Published On: 7 Qershor, 2016

Komunikimi në ndërtimin e marrëdhënieve sociale (raporti social në ndërtimin social) Jurgen Habermas

Nga Mr.sc Blerta Haxhiaj
Disiplina janë ndërtimet shoqërore. Ne mendojmë se disiplinat në fakt ekzistojnë në ndonjë mënyrë apo tjetren. Ndërtimi social apo ideja e “ndërtimit social” merret si e mirëqenë. Në qasjet sociale për hulumtimin e komunikimit të ndërtimit shoqëror të zhvilluar si një komponent i interpretativist, hulumtimi cilësor ka shumë qasje sociale në kërkimin komunikimit te evoluar në atë që është sot e referuara si ndërveprim shoqëror. Ndërtimi social nuk ka pase kudohere një fokus të qartë. Kjo është të përmendet se komunikimit si ndarje e ndërtimit sociale Kjo e bën të rëndësishme çështjen nëse përdorimi dhe biseda të vazhdueshme në lidhje me ndërtimin e sociales si një koncept të vlefshëm për hulumtimin e komunikimi. Disiplinat janë ndërtuar shoqërisht, si në përdorimin e gjuhës dhe trajtimin e ideve të caktuara. Anëtarë të një formë të komunitetit intelektual dhe kuptimi kritik të një discipline qe ndihmon ne formulimin e realitetin te saj me anë të praktikave të komunikimit.
Ndërtimit shoqëror vazhdon të ketë një rol praktik në komunikim, termi “ndërtimi social” është përdorur në fushën e komunikimit. Ajo që është interesante apo problematike për përdorimin e saj jane implikimet qe kjo ka per idene ë ndërtimit social apo te raporteve sociale sepse qe te kesh nje raport social te shendoshe duhet te kesh edhe nje komunikim qofte verbal apo jo-verbal. Përdorimi i gjuhës është i rëndësishëm për komunitetet dhe pjesëmarrësit. Pamja e gjerë e terrenit të përdorur në ndërtimit sociale eshte për të ofruar konsiderata të cilat pastaj mund të hetohet në mënyrë më të hollësishme në punën e ardhshme. Përdorimet e ndërtimit social jane që të tërheqë vëmendje për perspektivat e vlefshme cili ze vend ne komunikimin, në zemër të jetës njerëzore. Zbulohet gjithashtu edhe një tension në të cilin “raporti shoqëror” është përdorur ndonjëherë në shërbim të (madje edhe kontradiktore) qëllimeve të ndryshme bindëse. Edhe pse raporti social është fleksibël në përdorimin e saj dhe atë që përdorimi i saj permes referencës, që i njëjti fleksibilitet mund të shkaktojë probleme nëse ajo duhet për të aplikuar për çdo gjë.
Historitë shumë here janë ndërtime shoqërore dhe pasqyra të shkurtëra. Ideja dhe fraza “e ndërtimit social” janë atribuar raportit social të realitetit. Duke përshkruar një kornizë për te parë njohuritë dhe realitetin si përbëres shoqërore, ku me kalimin e kohës, lloji dhe gjendja e praktikave të caktuara të gjuhëve bëhet e institucionalizuar, dhe me tutje e pranuar si një lloj “realitetit” i divorcuar nga origjinat e ndërtuara. Kontributet e tjera intelektuale në idenë e ndërtimit sociale përfshijnë edhe pikëpamjet George Herbert Mead në marrëdhëniet në mes të vetes dhe ndërveprimit si bazë të kuptimit social.
“Në vitin 1995 John Searle-së ndërtimin e realitetit shoqëror e propozon kunder shkollës se fortë te “konstruksionizmin universal” te realiteti social – jo të gjitha realitetet të plota jane të ndaluar – kjo ishte ajo që u ndërtua e quajtur shoqërore, ndërsa Hacking (1999), në nje marrëveshje duke hulumtuar problemin se e njëjta ontologji eshte në ndërtimin Social. Ndërkohë, Edëards, Ashmore dhe Potter (1995) duke u zhvendosur përqëndrohen në diskursin e argumenteve kundër ndërtimit sociale dhe ankesat e tyre strategjike në realitet. Kjo tregon se një debat të vazhdueshëm mbi idenë e ndërtimit shoqëror përfshin marrëdhëniet në mes të ndërtimit sociale dhe pikëpamjet e ndryshme të realitetit.”
