Published On: 30 Prill, 2016

Karakteristikat themelore të veprës penale të vrasjes

Shkruan: PhD (C.) Hazir Lushaj

Mbrojtja e jetës dhe integritetit fizik të njeriut është synuar në të gjitha periudhat e zhvillimit shoqëror, me dallimet të cilat kanë qenë pasqyrim i vlerësimit të njeriut si anëtar i bashkësisë së caktuar shoqërore. Sot, në kohë bashkëkohore ekziston mendimi unik se jeta dhe integriteti fizik i njeriut paraqet vlerë të atillë për ruajtjen e se cilës nuk ekziston vetëm interes individual por interes i përgjithshëm i përbashkët i shoqërisë njerëzore. Prandaj mund të konkludohet se ndaj kriminalitetit, si dukuri shoqërore negative, nuk ka qenë dhe aktualisht nuk është imune asnjë shoqëri, pa marrë parasysh rregullimin shoqëror të saj. Në këtë drejtim është e domosdoshme qe shteti të angazhohet edhe ne aspektin tjetër- aspektin “represiv” të reagimit ndaj kriminalitetit. Duke vepruar kësisoj efektshëm mund të ndikohet në pengimin e kriminalitetit në një anë, në ketë mënyrë bëhet ndëshkimi i atyre ndaj të cilëve masat preventive nuk kanë dhënë rezultate për pengimin e veprave penale. Reagimi i shtetit ndaj kriminalitetit manifestohet në atë mënyrë qe shteti përcakton rregullat se në çfarë kushtesh mund ta përdorë dhunën ndaj individëve qe ushtrojnë veprimtari kriminale. Me sjelljet kriminale rrezikohen, cenohen ose asgjësohen vlerat individuale dhe shoqërore. Shteti-shoqëria funksionin e mbrojtjes nga kriminaliteti e realizon nëpërmjet organeve të veta me qellim qe të mbroj vlerat e caktuara përkatësisht të mirat e individit dhe bashkësisë shoqërore.
Vrasjet paraqesin dukuri negative që i ngufasin përpjekjet e qytetarëve për të siguruar jetë më të mirë dhe më të sigurt. Nisur nga zhvillimet e ngjarjeve dhe rrjedhave të përgjithshme si dhe situatës në lidhje me dukuritë e sigurisë në Kosovë, ky punim mund të konsiderohet edhe si tentativë për të dhënë kontribut në gjetjen e masave gjegjëse të organeve të ndjekjes, si dhe përpjekjeve dhe vështirësive me të cilat ata ballafaqohen dhe takohen me kriminalitetin, por me vështrim të veçantë të veprave penale të vrasjeve. Gjatë shqyrtimit të temës, përpjekjet kanë qenë të orientuara kah prezantimi i gjendjes reale në luftën kundër këtyre dukurive negative, qasja ndaj problemit nga ana e organeve të ndjekjes në aspektin kriminalistik dhe penal, por gjithashtu edhe sipas zhvillimit të ndërgjegjes shoqërore në luftën kundër këtyre dukurive negative. Duke marrë parasysh qasjen e organeve të ndjekjes luftës kundër këtyre veprave penale, gatishmërinë e tyre, profesionalizmin, numrin e pamjaftueshëm të kriminalistëve të cilët në mënyrë profesionale do t’i qaseshin luftës kundër kësaj të keqeje, më kanë shtyrë që në këtë punim të tentoj të shtroj temën si nga aspekti profesional dhe përvoja e arritur gjatë këtyre viteve, të jap kontributin tim, që organet e ndjekjes të kenë qasje sa më të mirë për gjetjen e masave gjegjëse dhe veprimeve në luftën kundër këtyre dukurive negative, si dhe për arritjen e rezultateve më të mira në këtë luftë. Bazuar në gjendjen reale në terren dhe fakteve të mbledhura gjatë punës në këtë temë shumë sensitive kam ardhur në përfundim se organet e ndjekjes në Kosovë edhe më tej kanë qasje klasike ndaj këtyre veprave penale. Duhet theksuar faktin se organet e ndjekjes qasjen e vet e kanë më tepër nga aspekti penalo-juridik, dhe shumë më pak nga aspekti kriminalistik gjatë mbledhjes së fakteve dhe ndërmarrjes së veprimeve të tjera në luftë kundër këtyre veprave penale.
