vrasjeve nga armët e zjarrit në Kosovë në periudhën kohore dy vjeçare (1999- qershor 2001)”, ndër të tjera shkruan se, vrasjet në Kosovë gjatë këtyre viteve të fundit paraqesin dukurin e mërzitshme popullore dhe atë jo vetëm për rritje të tendencave masive dhe individuale, por edhe për arsye të veta mbajtësve të këtyre dukjeve, por edhe për veprimeve të rënda të cilat godasin jo vetëm akterët e lartcekur ‘’vrasës dhe viktima’’, por gati jo më pak se edhe familjet e tyre. Në këtë kohë në Kosovë vrasjet dhe veprat tjera penale si kundër jetës dhe trupit, paraqesin pengesë kryesore për lirinë e lëvizjes brenda tërë territorit. Kohëve të fundit është thënë dhe është shkruar për vrasjet në Kosovë që shumica prej tyre janë kryer me arsye të gjakmarrjes.

Ligji

 

Sipas kodit penal vrasja bënë pjesë në grupin e veprave të rënda penale, për të cilat veprime parashihen dënime të mëdha (afatgjate). Gjatë periudhë korrik 1999 – qershor 2001 gjithsej kanë qenë 540 raste të vdekjeve, prej të cilave numri më i madh i tyre kanë qenë vrasje me armë të zjarrit (327, ose 60.56%). Shumë vrasje në Kosovë janë kryer në atë mënyrë që askush nuk i ka parë delikuentët. Në këso rastesh është dërguar operativisti që të mbledh indicet dhe ti shfrytëzojë këto me qëllim përcaktimi dhe zbulimi të vrasësit. Ky veprim për nga kuptimi i tij i ngjason atij kur dëshirohet të gjendet në masën e njerëzve personi për ne i njohur.

Si duhet të veprojmë?

 

Kërkojmë që të na përshkruajnë pamjen, teshat dhe sjelljet e personit që kërkohet, e mandej kundrojmë rreth vetës që të gjejmë kujt do t’i përshtateshin më së miri këto karakteristika. Natyrisht, me këtë rast do të kemi kujdes për ato shenja, të cilat duken tek një numër i vogël i njerëzve, për ç’arsye janë të përshtatshme për ta dalluar personin e kërkuar prej të tjerëve. Në mënyrë analoge veprojmë edhe me rastin e përcaktimit dhe të zbulimit të vrasësit. Edhe këtu operativisti zhvillon veprimtari të dyfishtë. Së pari përcakton çka e bën vrasësin të dallohet dhe së dyti gjurmon personin të cilit i përkasin ato shenja. Këtu duhet të theksojmë se nuk është e mundur që të nxjerrim ekskluzivishttë gjitha rrethanat nga rrjedha e veprës penale, të cilat mund të gjenden tek ekzekutori dhe të cilat e cilësojnë. Shumë rrethana të tilla, të cilat e cilësojnë kryesin, nuk do t’i njohim vetëm me përcaktimin e procesit të vrasjes. Rezultatet e këqyrjes dhe të të gjitha veprimeve të tjera fillestare i plotësojmë me përvojën e fituar me kohë në hetimin e ngjarjeve të njëjta ose të ngjashme.

Për shembull, sipas përvojës së përgjithshme, vrasësi ndonjëherë e vëzhgon rastin, kërcënon, përpiqet të përvetësojë bashkëpunëtorë, merr plagë në përleshje, përgjaket, sjellja e tij mbas aktit tregon se ai e ndjen vetën fajtor, etj. Të gjitha këto rrethana krijojnë një vistër indiciesh, të cilat e karakterizojnë vrasësin. Me punë operative dhe me hetim analizojmë a ekzistojnë vërtet këto rrethana dhe tek cili pasqyrohen. Vetvetiu është e kuptueshme se nuk është e mundur të japim listën komplete të indiceve, të cilat flasin për kryesin e krimit. Megjithatë është shumë e dobishme që kriminalisti të njihet të paktën me indicet më të shpeshta. Në praktikë të shumtën e herave paraqitën këto indice: A) a) prania në vendin e ngjarjes, b) disa njohuri, shprehi, të diturit e disa rrethanave, të cilat nuk i dinë të gjithë, veçori trupore, c) veçoritë e karakterit. B) ç) motive, d) dëshira për të kryer vepër penale me vrasje (manifestimi i dashjes). C) veprimi, pasojat e aktit, dh) pasojat materiale të vrasjes, e) veprimi fizik i vrasjes në ekzekutorin, ë) veprimi psikik i veprës penale me vrasje në ekzekutorin. Me rastin e mbledhjes së indiceve duhet pasur kujdes sidomos në ato rrethana të cilat rrallë paraqiten dhe bëjnë përjashtim nga rrjedha e zakonshme e gjërave. Këto rrethana janë posaçërisht të përshtatshme për zbulimin e personalitetit të kryesit. Që të mund të vërtetojmë kush është vrasësi duhet, pasi t’i kemi mbledhur të gjitha shenjat e nevojshme, të vëzhgojmë kujt i përkasin. Duhet të marrim informata sidomos: – kush ka qenë i pranishëm në vendin e ngjarjes në kohën e vrasjes, – kush ka poseduar ose posedon veglat ose armët me të cilat është kryer vrasja, – kush i posedon ato veçori, dijeni, përvojë, aftësi, shprehi të cilat i ka shfaqur vrasësi, – kush ka pasur motive që të kryejë vrasjen, – kush ka shfaqur dëshirën që të kryejë vrasjen (dashjen), – tek kush manifestohen pasojat fizike dhe psikike të veprës.

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...