Marrëdhëniet mes ndërtimit social dhe realitetit është shikuar në mënyra të ndryshme në mesin e grupeve të ndryshme të dijetarëve të komunikimit. Argumentet cilësore dhe sasiore jane te theksuara gjatë ndarjes në mes komunikimeve interpersonale dhe qasjet sociale për komunikim të japë një shembull klasik se si shoqerorja është interpretuar.
Ndërtimi social si një praktikë diskursive ka shumë pasqyra të hulumtimit të ndërtimit social në komunikim. Pasqyrimi në shkallën në të cilën dhe mënyra në të cilat “te ndërtimit social” ka qenë përdorur në praktikat e shkruara shkencore mund te hartojë disa nga trendet në përdorimet e shembujve se si shoqerorja e ndërtimit është përdorur në vepra të veçanta. Qëllimi i kësaj është të identifikojë teknikat për përdorimin e problemeve të mundshme.
Kjo është sigurisht rasti se raporti social, përbën më shumë se gjysmën e asaj që duket të jetë si reference e shfrenuar e “ndërtimit social” ne komunikimit, diskurs dhe shoqëri. Tendencat e tilla nuk janë padrejtësisht habitshme sepse sa më shumë është shkruar për “ndërtimin sociale,” më shumë është se i referohemi. Sa më shumë i referohet aq me shumë, ndoshta, supozohet. Nese nuk bëhet një temë e qartë atehere ka keqkuptime …
Në këtë pjesë të analizës, përqëndrohet ajo ne atë se si “të ndërtimit shoqëror” është përdorur në kontekst të shohim më nga afër ndryshimet në përdorim. Në një teori praktike bazuar ne një analizë te diskursit e cila duhet të analizojë një praktikë ku përdorimi i ‘ndërtimit social’ konkordon me ate tekomunikimit. Duke përshkruar teknikat dhe praktikat diskursive per të diskutuar problemet e mundshme të hasura në prodhimin e praktikës te komunikimit dhe identifikimin e standardeve të cilat format ideale normative eshte se si duhet të bëhet praktikë.
“Në (1992) artikullin Novek-së, “të ndërtimit social” identifikohet me atë se si njerëzit flasin për ide të caktuara. Novek diskuton se si publiku dhe metafora e studiuesve të përdorur për të folur për shkrim-leximit shoqërojnë atë me atributet personale. Gjuha në vetvete, dhe konotacioni i saj, formë si shkrim e këndim është menduar dhe biseduar rreth dhe pengon angazhimin me problemet ekonomike, sociale dhe politike të përfshira në shkrim e këndim”
Ndërtimi social i referohet rolit të diskursit në formësimin realitetin shoqëror, dhe mënyrën në të cilën se realiteti social është formuar ndryshe me kalimin e kohës dhe në kontekste të ndryshme. Fokusi mbi realitetin social është ndoshta arsyeja pse diskutimet e marrëdhënieve ontologjike apo epistemologjike ndërmjet ndërtimit sociale dhe realitetit nuk ndodhin. Të kuptuarit progresive të kohës nuk eshte thjesht e natyrshme në tregim ose në përvojën e njeriut, ato janë ndërtimet shoqërore dhe kështu eshte e marrë si të jetë disi e jashtme për ne ku me të vërtetë jane të pavarur nga proceset tona interpretuese.