Lirisht mund të thuhet, shikuar nga aspekti hipotetik, gjatë përpunimit të këtyre veprave penale rrallëherë mund të haset qasje kuantitative e mbledhjes së të dhënave dhe se kjo orienton nxjerrjen e përfundimit: se korniza shkencore e qasjes ndaj kësaj të keqeje është në shkallë shumë të ulët, apo nuk ekziston fare të subjektet përgjegjëse në luftë kundër kësaj dukurie negative në shoqëri. Në bazë të asaj që u tha paraprakisht mund të nxjerrim përfundim se është e nevojshme qasja shkencore e bazuar në kriminalistikën si shkencë, veçanërisht për shkak të faktit të pamohueshëm se kriminalistika e ka metodologjinë e vet shkencore, e që me ndihmën e saj mund të vështrohen normat ekzistuese “de lege lata” (gjendja e tanishme) i sistematizon dhe i analizon ato. Kriminalistika i definon dhe i dallon parimet dhe institucionet, si dhe ndryshimet e propozuara “de lege ferenda” (si duhet dalur nga kjo gjendje), në harmoni me zhvillimin e pritur të kriminalitetit modern. Me aplikimin e marrëdhënieve në mes të përmbajtjes së saj dhe rregullave për zbulim (heuristike), argumentimim (si logjistika) të veprave penale, kriminalistika si shkencë i shfrytëzon dhe i mbron kushtet që janë zhvilluar në kuadër të saj, siç janë terminologjia dhe gjuha e profesionit duke kontribuar në atë mënyrë zhvillimit të rregullave të veta dhe zbatimin e rregullt të tyre në praktikën e përditshme. Me teoritë kriminalistike merret teoria e shkencës së kriminalistikës, e cila i shqyrton dhe i hulumton pyetjet e shumta nga shkencat filozofike, veçanërisht nga gnoseologjia, epistemologjia, psikologjia, logjika, psikologjia juridike, teoria e sistemeve, organizimi i punës etj. Ajo merret me çështjet teorike dhe shkencore të veprave penale, bazën teorike të kriminalistikës, me të vërtetën në këtë procedurë, me mjetet dhe metodat e konstatimit të së vërtetës, me modelimin filozofik, me prezantimin e vizioneve si hipotez “ad hoc”, me faktet negative (mospranimin), me strukturën e kriminalistikës si shkencë, me marrëdhëniet në mes të lëmive të ndryshme të kriminalistikës dhe pyetjeve të ngjashme.
Viteve të fundit, krahas zhvillimeve të mëdha të kriminalistikës si shkencë, është zhvilluar edhe kriminalistika preventive, rregullat e së cilës shfrytëzohen dhe shërbejnë për lëvizjet “ante delictum” apo për pengimin e kryerjes së veprave penale. Kjo ka të bëj edhe me metodat dhe mjetet specifike. Në radhë të parë, (autorizimet themelore policore) qasja ndaj veprës penale si fenomen real dhe e definon si zbulim të veprës penale dhe kryerësit të saj. Në procesin e hetuesisë për veprën penale, shkenca e kriminalistikës shërbehet me metoda të veçanta kriminalistike të cilat janë zhvilluar në këtë shkencë dhe në teoritë e saja. Detyra themelore e shkencës së kriminalistikës është që të bëj me rekonstruktimin e ngjarjeve që kanë kaluar, që kanë indice mbi ekzistimin e veprës penale apo veprës së dënueshme. Detyra tjetër në vazhdim është që të siguroj rrjedhë të papenguar të procesit të veprimit operativ (jo formal) dhe hetimin penal të ngjarjes apo veprës, procedurat penale dhe procedurat kriminalistike. Kriminalistika si shkencë, në tërësi e hulumton veprimtarinë e tërësishme represive dhe preventive të organeve kompetente nga aspekti i zbulimit, hetimit dhe preventivës së kriminalitetit në kuadër të lëndës së vet. Me këtë rast, rol të veçantë ka shembulli shkencor i bazuar në zbulimin dhe argumentimin e veprave penale në kuadër të metodikës kriminalistike, ku është si çështje modeli i specializuar i zbulimit dhe i argumentimit të hetuesisë për disa nga veprat penale nga aspekti i fenomenologjisë mbi karakteristikat morfologjike të veprave të kushtëzuara me vendin, kohën, me mënyrën dhe mjetet e kryerjes së veprës, me formën e fajësisë, si dhe rrethanave të tjera dhe me identifikimin e masave dhe veprimeve. Kuptimi i veprës penale Veprat penale janë veprime njerëzore me të cilat lëndohen ose rrezikohen vlerat themelore individuale apo shoqërore që janë të garantuara me Kushtetutë dhe me të drejtën ndërkombëtare, të cilat me ligje vendore apo më të drejtën ndërkombëtare janë definuar si vepra penale, e që janë realizuar në mënyrë të fshehtë dhe kundërligjore.
