Published On: 31 Gusht, 2016

Marrëveshja për Demarkacionin duhet të ratifikohet

 

Mr.Sc. Xhevdet Shala
Lidhur me Demarkacionin në vend është bërë shumë zhurmë. Me politikë merren përfaqësuesit të gjitha shtresave të shoqërisë. Të gjithë bëjnë përpjekje për arritje të realizimit të detyrave nga Statuti dhe Planet e zhvillimit politikë, ndërsa në politikë ka të implikuar prej atdhedashësve deri në shkatërrues të shtetit.
Përbrenda politikës janë edhe ata që nuk e njohin shtetësinë e saj, që kërkojnë zhbërje, janë të regjistruar dhe financohen nga taksapaguesit që i kanë zgjedhë, edhe ata kryejnë punën e tyre dhe janë të zhurmshëm dhe shpesh bindës, shfrytëzojnë çdo pikë të dobët qëllimet e tyre, përdorin dinakëri dhe sa më të hutuar të gjejnë, aq ma të zgjuar bëhen.
Ata që kundërshtojnë procesin e plotësimit të kushteve për të qenë subjekt i pakontestueshëm ndërkombëtar janë zhurmues për fjalën e lirë dhe “patriotet” të dëshmuar edhe në Pranverën e vitit 2004.
Ka përpjekje për tu shitur patriot kur thua se po fiton tokë dhe tradhtarë ai që jep, por ka edhe të pa ditur, që për pastrim të së kaluarëskatrrisen në patriotizëm si dhe mashtrues, të cilëve mjetet e informacionit iu epin mundësinë të gjuajnë gur e dru mbi këtë vend të krijuar me mund, lot e gjak. Ratifikimi i marrëveshjespër caktimin e vijës së kufirit është vetëm çështje kohe.
Sipas të drejtës ndërkombëtare janë dy forma për krijimin e shteteve, e para Origjinale, kur shtetet krijohen nga teritoret e krijuara apo të okupuara dhe forma e dytë Derivative,kur shtet krijohen me ndarje ose bashkim të shteteve ekzistuese.Republika e Kosovës është krijuar në formë Derivative.
Për shkak të represaljeve të vazhdueshëme shtetërore, përdorimit të dhunës joproporcionale dhe masakrave mbi popullatën e pambrojtur dhe shumicë, në Këshillin e Sigurimit të OKB gjatë vitit 1998-1999 u nxorën të paktën 5 rezoluta për Kosovën (S/RES/1160 – 1998; S/RES/1199 – 1998; S/RES/1203 – 1998; S/RES/1239 – 1999; dhe S/RES/1244 – 1999), përmes të cilave është caktuar vendosja e Forcave Ndërkombëtare të Sigurisë (KFOR). Territori është caktuar me hartën e bashkangjitur shtojcës A. të Marrëveshjes Teknike Ushtarake të datës 09.06.1989 e lidhur në mes Republikës Federative të Jugosllavisë dhe Republikës së Serbisë në njërën anë dhe Forcës ndërkombëtare të Sigurisë (KFOR) në anën tjetër. Neni 1 i kësaj Marrëveshje thotë: “Palët e kësaj marrëveshje vërtetojnë dokumentin të cilin kryetari Ahtisari i ka paraqitë presidentit Millosheviq, e të cilin e kanë aprovuar Kuvendi i Serbisë dhe Qeveria e Federative me 03.06.1999, i cili përfshinië vendosjen në Kosovë, nën udhëheqjen e Kombeve të Bashkuara, të prezencës efikase të sigurisë së Kombeve të Bashkuara. Palët konstatojnë që gatishmëria e Këshillit të Sigurimit është të aprovojë, rezolutën në procedurë, lidhur me këtë çështje.” http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/990615_MilitaryTechnicalAgreementKFORYugoslaviaSerbia.pdf
