Published On: 1 Qershor, 2016

Kryeministri në burg! Ja ku shkel Kodin Penal

Nga Armir SHKURTI – Dje kryetari i Bashkisë së Kavajës dha dorëheqjen pasi nga drejtësia e një vendi perëndimor i erdhi dëshmia e penalitetit si i dënuar për një vepër të rëndë penale. Këtë vepër ky funksionar shteti nuk e kishte deklaruar duke shkelur ligjin , të njohur në publik si “dekriminalizimi”.

A dënohet apo jo ky individ, kjo tashmë ka shumë më pak rëndësi sesa shkeljet që Edi Rama, me detyrën e kryeministrit, ka konsumuar për moszbulimin e së vërtetës, të njohur botërisht që prej vitesh. Më shumë se një herë, në media a aktivitete publike, kryeministri i vendit ka bërë atë që sipas nenit 301 të Kodit Penal përcaktohet si “Veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës”

Edhe pse është denoncuar po publikisht , nga një institucion kushtetues , siç është opozita apo edhe deputeti i grupit të tij Blushi, në një institucion kushtetues, siç është Kuvendi, ky kryeministër, duke konsumuar neni 248, atë të “shpërdorimit të detyrës”, ka dalë publikisht me personin e akuzuar, në aktivitete publike, duke i dhënë mbështetje institucionale e personale e duke e thirrur nga foltore zyrtare e duke e quajtur “krimineli që drejton Kavajën”. A me humor, a i vetëdijshëm, por kryeministri i Shqipërisë në këtë mënyrë ka bërë atë që neni 251 i Kodit Penal e quan “Mosmarrja e masave për të ndërprerë gjendjen e paligjshme”

Në një vend normal, moralisht ky kryeministër duhej të kishte dhënë dorëheqjen në të njejtën kohë me kryetarin e Bashkisë. Por meqë për moral u bënë dekada që nuk pyet njeri, të paktën ligjërisht drejtësia ka detyrë ta sqarojë këtë situatë.

Sqarim: Për të shkruar këto rradhë u mbështeta tek Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë dhe kam veçuar këto nene:

Neni 14 – Faji

Askush nuk mund të dënohet për një veprim ose mosveprim të parashikuar nga ligji si vepër penale, në qoftë se vepra nuk është e kryer me faj. Quhet me faj personi që e kryen veprën me dashje ose me pakujdesi.

Neni 15 – Dashja

Vepra penale kryhet me dashje, kur personi i parashikon pasojat e veprës penale dhe dëshiron ardhjen e tyre ose, megjithëse i parashikon dhe nuk i dëshiron ato, me ndërgjegje lejon ardhjen e tyre.

Neni 26 – Bashkëpunëtorët

Bashkëpunëtorë për kryerjen e veprës penale quhen: organizatorët, ekzekutorët, shtytësit dhe ndihmësit.

Organizatorë quhen ata persona që organizojnë dhe drejtojnë veprimtarinë për kryerjen e veprës penale. Ekzekutorë janë personat që kryejnë veprime të drejtëpërdrejta për realizimin e veprës penale. Shtytës quhen personat që nxisin bashkëpunëtorët e tjerë për kryerjen e veprës penale. Ndihmës quhen personat që me këshilla, udhëzime, dhënie mjetesh, largim të pengesave, dhënie të premtimit për fshehjen e bashkëpunëtorëve, të gjurmëve apo të sendeve që rrjedhin nga vepra penale, ndihmojnë për kryerjen e saj.

Neni 27 – Përgjegjësia e bashkëpunëtorëve

Organizatorët, shtytësit dhe ndihmësit kanë përgjegjësi si edhe ekzekutorët për veprën penale të kryer prej tyre. Në caktimin e dënimit për bashkëpunëtorët, gjykata duhet të mbajë parasysh shkallën e pjesëmarrjes së secilit dhe rolin e luajtur në kryerjen e veprës penale.

Neni 248 – Shpërdorimi i detyrës

(Ndryshuar me ligjin nr.9275, datë 16.9.2004, neni 21; ndryshuar me ligjin nr.9686, datë 26.2.2007, neni 21)

Kryerja ose moskryerja me dashje e veprimeve a e mosveprimeve në kundërshtim me ligjin, që përbën mospërmbushje të rregullt të detyrës, nga personi që ushtron funksione publike, kur i kanë sjellë atij ose personave të tjerë përfitime materiale ose jomateriale të padrejta a kanë dëmtuar interesat e ligjshëm të shtetit, të shtetasve dhe të personave të tjerë juridikë, nëse nuk përbën vepër tjetër penale, dënohet me burgim deri në shtatë vjet dhe me gjobë nga treqind mijë deri në një milion lekë.

Neni 251 – Mosmarrja e masave për të ndërprerë gjendjen e paligjshme

Mosmarrja e masave ose moskërkimi pranë personit kompetent, që të ndërpritet gjendja e paligjshmërisë si rezultat i një veprimi arbitrar, që ka prekur lirinë e shtetasit, nga ana e personit të ngarkuar me një funksion shtetëror ose në shërbim publik, që vjen në dijeni të asaj gjendjeje për shkak të funksionit apo shërbimit, dënohet me gjobë ose me burgim gjer në tre vjet.

Neni 301 – Veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës

Kryerja e veprimeve për të ndryshuar vendin e kryerjes së veprës penale duke prishur, ndryshuar apo fshirë gjurmët e saj ose duke lëvizur, fshehur, asgjësuar, vjedhur, falsifikuar një send apo një dokument me qëllim për të vështirësuar dhe penguar zbulimin e veprës penale dhe të autorit të saj, dënohet me gjobë ose me burgim gjer në tre vjet. /Civitas/

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...