Published On: 16 Maj, 2016

Kreu i Ushqimit në Kosovë: “Bahçja” jote mbetet më e shëndetshme për konsumim

Shpeshherë është vënë në pikëpyetje cilësia e ushqimit që konsumojmë në tryezat tona. E gjithë kjo nga importi i madh që po rritet dita ditës dhe mungesës së prodhimit vendor. Në markete disa herë qytetarët kanë gjetur ushqime të prishura, me skadim të afatit të prodhimit, dhe shumë herë është thënë që disa ushqime të importuara janë edhe të rrezikshme për konsum.

Këtë e hedh poshtë kreu i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë, z. Valdet Gjinovci, i cili në intervistën për portalin tesheshi.com ka thënë se të gjitha produktet të cilat kontrollohen dhe certifikohen nga AUV, janë produkte të sigurta dhe lejohet të përdoren për konsum nga ana e qytetarëve të vendit.

Dhe kjo sipas Gjinovcit vlen dhe për produktet që vijnë nga Serbia.

Gjinovci, një ndër prioritetet e AUV-it mbetet mbrojtja e shëndetit të njerëzve. Çfarë masash AUV-i ndërmerr në këtë drejtim?

E para ajo çka duhet të përmendet është se Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, si autoritet kompetent për kontrollin e sigurisë së ushqimit në nivel vendi, ndërmerr të gjitha veprimet e nevojshme sa i përket mbrojtjes së shëndetit publik përmes kontrollit të produkteve ushqimore, qoftë atyre të cilat prodhohen nga ana e prodhuesve vendor, qoftë edhe produkteve ushqimore të cilat importohen. Kështu që në kuadër të kësaj, lirisht mund të them se të gjitha ato që i nënshtrohen një kontrolli të rreptë, duke filluar që nga origjina e tyre përfshirë edhe kontrollin e dokumentacionit. Shpeshherë për rastet e dyshimta merren lloje të ndryshme të mostrave për analiza laboratorike për të vërtetuar saktësinë apo për të vërtetuar sigurinë e këtyre produkteve ushqimore, të cilat sillen për furnizim tek konsumatorët tanë. Por, ajo çka është e rëndësishme, neve si autoritet me kohë gjithherë mundohemi dhe me kohë ndërmarrim veprime të cilat duhet respektuar karshi ligjit të ushqimit me të vetmin qëllim mbrojtjen e shëndetit publik dhe ofrimin e produkteve të sigurta për konsumatorët dhe qytetarët e vendit pa dallim etnie.

Në marketet tona janë të pranishme produkte ushqimore të importuara nga shumë vende të botës. Sa janë të sigurta dhe sa kontrollohen ushqimet që i konsumojmë në tryezat tona?

Të gjitha produktet ushqimore të cilat gjenden në tregun tonë, e përmenda më herët qoftë ato të cilat importohen dhe ato që prodhohen nga prodhuesit vendor, ato të cilat janë të çertifikuara për të cilat konsideroj dhe lirisht mund të them se janë produkte të sigurta, janë produkte të cilat ofrojnë standarde të sigurisë së prodhimeve të tyre. Prandaj, në kuadër të kësaj lejohet që ato të përdoren për konsum nga ana e qytetarëve të vendit.

Nuk është vetëm masa e kontrollit e cila realizohet nga ana jonë, nëkëtë rast nga AUV-i, që duhet respektuar, në këto raste ne japim garanci sa i përket këtyre produkteve. Mirëpo, janë edhe vetë operatorët e biznesit apo edhe pikat e shitjes ato të cilat duhet ta respektojnë mirë trajtimin e këtyre produkteve ashtu siç duhet dhe ashtu siç kërkohet, për arsye se në disa raste ndoshta përshkak të problemeve teknike, të cilat manifestohen tek operatorët e biznesit një farë forme mund ta komprometojnë vetë produktin. Edhe unë besoj që operatorët e biznesit dhe pikat e shitjes nuk janë të interesuar që në mënyrë tëvetëdijshme tëkomprometojnë produktet ushqimore të cilat u ofrohen konsumatorëve, qoftë të atyre të cilat importohen e në veçanti produktet ushqimore të cilat prodhohen nga ana e prodhuesve vendor. Kështu që ky është një zinxhir i cili duhet respektuar në këtë rast agjencia e kryen kontrollin dhe certifikon ato sa i përket sigurisë së tyre, mirëpo, janë edhe operatorë të biznesit n‘ketë rast edhe vetë pikat tregtare apo pikat e shitjes ato të cilat duhet të mirë trajtohen produktin apo të respektohen edhe kriteret të cilat vetë produkti i kërkon për mirë trajtim apo edhe për ruajtjes të tyre brenda kushteve adekuate që duhet plotësuar.

