Published On: 7 Janar, 2016

Kreditë e buta, si përfitohen

Strehimi social vijon të mbetet ndër problematikat më të mëdha në vend. Edhe pse numri i apartamenteve të ndërtuara në këto vite ka qenë i lartë, në shumë zona të vendit, përsëri numri i të pastrehëve konsiderohet i lartë, për shkak të mospërballimit të çmimeve të tyre. Por, një strategji e re e hartuar nga Ministria e Zhvillimit Urban dhe e ligjëruar tashmë nga  qeveria, synon një ndarje të re dhe reale të familjeve që do të përfitojnë kredi të buta. Drejtoresha e Shërbimeve Urbane dhe Strehimit, Aida Seseri tregon në intervistë për “Shekulli”-n, se në skemën e re të përfitimit do të hyjnë një sërë familjesh, që e kanë të pamundur të sigurojnë një banesë me buxhetin e tyre.

Me ndarjen e re administrative, kjo ministri ka ndryshuar edhe formulën për përfituesit, të cilët do të zgjidhen nga radhët e familjeve rome, të policëve të rënë në detyrë, emigrantëve të rikthyer etj. Të konceptuara si bonuse të strehimit, shteti do të ndihmojë familjet më të pambrojtura, duke financuar për të përballuar qiratë mujore dhe formula e re përcakton se mbështetja nuk mund të jetë më e lartë se 50 për qind e vlerës së qirasë që familja do të ketë ngarkim.  Seseri tregon edhe kriteret që duhet të plotësojnë familjet dhe njësitë bashkiake, si dhe mënyrën se si do të bëhet përzgjedhja.

Znj. Seseri, kur do të çelen aplikimet për kreditë e buta për këtë vit? Krahasuar me vitin e kaluar, kriteret për aplikantët kanë ndryshuar dhe nëse po, ka lehtësi apo shtrëngim të tyre?

Programi i kreditimit të lehtësuar ka shënuar përmbylljen e fazës së tij të dytë në muajin qershor. Përveç ezaurimit të kuotave të përcaktuara sipas akteve ligjore, veçanërisht në qytetet më të mëdha të vendit, ky program është i lidhur ngushtë me reformën e re territoriale në vend. Ndryshimet që kanë pësuar njësitë vendore, për sa i përket numrit të popullsisë dhe kategorizimeve të grupeve në nevojë, diktojnë përcaktimin e kuotave të reja. Ministria e Zhvillimit Urban ka nisur punën me PNUD-in për këtë qëllim, ku po evidentohet situata e strehimit në çdo bashki të vendit dhe njëkohësisht do të bëhet edhe prioritizimi i kategorive në nevojë.

Cilat kategori pritet të përfitojnë gjatë këtij viti, përpos atyre që janë në listën prioritare?

Theksojmë se Ministria e Zhvillimit Urban e ka zëvendësuar programin e sipërcituar me programin e bonusit të strehimit brenda vitit 2015, duke bërë ndërhyrje ligjore si dhe duke planifikuar fonde buxhetore për këtë qëllim. Ky program do t’u vijë menjëherë në ndihmë kategorive më të pambrojtura; si jetimëve, grave të dhunuara, policëve të vrarë në detyrë, komunitetit rom dhe egjiptian, punëtorëve emigrantë etj. Për këtë qëllim, qeveria, pak ditë më parë, miratoi VKM nr. 1093 datë 28.12.2015, ku u përcaktuan procedurat, kriteret dhe përparësitë për dhënien e bonusit të strehimit, që duhet të ndjekin njësite vendore për të aplikuar pranë Ministrisë së Zhvillimit Urban.

Sa individë apo familje do të futen në listat e përfituesve dhe si do të shqyrtohet dokumentacioni apo kërkesat e aplikantëve?

Ministria e Zhvillimit Urban do të trajtojë kërkesat për Njësitë e Qeverisjes Vendore, të cilat kanë paraqitur kërkesat e tyre për banesa sociale me qira, mundësitë financiare të tyre, listën e miratuar me Vendim të Këshillave bashkiake për familjet përfituese me vlerën financiare respektive të bonusit të llogaritur. Njësitë e qeverisjes vendore, brenda datës 30 janar, duhet të paraqesin pranë Ministrisë kërkesat për bonus strehimi, të shoqëruar me kostot financiare për çdo familje, si dhe listën e detajuar të familjeve përfituese. MZHU, gjithashtu do të financojë bonusin e strehimit, i cili do të llogaritet sipas një formule, e cila do të jetë e barabartë me diferencën e qirasë minimale në tregun e lirë,  bonusit të financuar nga njësitë bashkiake dhe qirasë së përballueshme nga familja, në rastet kur diferenca ndërmjet qirasë së tregut dhe vlerës së bonusit kalon 30 për qind të të ardhurave të familjes.

Kontrata

Afati i lidhjes së kontratës së qirasë nuk mund të jetë më i shkurtër se një vit. Në ligj është e përcaktuar se familja që ka përfituar bonusin e strehimit mund të dalë nga kjo skemë pas një viti, nëse vërtetohet që ajo ka zgjidhur problemin e strehimit, ose nëse të ardhurat e familjes janë rritur aq sa për të përballuar pagesën e qirasë. Për llogaritjen e bonusit të strehimit që mundësohet nga shteti, merren në konsideratë të ardhurat mujore që familja gjeneron. Kështu, për shembull, nëse një familjeje me të ardhura të ulëta mujore, i duhet të paguajë 15 mijë lekë qiranë, atëherë bonusi që ofrohet nga shteti është 6 mijë lekë. Diferencën prej 9 mijë lekësh e paguan familja.

Përfituesit

Në radhën e përfituesve nga programi, që janë në listën e të pastrehëve përfshihen; personat me statusin e jetimit, personat me aftësi të kufizuara, familjet e policëve të rëndë në detyrë, familjet rome, emigrantët e rikthyer, punëtorët emigrantë dhe punonjësit e Policisë.

Brenda muajit janar familjet që vijnë nga këto kategori kanë të drejtë të kryejnë aplikimin pranë bashkive përkatëse. Në fund të muajit do të shpallen edhe listat e përfituesve.

Njësitë bashkiake që do të mbështeten financiarisht duhet të plotësojnë tri kritere; 1)Nuk disponojnë në pronësi banesa sociale me qira dhe nëse ka të tillë, t’u jenë shpërndarë përfituesve, 2)Të argumentojnë se buxheti vjetor i tyre nuk është i mjaftueshëm për të financuar bonusin e strehimit dhe 3)Kanë mundësi të financojnë strehimin, por pagesa që duhet të bëjë familja, për diferencën ndërmjet qirasë së tregut dhe vlerës së bonusit, kalon 30 për qind të të ardhurave të familjes.

35 mijë familje kanë aplikuar për program social strehimi gjatë dhjetë viteve të fundit, nga të cilat kanë përfituar 14 për qind e tyre, ose 4900 familje.

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...