Në bazë të rezolutës 1244, kërkon në veçanti që RFJ t’i japë fund menjëherë dhe në mënyrë të verifikueshme dhunës dhe represionit në Kosovë, dhe të fillojë tërheqjen e plotë dhe të verifikueshme sipas fazave të forcave ushtarake, policore dhe paramilitare në bazë të një orari të caktuar me të cilin do të sinkronizohet vendosja e pranisë ndërkombëtare të sigurisë në Kosovë. Me këtë Kosova është vendosur nën
Mbikëqyrjen e Misionit të Kombeve të Bashkuara UNMIK.
Me Rregullore të UNMIK nr. 2000/43 mbi numrin, emrat dhe kufijtë e komunave, në Nenin 2 (shtrirja dhe kufijtë e komunave) thotë: ”Shtrirja e çdo komune dhe kufijtë e tyre skicohen nga zonat e tyre përbërëse kadastrale. Zonat kadastrale të cilat përbëjnë çdo komunë figurojnë në Tabelën ‘B’ të kësaj rregulloreje.”
Me Rregulloren e UNMIK 2000/45 për vetëqeverisjen lokale të Komunave të Kosovës, caktohen detyrimet e administratës komunale që me seksionin 3, nën seksioni 3 cakton detyrimin që administrata e pushtetit lokal ka autoritet për të dhënat kadastrale.
Me mbështetje të UNMIK është organizuar jeta publike në Kosovë. Janë bërë zgjedhje të besueshme dhe deklarim i lirë i vullnetit të popullit të Kosovës. është bërë Konstituimi i Kuvendit të Kosovës dhe të gjitha organeve tjera vetqeverisëse. Të cilat i kanë parapri që të nxirret: Propozimi gjithëpërfshirës për marrëveshjen për statusin e Kosovës, i Martti Ahtisaarit në Aneksi VIII (Sektori i sigurisë në Kosovë), Neni 3. Paragrafi 2, thotë : “3.2. Territori i Kosovës do të definohet nga vija kufitare e Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës brenda Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë ashtu siç kanë qenë këto vija kufitare më 31 dhjetor 1988, ..”. të cilën Kuvendi i Kosovës e aprovon.
Kuvendi i Kosovës gjithashtu miraton dhe në bazë të cilës shpallët: Deklarata e Pavarësisë së Kosovës (17 shkurt 2008), pika 8 thotë: “…Kosova do të ketë kufijtë e saj ndërkombëtarë ashtu siç janë paraparë në Aneksin VIII të Planit të Ahtisaarit…” dhe pika 12 “Ne, nëpërmjet kësaj, afirmojmë në mënyrë të qartë, specifike dhe të parevokueshme se Kosova do të jetë ligjërisht e obliguar të plotësojë dispozitat e përmbajtura në këtë Deklaratë, përshirë këtu veçanërisht obligimet e saj nga Plani i Ahtisaarit. Në të gjitha këto çështje, ne do të veprojmë në pajtueshmëri në parimet e së drejtës ndërkombëtare dhe rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, përfshirë Rezolutën 1244 (1999). Ne shpallim publikisht se të gjitha shtetet kanë të drejtën të mbështeten në këtë Deklaratë, dhe i bëjmë apel të na ofrojnë përkrahjen dhe mbështetjen e tyre.”
Pas shpalljes së pavarsisë ndër të tjera nxirret: Ligji nr.03/l-041 për kufijtë administrativ të komunave, në nenin 3 (Kufijtë administrativ të komunave), thotë: “Kufijtë administrativ të Komunës janë kufijtë administrativ të zonave kadastrale që e përbëjnë territorin e Komunës në pjesën që kufizohet me komunën fqinje ose përputhet me kufijtë administrativ shtetëror të Republikës së Kosovës.”