Në tregun e Kosovës janë shfaqur dyshime për produktet që importohen nga Serbia apo edhe nga vende të tjera. A kontrollohen këto produkte?

Sa i përket dyshimit të cilësisë së produkteve, të cilat importohen nga Serbia qoftë nga vendet e tjera të rajonit, gjithherë ne si autoritet ndërmarrim veprime të kontrollit e në veçanti kur kemi raste të dyshimta. Ajo që është e rëndësishme të përmendi se Agjencia e Ushqimit ka një bashkëpunim të mirë me komisionin Evropian dhe në raste të dyshimta apo në raste p.sh kur kemi të bëjmë me produkte të cilat nuk i plotësojnëkriteret e sigurisë se përdorimit të tyre, njoftohemi përmes sistemit të alertit apo sistemit të informimit nga ana e KE-së, për artikuj të caktuar, p.sh që ky artikull nuk lejohet të përdoret për arsye të prezencës së materieve të padëshiruara apo për shkak të rrezikut që ka ky produkt. Në veçanti në këto raste ndërmerren veprime konkrete. Në kuadër të kësaj respektohen edhe masat e kontrollit apo masat e monitorimit, bazuar edhe në analizat e riskut apo në analizën e rrezikut që shpeshherë ndërmerren veprime konkrete në marrjen e mostrave dhe dërgimit të tyre për analiza laboratorike që vërtetojnë sigurinë e këtyre produkteve apo edhe për prezencën e materieve të padëshiruara në këto produkte e fatmirësisht nuk kemi raste të dyshimta. Po ashtu, ndërmarrim veprime konkrete në parandalimin dhe futjen e produkteve të dyshimta në vendin tonë. Kështu që lirisht mund të them të gjitha ato produkte të cilat kontrollohen dhe certifikohen nga AUV-i, janë produkte të cilat plotësojnë kriteret e sigurisë dhe janë të sigurta për përdorim.

Kur jemi te importi i mallrave, a keni në pikat kufitare laboratorë për kontrollin e produkteve ushqimore dhe bujqësore që hyjnë në Kosovë?

Ne nuk kemi laborator mobil, por  kemi inspektor që janë mirë të përgatitur, të trajnuar dhe në kuadër të asaj realizojnë edhe kontrollin e produkteve të importuara. Ne zakonisht përveç dokumentacionit i cili kontrollohet nga ana e vetë inspektorëve tonë, shpeshherë realizohet edhe kontrolli organo optik sa i përket produkteve nëse vërejmë ndonjë dyshim ne reagojmë shpejt dhe parandalojmë importin e produkteve të dyshimta. Në kuadër të kësaj inspektorët ndërmarrin edhe veprime konkrete në marrjen e këtyre produkteve apo marrjen e mostrave të produkteve ushqimore dhe dërgimin e tyre për analizë laboratorike. Jo vetëm produktet me origjinë bimore, jo vetëm produktet me origjinë shtazore, por të gjitha produktet ju nënshtrohen kontrollit të detajuar nga ana e inspektorëve tonë të pranishëm në fushën përkatëse, dhe në ato momente kur dyshojmë për sëmundje të ndryshme, p.sh tek bimët, çdo herë marrim veprime në bllokimin e tyre, dërgimin e tyre për analiza laboratorike dhe në fund të fundit presim deri në certifikimin nga ana e laboratorëve përkatës, laboratorët të cilët janë të vendosur në qendra apo edhe në periferi, p.sh në Institutin Bujqësor, ku bëhet edhe përcaktimi i drejtë, i saktë dhe në fund bëhet çertifikimi i produkteve bimore që lejohet qoftë për mbjellje apo edhe produkte të ndryshme të cilat mund të lejohen edhe për riprodhim etj.

Në anën tjetër, ka një rritje të prodhimeve vendore, përfshirë këtu edhe ato bujqësore. Sa kontrollohen ato dhe ç’mendim keni për cilësinë e tyre?