Jurgen Habermas siguron një bazë teorike për qëllim të planifikimit që thekson pjesëmarrjen e gjerë publik, ndarjen e informacionit me publikun, duke arritur konsensus përmes dialogut publik dhe jo ushtrimin e pushtetit, duke shmangur privilegjimin e ekspertëve dhe burokratët, dhe zëvendësuar modelin e eksperti teknik me një projektues reflektive. “Në këtë pikëpamje, legjitimiteti i demokracisë varet jo vetëm nga proceset kushtetuese të miratimit të ligjeve, por edhe në “cilësinë diskursive te proceseve të plota të shqyrtimit kryesor deri në një rezultat të tillë.” Habermas bën analizen e politikave për të punuar në kushtet e ndërveprimit politik dhe dizajnimin e institucioneve per përmbajtjen e propozimeve të politikave dhe institucionet ideale, ku autori përjashton “autoritet i bazuar në ndonjë gjë tjetër se një argument i mirë”
Fillimi i një kuptimi të një veprimi komunikues – autori e sheh mundësinë e një lidhje më kapitalit social, veprimit komunikativ është veprim individual i projektuar për të nxitur mirëkuptimin e përbashkët në një grup dhe për të nxitur bashkëpunimin, në krahasim me “veprim strategjik” i projektuar thjesht për të arritur qëllimet personale e dikujt. Rëndësia e kesaj është sugjeruar nga Habermas së: “. Në rastin e veprimit komunikativ arritjet interpretuese mbi të cilat mbështeten proceset bashkëpunuese e interpretimit përfaqësojnë mekanizëm për koordinimin e veprimit …”
Në studimet më empirike, ka është një theks të fortë në praktikat e veçanta përmes të cilave ndërtimet sociale janë formuar në përdorime të vendosura te gjuhës, të tilla si “metaforë” ose “kategorizimin e anëtarësimit.
Ti + Ti = Ti/Ti + Jo = Ti/Jo + Ti = Ti/Jo + Jo = Jo
skema e “Teoria e Veprimit Komunikativ” J.Habermmas
Megjithatë një definim i komunikimit, eshte se komunikimi është ajo që përbën realitetin, e vendosur në qendër të jetës së njeriut. Në këtë mënyrë ka funksionet për të theksuar rëndësinë e saj. Përdorimet e saj ne ndërtimet sociale në komunikim karakterizohen pjesërisht, ndoshta çuditërisht, nga diskutimet e komunikimit si aktivitet. “Kur njerëzit organizojnë ngjarje që janë në një kuptim apo ne lidhje me konceptit që diskutohet, përdorimi i termave dhe ideve të veçanta është më i vetëdijshëm, dhe metadiskursi më i thjeshte ndodh rreth praktikave të komunitetit që kanë të bëjnë me konceptin.”
Një tregues i statusit të një praktike është se metadiskursi është krijuar në lidhje me mënyrën se si ajo është, ose duhet të bëhet dhe se si ajo mund të bëhet më mirë. Edhe pse të gjithë komunikimi është metakomunikative (ajo komunikon si ajo qe është duke u komunikuar dhe se si për të interpretuar atë që është duke u komunikuar).
Ndërtimi social ofrohet jo si teori, por si një qasje metateorike, ndahet nga shqetësimet ontologjike dhe epistemologjike të cilat kanë karakterizuar përdorimin e saj në zhvillim, dhe sociale tregon një ndryshim aq sa ndërtimi sociale mund të aplikohet si një kuadër për përmirësimin e praktikës së komunikimit. Ne artikulimin e tingujve jeni te afte te gjithe mirepo ne komunikim jo te gjithe sepse komunikimi eshte ai qe na dallon nga bota tjeter shatzore, e si kjo ndikon ne ndertimin social eshte e rendesishme sepse komunikimi verbal dhe jo-verbal definon raportin social mes individeve dhe eshte ndjenja qe luan nje rol te rendesishem. Komunikimi mund te jete nje proces i paperseritshem dhe i pakthyeshem mirepo nga ana relative ai eshte gjithmone konsistent sepse komunikimi nuk bazohet vetem ne percjelljen e mesazheve dhe modelit klasik te saj komunikimi ka dy anet e medaljes, eshte positive dhe negative. Pse ? Sepse mund te permiresojme relacionin me tjetrin mirepo edhe e perkeqesojme ate dhe per te zgjidhur kete (edhe me vete faktin se gjuha eshte konvencionale) komunikimi perdoret per te perparuar dhe jo regresuar. Prandaj kur te komunikojme duhet te gjejme rrugen e duhur per