Me Ligjin 04/L-072 për kontrollin e kufirit shtetëror, rregullohet kontrolli kufitar, kompetencat e policisë brenda shtetit, bashkëpunimi ndërmjet organeve shtetërore të cilat kanë kompetencë në menaxhimin kufitar. Ndërsa, në bazë të nenit 40, Qeveria e Kosovës, emëron anëtarët e Komisionit shtetëror për shënjimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror, të vendosur në bazë të marrëveshjeve ndërkombëtare.
Komisioni ka përfunduar punën profesionale, është dhënë propozimi i Marrveshjes së shënimit të vijës kufitare, e njëjta është nënshkruar para faktorit ndërkombëtar. Zonja Presidente e Republikës së Kosovës, ka formuar Komision të pavarur ndërkombëtar për verifikimin e zbatimit të ligjshmërisë dhe zbatimin e procedurave me rastin e shënimit të kufirit nga Komisioni shtetëror i Kosovës (ndihma është kërkuar nga SHBA, Britania e Madhe dhe Gjermania). Është vërtetuar ligjshmëria dhe ky komision nuk ka gjet vërejtje në punën e Komisionit shtetëror për shënimin e kufirit të Republikës së Kosovës. Këtë proces gjithashtu e ka shqyrtuar edhe Departamenti i shtetit të SHBA, të cilët e kanë vlerësuar pa vërejtje punën e komisionit të Kosovës.
Nuk mund të përfundohet ky tekst, pa përkujtuar se:
1. Rregullimi i territorit të mbretërisë Serbe, Kroate dhe Sllovene është në bazë të Ligjit për kadastrin e tokës të vitit 1929. Sipas tij në afat prej 10 vitesh janë krijuar të dhënat për gjithë territorin e mbretërisë. Edhe territori i tanishëm i Republikës së Kosovës ishte pjesë e mbretërisë.
2. Territori që përbënte krahinën autonome të Kosovës dhe Metohisë ishte në menaxhim të Republikës së Serbisë, deri me krijimin e Subjektivitet juridik dhe territor të përcaktuar me 24 Shkurt 1969 në Ligjin kushtetuese të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës (“Fletorja Zyrtare e Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës” nr.6/ 25 Shkurt 1969). Ligji Kushtetues i Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës, rregullon çështje të rëndësishme për shtetësinë, si caktimin e territorit me nenin 7 i cili thotë:
“- Territorin e Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës e përbëjnë Territoret e Komunave të tanishme.
– Territori i Krahinës Autonome i Kosovës nuk mund të ndryshohet pa pëlqimin e Kuvendit krahinor.”
3. Në vitin 1971 nxirret Ligja kushtetutare për zbatimin e amandamenteve kushtetutare XX deri XLI (“Fletorja Zyrtare e KSAK” nr.37/71), përmes të cilit krijohet autoriteti i mbajtjes, përdorimit dhe zhvillimit të shërbimit gjeodezik në KSAK. Ligji për kadastrin e tokës (Gazeta Zyrtar e KSAK nr.12/73), krijoj autoritetin publik për krijim, mbajtje, shfrytëzim dhe përditësim e të dhënave kadastrale (grafike dhe tekstuale) për të gjithë territorin e 22 komunave që përbënin territorin e KSAK. Me të njëjtit ligj, institucionet publike, private dhe puna e bashkuar kishin për detyrë të përdorin të dhënat kadastrale lidhur me çështjet që lidhen me pronën e paluajtshme (neni 10).
4. RSFJ nxjerr Kushtetutën e vitit 1974, përmes të cilës në nenin 5 rregullohet territori si terësi e territorit të Republikave Socialiste dhe Krahinave Autonome. Ndryshimi i kufijve mund të bëhet me pajtimin e republika apo krahinave autonome. Në vitin 1974 nxirret Kushtetuta e Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës, e cila rregullon terësinë e territorit si tërësi e territorit të gjithë komunave. Në mënyrë të njejtë është caktuar në të gjitha njësitë konstituive të Federatës (Republika dhe krahina).