Nëse bëjmë një kronologji të gjendjes dhe zhvillimeve të cilat kanë ndodhur në Kosovë, e në veçanti situatën socio-ekonomike e cila mbretëron në vendin tonë, lirisht mund të themi se rritja e prodhimtarisë vendore ka shënuar rezultate dhe suksese të mira, qëështë për lakmi. Dhe në përgjithësi, nga vizita në teren të cilat realizohen, jemi dëshmitar të asaj që prodhimtaria vendore dita ditës është duke u rritur, është duke u shtuar  prodhimtaria blegtorale, qoftë rritja e fermave e në veçanti ka shënuar një rritje të konsiderueshme kultivimi i kulturave të ndryshme bujqësore në këtë rast fruta dhe perime, qëështë një sukses i madh falë edhe mbështetjes e cila u është ofruar përmes granteve si p.sh nga MBPZHR-ja, mirëpo, edhe mbështetja e vazhdueshme që iu është dhënë edhe nga ana e KE-së. Nëse ne e krahasojmë vetëm industrinë e përpunimit të qumështit dhe nëse i krahasojmë vitet më herët me gjendjen në të cilën jemi lirisht mund të them që jemi model në rajon sa i përket zhvillimit të suksesshëm dhe zhvillimit të shpejtë të këtij sektori.

Gjithherë kjo është arritur në sajë të një bashkëpunimi institucional si me Ministrin e Bujqësisë, mirëpo, edhe mbështetjes së vazhdueshme nga ana e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë në drejtim të ofrimit të këshillave profesionale sa i përket praktikave të mira higjienike apo praktikave të mira të prodhimit. Në kuadër të kësaj mund të them që ne i mbështesim sektorin e qumështit dhe në kuadër të analizave të cilat kryhen. Sa i përket cilësisë së qumështit që prodhohet nga fermerët tonë, dhe janë shërbime të cilat kryhen pa pagesë, në një farë forme mund ta konsideroj si subvencion apo si mbështetje për prodhuesit e vendit tonë.

E njëjtë është edhe tek prodhimtaria bimore, tek kultivuesit fruta- perimeve të ndryshme, ku nuk mungon mbështetja nga ana e stafit apo ekspertëve të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë në drejtim të mbështetjes dhe këshillave profesionale mirëpo, edhe në drejtim të parandalimit shfaqjeve të sëmundjeve të ndryshme përmes kontrollit, e cila realizohet përmes inspektorëve tonë. Kështu që lirisht mund të themi që prodhimtaria vendore, përfshirë prodhimtarinë blegtorale dhe prodhimtarinë bimore, ka avancuar në drejtim të duhur, mund ta konsideroj si storie suksesi të zhvillimit në vendin tonë. çdo herë duke patur parasysh edhe kushtet apo gjendjen socio-ekonomike e cila mbretëron tek ne.

Sa i përket cilësisë se tyre, lirisht mund të them se janë të krahasueshme edhe me produktet të cilat vijnë nga importi. Ne jemi dëshmitar të asaj që janë produkte konkurrente sa i përket dizajnit, sigurisë dhe cilësisë së tyre dhe mund të themi që janë produkte konkurrente, dhe dita ditës janë duke u bërë të pëlqyeshme dhe të përdorshme edhe nga ana e vetë konsumatorëve

Cili ështëbashkëpunimi juaj me këta prodhues dhe a keni kapacitete që t’u bëni ballë kërkesave të tyre?

Bashkëpunimi i AUV-it, me prodhuesit dhe përpunuesit është i një niveli të kënaqshëm, shpeshherë organizohen edhe takime dhe bashkëbisedime sa i përket problemeve të cilat ata mund t’i kenë, p.sh qoftë të prodhimtaria blegtorale apo edhe tek problemet e ndryshme të cilat mund të paraqiten edhe te kulturat bimore. E në këtë rast bashkëpunimi është i shkëlqyer ofrohen edhe këshilla profesionale dhe shpeshherë këshillohen që të ndërmarrin edhe veprime të duhura me kohë me qëllim që edhe ata vetë të jenë rentabil, të jenë përfitues dhe të kenë të arritura ekonomike ashtu siç kërkojnë dhe dëshirojnë në fermat e tyre apo në prodhimet apo produktet e tyre të cilat ata i prodhojnë. Dhe mundohemi që gjithherë të jemi në hap me kohen, t’i njoftojmë me kohë t’i ndihmojmë me kohë dhe t’i ofrojmë shërbime cilësore, ashtu siç kërkohet edhe duhet t’u ofrohen.

A çertifikohen produktet “hallall” nga AUV?

Sa i përket certifikimit të produkteve, roli dhe mandati i agjencisë është në çertifikimin e sigurisë se produkteve të cilat përdoren.