komunikim.Habermas siguron një bazë teorike për qëllim të planifikimit që thekson pjesëmarrjen e gjerë publik, ndarjen e informacionit me publikun, duke arritur konsensus përmes dialogut publik dhe jo ushtrimin e pushtetit. Duke shmangur privilegjuar të ekspertëve dhe burokratët, dhe zëvendësuar modelin e eksperti teknik me një projektues reflektive. “Në këtë pikëpamje, legjitimiteti i demokracisë varet jo vetëm nga proceset kushtetuese të miratimit të ligjeve, por edhe në “cilësinë diskursive te proceseve të plota të shqyrtimit kryesor deri në një rezultat të tillë.” Habermas bën analizen e politikave për të punuar në kushtet e ndërveprimit politik dhe dizajnimin e institucioneve per përmbajtjen e propozimeve të politikave dhe institucionet ideale, ku autori përjashton “autoritet i bazuar në ndonjë gjë tjetër se një argument i mirë” Idetë e veprimit komunikativ dhe “sfera publike” janë të njohura për shumë intelektualë në një shumëllojshmëri të disiplinave. Ka shumë libra dhe ese, dhe trafiku të gjerë në mesazhe në listat elektronike postimeve, ekspozimi, interpretimin, dhe kritika. Ka studiues që aplikojnë teori të politikës, ligjin, ligjin, filozofinë e shkencës, arsimit, teologji, studime letrare. Në sferën publike qytetarët të angazhohen në diskutime racionale, duke bërë kështu që ata të rezistojë shkeljet e shtetit dhe të ekonomisë në jetën e tyre private; sfera publike “është një pjesë thelbësore e jetes, në të cilën njerëzit ndërveprojnë dhe kane ndjenjen që nuk është përcaktuar vetëm në drejtim të interesave”. Habermas dallon katër lloje të veprimit nga individët në shoqëri (TCA1, fq 85-86.): Veprim –teleologjikal, me veprim strategjik;Veprim–normative te rregulluar;Veprim-dramaturgjik;Veprim -komunikative. Të katër janë “modele” te verteta, thotë autori – Veprimi teleologjik eshte kur aktori i bën një “vendim midis kurseve alternative të veprimit, me qëllim realizimin e veprimi, të udhëhequr prej maksimave, dhe bazuar në një interpretim të situates. Në mesin e saj e quajti veprimin strategjik ku aktori parashikon se cilet aktorë të tjerë të drejtuara nga objektivat do të veproje, ndërsa këtu veprim strategjik është nje veprim teleologjik. Veprimi normativ rregulluara – ketu paraqiten aktorët në një grup shoqëror të ndjekur nga vlerat apo normat e grupit të përbashkët “, duke përmbushur një pritje përgjithësuar të sjelljes”. Ky model i veprimit nënvizon rendesine e saj në sociologji. Flasim për vlerat dhe normat sugjeron ky lloj veprimi është kapitali social në veprim, Habermasit sugjeron se shpesh ky veprim është kryer pothuajse automatikisht, në mënyrë rutinë, nga natyra e dytë, nga zakonet e thellë të ngulitura të përbashkëta dhe të konsiderohet si jo problematik nga aktorët, në vend se në mënyrë të llogaritur instrumentale. Ky këtë model na ndihmon për të kuptuar më mirë veprimin teleologjike ku veprim normative i rregulluar “nuk i referohet sjelljes së aktorëve në thelb të vetmuar, të cilët vijnë me aktorë të tjerë në mjedisin e tyre, por për anëtarët e një grupi shoqëror që orientojne veprimet e tyre për të vlerat e përbashkëta” por për formimin e qëllimeve dhe vlerave. Veprimi dramaturgjik – ndonjëherë një aktor është as vetmuar as një anëtar i një grupi shoqëror, por po bashkëveprojmë me njerëz të cilët “përbëjnë një publik për njëri-tjetrin, para të cilit ata paraqesin veten. Aktori ngjall në publik një imazh të tij të caktuar, një përshtypje të veten …. ” Ai ka akses të privilegjuar në synimet e tij, dëshirat, etj, por mund të monitoroje apo të rregullojë qasjen e publikut në to. Nuk është një “prezantim të vetvetes”, jo spontanisht, por i stilizuar, me qëllim të audiencës. Habermas thotë veprim dramaturgjike në një kuptim është një zgjerim i veprimit teleologjike, por veprim teleologjik në një stil të caktuar, Veprimi komunikues – këtu jane dy ose më shumë aktorëper të krijuar një marrëdhënie