Published On: 17 Mars, 2016

Kufiri i tërhequr në hartat topografike dhe hartat e IGJU është kufiri baze për demarkacion

Shpejtim Bulliqi dhe Florim Isufi

Problemet e trajtuara në takimin e punës sot me Ekspertet ndërkombëtar të caktuar nga presidentja Jahjaga lidhur me demarkacionin Kosovë- Mali i Zi
Prezent: Prof. i asoc. Dr. Florim Isufi & Prof. i asoc. Dr. Shpejtim Bulliqi
Përshëndetje për ekspertwt e ardhur dhe falënderime për punën qw do e bëjnë.
– Kemi ardhur tw diskutojmë ne cilësinë e ekspertëve Gjeografë nga departamenti i Gjeografisë.
– Ne kemi qene kundër metodës dhe metodologjisë se aplikuar nga dy palët ne tërheqjen e vijës kufitare mes Kosovës e Malit te Zi
– Puna e jone është tipike shkencore dhe nuk mbështetet nga asnjë palw e interesit.
– Ne konsiderojmë se kufinjët e republikave dhe krahinave te ish Jugosllavisë janë vendosur menjëherë pas luftës se II botërore dhe si te tillë janë bartur(tërhequr) ne hartat topografike 1:50.000 dhe 1:100.000.
– Hartat topografike 1:50.000, janë te lidhura ne albumin e plansheteve për tëre territorin e ish Jugosllavisë.
– Shkalla e besueshmërisë se hartave topografike varet nga hierarkia e besueshmërisë shtetërore si ne te gjitha ish shtetet socialiste
– Në ish Jugosllavi ku ka qene edhe Kosova i autorizuar për përpilim hartave ka qene IGJU(VGI), i vetmi institut kredibil i kohës dhe me eksperte me te mire hartografik dhe përgjegjës për implementimin e politikave shtetërore te Jugosllavisë ne lëmin e Hartografisë.
– Te gjitha Institucionet tjera hartografike për shërbime civile janë bazuar ne te dhënat hartografike te IGJU.
– Ne konsiderojmë se demarkacioni i territori të Kosovës me Malin e Zi duhet tw mbështetet nw vendimet politike për delimitacionin midis njësive federale tw ish Jugosllavisë dhe nw tw dhënat bazike hartografike tw IGJU-sw.
– Te gjitha institucionet e niveleve me te ulëta hartografike se IGJU është dashur ti azhurnojnë te dhënat e tyre dhe ti përshtatin me te dhënat e IGJU.
– Konsiderojmë qe për shkaqe politike dhe etnike një gjë e tillë nuk është bere mes Kosovës dhe Malit te Zi, kjo edhe për faktin qe ne disa raste me herët ne strukturat udhëheqëse te Pejës dhe me gjere kane qene te nacionalitetit Serb apo Malazez.
– Gjate hulumtimit hartografik kemi konstatuar se ne një numër te madhe te hartave topografike te IGJU dhe Institucioneve tjera ekziston vija kufitare mes Malit te Zi dhe Kosovë e qe dallon nga propozimi final i këtyre dy komisioneve
– Hulumtimi i jone është i bazuar ne tere materialin hartografik të punuar dhe publikuar jashtë territorit tw Kosovws, si ne Beograd, Zagreb, Sarajeve, Lubjane, Podgoricë etj.
– Një pjese e materialit hartografik është konsultuar dhe siguruar nga NIMA e SHBA, departamenti hartografik i ushtrisë se Britanisë se Madhe, KFORI, etj.
– Gjate hulumtimit nuk kemi gjetur asnjë vendim politike te ndryshimit te kësaj vije kufitare nga viti 1945 deri ne vitin 2000.
– Gjithashtu përveç ne librat shkencore e akademike nuk kemi hasur ne asnjë dokument tjetër ku behet përshkrimi tekstual i vijës kufitare Kosovë -Mali i Zi
– Për ketë arsye kemi konstatuar qe kufiri i tërhequr në hartat topografike dhe hartat tjera nga IGJU është kufiri baze për demarkacion.
– Metodologjia e përdorur për krahasushmëri hapësinore është softueri GIS
– Ne disponojmë me të gjithë materialin hartografik ne HART dhe SOFT COPY te gjeoreferencuara dhe te vektorizuar ne GIS ne formatin * . tab.
– Ne ju lusim qe ne një takim te radhës ne departamentin e Gjeografisë të analizojmë në mënyrë detale secilën informatë veç e veç bazuar ne metodologjinë hartografike.
Prishtinë: 17.03.2016

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...