Tani shumë nga prodhuesit dhe përpunuesit e ndryshëm bëjnë certifikimin me çertifikata të ndryshme nga ana shoqatave të ndryshme, sa i përket edhe çertifikatave hallall apo edhe çertifikata të tjera, në kompanitë e ndryshme të cilat bëjnë çertifikimin në këtë formë. Mirëpo, roli dhe mandati i agjencisë së ushqimit është ofrimi i produkteve të sigurta për konsumatorët dhe qytetarët e vendit. Prandaj ne jemi autoritet përgjegjës dhe kompetent për ofrimin e produkteve të sigurta e jo për çertifikata të produkteve hallall apo diç tjetër.

Çfarë strategjie ka agjencia juaj në parandalimine sëmundjeve të kafshëve?A po kryhet me rregull vaksinimi i tyre dhe sa janë të interesuar pronarët e kafshëve për t’i vaksinuar ato?

Ajo çka është e rëndësishme e AUV-it në kuadër të mbrojtjes së shëndetit dhe mirëqenies së kafshëve, implementon apo zbaton programin e monitorimit të sëmundjeve të ndryshme infektive të cilat mund të jenë të pranishme e në veçanti kur kemi lloje të ndryshme të dyshimeve për prezencën e tyre. Në kuadër të kësaj Agjencia e Ushqimit kryen vaksinimet e rregullta, që ka edhe veteriner të kontraktuar në të gjitha komunat e vendit tonë. Janë veteriner përgjegjës të cilët bëjnë monitorimin, bëjnë hulumtimin e prezencave të sëmundjeve të ndryshme. Po në kuadër të kësaj bëjnë zbatimin e programit monitorues, i cili dërgohet nga ana e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, sa i përket shëndetit të kafshëve. Po ashtu në kuadër të kësaj kur kërkohet marrja e masave të ndryshme për hulumtimin e prezencës së sëmundjeve të ndryshme infektive apo edhe momente kur kërkohet vaksinimi i tyre në teren, ne gjithmonë përmes praktikave private, përmes veterinereve të kontraktuar kryejmë këto shërbime, të cila ofrohen falas për fermerët e vendit tonë, përfshirë edhe pjesën veriore. Në këto raste bëhet monitorimi dhe kontrollimi i sëmundjeve të kafshëve qoftë të kafshët e imëta dele, dhitë apo edhe tek derrat, mirëpo, realizohet edhe monitorimi i sëmundjeve edhe tek kafshët e mëdha n’ketë rast tek gjedhet.

Po për numrin e identifikimit unik a janë të obliguar të gjithë mbajtësit e bagëtisë, që të pajisën më këtë numër dhe a matrikulohen të gjitha kafshët?

Sa i përket identifikimit dhe regjistrimit të kafshëve, lirisht mund të them se AUV-i, para se të filloj identifikimin dhe regjistrimin e banorëve të vendit, ka filluar identifikimin dhe regjistrimin e kafshëve në teren qëështë një e arritur. Në kuadër të kësaj dua të them që të gjithë fermerët e vendit bëjnë identifikimin dhe regjistrimin e kafshëve në fermat e tyre, përfshirë edhe lindjen e kafshëve të reja, bëhet regjistrimi i tyre. Regjistrimi kryhet në kuadër të marrëveshjeve të cilat janë të bëra me veteriner të vendit tonë mirëpo, edhe vetë fermerët janë të obliguar që t’i njoftojnë mbi zhvillimet të cilat ndodhin në fermat e tyre qoftë lindjet e reja, ngordhjet, therjet të cilat realizohen nga ana e tyre. Në këtë drejtim bëhet informimi me kohë, por ajo që është më e rëndësishme bëhetidentifikimi dhe regjistrimi i të gjitha kategorive të kafshëve, dhe në kuadër të kësaj bëhet vendosja e tyre në shënimet apo nëdata bazën e agjencisë, që është edhe një masë mbështetëse ku të gjitha këto shërbime kryhen pa pagesë nga ana e veterinerëve të kontraktuar nga AUV. Andaj u bëj apel fermerëve të vendit që në momentin e lindjes të kafshëve të reja ta bëjnë regjistrimin, identifikimin e tyre për arsye se është masë mbështetëse për ta, është në të mirë të fermave të tyre. Për arsye se në momentin që e dijmë situatën mbi gjendjen shëndetësore të kafshëve në fermat e tyre në veçanti kur i kanë tëidentifikuara, e kanë me lehtë t’i shesin, t’i tregtojnë dhe në kuadër të kësaj e kanë më lehtë të identifikohen qoftëproduktet që i ofrojnë tek pikat e grumbulluara të qumështit apo të prodhuesit dhe përpunuesit e produkteve ushqimore. Kështu që të gjitha kafshët identifikohen, regjistrohen, ato që përdoren matrikulohen dhe në fund vendosen në bazën e shënimeve të agjencisë. I gjithë ky shërbim kryhet nga ana e AUV-it, pa pagesë, fermerëve u mbetet që ta njoftojnë veterinerin e afërt apo të kontraktuar ana AUV-i, që t’i kryejnë këto shërbime. E mira e së mirës është që të kryhen me kohë, është në të mirën e tyre, si në aspektin ekonomik e po ashtu në aspektin shëndetësorë.