dhe “kërkojnë të arrijnë një mirëkuptim për situatën e veprimit dhe planet e tyre të veprimit në mënyrë që të koordinojnë veprimet e tyre me anë të marrëveshjes. Koncepti qendror i interpretimit referohet në radhë të parë për të negociuar përkufizimet e situatës të cilën e pranuar ajo e konsensusit. Habermas parashikon veprimit komunikativ i cili ka disa struktura teleologjike ose ndryshe sic e njihim qellimore, pasi që të gjithë aktorët të ndjekin qëllimet e veçanta të tyre. Por mekanizmat e koordinimit janë të ndryshme, te tilla si teleologjike e përcakton koordinimin si gërshetim të llogaritjeve egocentrike e shërbimeve. “Koncepti i veprimit komunikativ është paraqitur në një mënyrë të tillë që aktet e arritura të kuptuarit, të cilat lidhen me planet e strukturuara teleologjike e veprimit të pjesëmarrësve të ndryshme dhe në këtë mënyrë për herë të parë të kombinuar akte individuale në një kompleks ndërveprim , nuk mund vetë të reduktohet në veprimet teleologjike “(TCA1, f. 288).Habermas dallon veprimin shoqëror në bazë të dy “orientimeve”: orientim për suksesin dhe orientimit për arritjen e mirëkuptimit. Veprimi instrumental është orientuar drejt suksesit ndersa veprim strategjik është rasti i veçantë kur aktori përpiqet për të ndikuar në vendimet e një kundërshtari racional. Në të kundërt, “një marrëveshje e arritur ne menyre komunikative ka një bazë racionale, nuk mund të imponohet nga secila palë, qoftë përmes ndërhyrjes në situatën drejtpërdrejt ose në mënyrë strategjike … atë që vjen për të kaluar qartësisht përmes ndikimit të jashtëm … nuk mund të llogarisin subjektivisht si marrëveshje. “Marrëveshja mbështetet mbi bindjet e përbashkëta” duke permendur se autori shpenzon një pjesë të madhe të kohës në gjuhën, dhe se si përdorimi i gjuhës ndryshon në modele të ndryshme të veprimit. Vetë fjala “komunikues” menjëherë sinjalizon shqetësim me gjuhën. “Unë jam i mendimit se patologjitë sociale mund të kuptohet si format e manifestimit të komunikimit shtrembëruar sistematikisht …” Gjuha është një medium i komunikimit, por komunikimi është një koncept më i gjerë, dhe “veprimit komunikativ cakton një lloj të ndërveprimit që është koordinuar me anë të akteve të të folurit dhe nuk përkojnë me ta” Habermas i kushton hapësirë aq shumë për të analizuar fjalimin në vetvete sa një lexues mund të joshet për të përfunduar se veprimit komunikativ nuk është shumë më tepër se “flasin”, “gjuha si diskurs komunikues është emancipues ….” dhe “detyra e tij është për të rehabilituar projektin e modernitetit duke rindërtuar atë vis-à-vis teorinë e komunikimit, dmth, veprimit komunikativ, arsye komunikuese”. Në veprimin teleologjik ajo është për qëllimin “marrjen e dikujt” për të bërë diçka, dhe veprimi është “komunikimi i atyre që kanë vetëm realizimin nga qëllimet e tyre në pikëpamje“. Në veprimin normativ është një medium për të transmetuar vlerat kulturore dhe një konsensus “që është riprodhuar thjesht me çdo akt shtesë të të kuptuarit”, dhe veprimi është “veprim konsensual nga ata që thjesht realizoj një marrëveshje tashmë ekzistuese normativ. Në modelin dramaturgjike është medium i veteprezantimit në një audiencë. Në kontrast me të tillë njëanshmërie, veprimi komunikues “është një medium i komunikimit …. që merr të gjitha funksionet e gjuhës në mënyrë të barabartë në konsideratë “. Veprimi i gjuhës është, në një kuptim, përdorimin strategjik ose instrumental i gjuhës e cila është parazitare në përdorimin e veprimit komunikativ. Kur një drejtues përdor gjuhën strategjike, ai ose ajo manipulon gjuhën dhe instrumentalizon dëgjuesit për avantazhin e tij, lë degjuesin në errësirë”, eshtë parazitare sepse dëgjuesi është i supozuar se folësi është duke përdorur gjuhën për qëllime te te kuptuarit.
HABERMAS’S THEORY OF COMMUNICATIVE ACTION AND THE THEORY OF SOCIAL CAPITAL

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...