5. Në vitin 1975 nxirret Ligji për organizimin territorial të komunave (Gaz.Zyr. e KSAK nr.25/75). Deri me ndryshimet kushtetuese, përkatësisht okupimin e KSAK nga Republika e Socialiste e Serbisë, ky ligj kishte pësuar ndryshime dhe plotësime me sa vijon: “Gazeta Zyrtare e KSAK” nr.40/80 faqe 1367; “Gazeta Zyrtare e KSAK” nr.48/85 faqe 1307; “Gazeta Zyrtare e KSAK” nr.15/86 faqe 484; “Gazeta Zyrtare e KSAK” nr.9/87 faqe 313; “Gazeta Zyrtare e KSAK” nr.31/87 faqe 1171; “Gazeta Zyrtare e KSAK” nr.5/88 faqe 176; “Gazeta Zyrtare e KSAK” nr.18/88 faqe 787; “Gazeta Zyrtare e KSAK” nr.32/88 faqe 1346; “Gazeta Zyrtare e KSAK” nr.29/89 faqe 1036. Nga kjo shihet se çdo ndryshim i Komunave dhe Zonave Kadastrale të komunave,është bërë me Ligj, ashtu që ka pësuar ndryshime dhe plotësime Ligji për organizimin territorial të KSAK.
6. Ligji për kadastrin e tokës (“Gazeta Zyrtare e KSAK” nr.12/80), detyron autoritet publike (organet e institucioneve publike, organet e punës e bashkuar dhe gjykatat) të aplikojnë të dhënat kadastrale për gjithë aktivitetet e lidhura me pronën e paluajtshme, si dhe detyrimin për Drejtorin e Gjeodezisë që të ofrojë ato të dhëna.
7. Më 23 mars të vitit 1989, në Kuvendin KSA të Kosovës, në kundërshtim me vullnetin e popullatës shumicë, do të ndryshohet Kushtetuta e vitit 1974, përmes të cilave amendamente suprimohet autonomia e KSAK në RSFJ dhe KSAK e bënë pjesë të Rep.Serbisë.Me 24 korrik të vitit 1991 miratohet Ligji për organizimin territorial dhe vetëqeverisje lokaletë Serbisë, përbehej nga 29 rrethe dhe 120 komuna. Ndërsa territori i Kosovës dhe Metohisë ndahej në 5 rrethe, ndërsa popullata shumicë, është plotësisht e larguar nga të gjitha aktivitetet në jetë publike dhe organizimi i jetës publike të popullatës shumicë bëhet në mënyrë paralele (siç e quanin: Jashtë institucionale).
8. Në të gjitha rastet e krijimit të shteteve në formëderivative (prejardhur), ndarja e territorit nëmes tyre bëhet në bazë tëtë dhënave kadastrale,nëse nuk arrihet ndonjë marrëveshje tjetër. Hartat gjeografike dhe tematike nuk mund të merren për bazë e as që janë të besueshme, nëse nuk janë të përcjellura me pjesën tekstuale (përshkruese) ose nuk janë pjesë e ndonjëmarrëveshje ndërkombëtare dhe detyrimisht përmes atyre hartave duhet të jenë të paraqitura të dhëna të pranueshme për palët.
Autori është avokat dhe anëtarë i këshillave të përhershëm të arbitrazhit në dy Oda Ekonomike, Specialist ligjor në RECAP–Banka Botërore…

 
Displaying 1 Comments
Have Your Say
 1. Salih Ahmetaj thotë:

  More z. SHALA,
  Gjithe ato ligje te cituara dhe nuk po na tregon vetem nje gje qe eshte e rendesishme ketu:
  A ka qene ku kufi ndonjehere i materializuar e funksional ne terren. Nese nuk e keni ditur pergjigja eshte KURRE dhe ASNJEHERE.

  Përgjigjiuni
  Pelqej(0) Nuk Pelqej(0)

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...