A janë unifikuar  procedurat e sistemit të menaxhimit dhe standardeve të prodhimeve ushqimore të  Kosovës me ato të Shqipërisë dhe se a ka ende barriera të dyanshme në këtë drejtim?

Ajo çka është e rëndësishme të përmendet që me autoritetin shqiptar, në këtë rast me Autoritetin Kombëtar të Ushqimit, kemi patur takime dhe kemi takime. Sa i përket unifikimit të procedurave, të kontrollit, të standardeve të prodhimit ushqimor dhe në kuadër të kësaj produktet ushqimore të cilat certifikohen nga ana autoriteteve përkatëse në këtë rast AUV-it, të cilat shkojnë për eksport në Shqipëri, të gjitha këto dokumente njihen, janë unike, në kuadër të kësaj lejohet eksporti i këtyre produkteve e po ashtu lejohet importi nga ana e AKU-së, në vendin e tyre. E njëjta veprohet dhe e njëjta masë respektohet edhe nga ana e AUV-it, që të gjitha ato produkte të ushqimit të cilat i certifikon Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në Shqipëri lejojmë importin e tyre.

Kështu që AUV-i nuk krijon barriera të panevojshme dhe të paarsyeshme për produktet ushqimore të cilat prodhohen nga ana e prodhuesve shqiptar, në këtë rast e njëjta vlen edhe për prodhimet të cilat prodhohen nga ana e prodhuesve tonë kosovar, lejohen të importohen pa problem nga ana e autoriteteve shqiptare dhe është largimi i barrierave të panevojshme dhe të paarsyeshme. Po ashtu është në rritje niveli i bashkëpunimit ndërmjet autoriteteve shtetërore, si autoritet kompetente për kontrollin e sigurisë së ushqimit apo produkteve ushqimore qoftë atyre bimore, apo atyre shtazore.

Për fund, cila do të ishte porosia juaj drejtuar prodhuesve dhe konsumatorëve kosovarë?

Mesazhi im përfshirë prodhuesve dhe konsumatorëve kosovar është që prodhuesit duhet t’i plotësojnë kushtet dhe kriteret e sigurisë, t’i avancojnë edhe me tepër aty ku ka vend për t’u bërë dhe kërkohet vend për t’u plotësuar, me qëllim që të jenë dhe janë konkurrent me produktet e importuara dhe t’i ngritin edhe me tepër masat e sigurisë. Të jenë konkurrent në treg edhe sa i përket marketingut, dizajnit që sa më mirë t’i prezantojnë produktet e tyre para konsumatorëve.

Ndërsa për konsumatorët do të ishte që sa më shumë të konsumojnë produkte vendore të cilat gjithherë kontrollohen, monitorohen dhe çertifikohen nga AUV-i, sa i përket sigurisë së tyre për përdorim. Prapë po e theksoj: produktet vendore, në saje të kontrollit dhe monitorimit, të cilat realizohen nga ana  e rëndësishmeështë që produktet tona në saje të avancimit të industrisë së ushqimit në përgjithësi, e cila ka avancuar në masë të konsiderueshme janë duke ju bërë konkurrencë edhe produkteve apo prodhimeve të importuara. E them këtë me bindje të plotë sa i përket edhe mesazhit të konsumatorëve vendor që t’i përdorin këto produkte në masë të konsiderueshme dhe të jenë prioritet në përdorim dhe në blerje në pikat e shitjes. Duke patur parasysh se industria ushqimore në Kosovë është industri e re, që nga objektet, teknologjia, stafi i ri profesional etj. Janë produkte cilësore, produkte të sigurta dhe produkte të cilat dita ditës janë duke zëvendësuar edhe produktet të importuara. Kështu që mesazhi im është të konsumojmë prodhimet dhe produktet vendore dhe të bëhemi përdorues të prodhimeve vendore. Ta mbështesim prodhimtarin vendore përmes përdorimit të tyre./tesheshi.com

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...