Vepra penale është vepër e kundërligjshme e cila është e përcaktuar me ligj si vepër penale, tiparet e se cilës janë të përcaktuara me ligj dhe për të cilën me ligj është parapare sanksioni penal ose masa e trajtimit të detyrueshëm. Mbrojtja e jetës dhe integritetit fizik të njeriut është realizuar në të gjitha periudhat e zhvillimit shoqëror, me dallimet të cilat kanë qenë pasqyrim i vlerësimit të njeriut si anëtar i bashkësisë së caktuar shoqërore. Sot, në kohë bashkëkohore ekziston mendimi unik se jeta dhe integriteti fizik i njeriut paraqet vlerë të atillë për ruajtjen e se cilës nuk ekziston vetëm interes individual por interes i përgjithshëm i përbashkët i shoqërisë njerëzore. Në bazë të kësaj edhe ekziston pajtueshmëria e përgjithshme që çdo sulm ndaj jetës se njeriut dhe integritetit të tij fizik kërkohet reagimi i shoqërisë, i cili, përveç tjerash realizohet me aplikimin e sanksioneve me të renda.
Veprat penale kundër jetës dhe trupit ndaj objektit të mbrojtur mund të ndahen në:
1). Vepra të cilat e mbrojnë jetën;
2). Vepra të cilat e mbrojnë integritetin truporë.
Krahas kësaj mund të dallohen edhe:
1). Veprat që kanë pasoj rrezikimin dhe
2). Vepra qe cenojnë të mirat e mbrojtura.
Dhe më në fund duke pasur parasysh formën e fajësisë dallojmë:
1). Vepra penale të kryera me paramendim, dhe
2). Vepra të kryera pa paramendim.
Për këto vepra penale janë të parapara dënimet me burgim me kohëzgjatje të ndryshme derisa për veprën “vrasje e rënd”, neni 179. 1. KPK, se paku 10 vjet deri në burgim të përjetshëm. (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës /nr.19/13, 2012).
Duke pasur parasysh garancitë kushtetuese për paprekshmërinë e jetës së njeriut del dakordimi apo kërkesa për privimin nga jeta nuk e përjashton kundërligjshmërinë e sjelljes së atillë. Nga e drejta për jetë buron edhe e drejta e njeriut për vetëvrasje (tentimi nuk është vepër penale, që është një prej të arriturave të kohës moderne) sepse “veprat penale kundër jetës dhe trupit mund të kryhen vetëm ndaj personit tjetër, por jo edhe ndaj vetvetes”. Vetëvrasja dhe vetëlëndimi nuk sanksionohen si vepër penale. Vetëlëndimi mund të jetë vepër penale vetëm në rast se bëhet qëllimshëm për ti ikur obligimit ushtarak apo me qellim të keqpërdorimit të drejtave nga sigurimi social. Për të pas vrasje është e nevojshme që të këtë privim nga jeta në mënyrë kundërligjorë. Nuk është vepër penale vrasja ku ka ndodh privimi nga jeta në mbrojtje të nevojshme apo në nevojën e patjetërsueshme, nuk ka vepër penale gjatë kryerjes së detyrave në punët e sigurisë publike dhe shtetërore, atëherë kur rregullat e shërbimit e lejojnë apo e kërkojnë. Për zbulim të suksesshëm të veprave penale nga ana e organit të punëve të brendshme, rendësi të veçantë ka puna për gjetjen, fiksimin dhe analizën e gjërave dhe gjurmëve të gjetura në vendin e ngjarjes, pastaj njohja e mekanizmave të krimit dhe mënyrës së fshehjes së veprës penale si dhe puna me faktet tjera negative që tregojnë ose orientojnë se faktet janë të trilluara.
Analiza dhe prognoza kualitative për veprimin kriminalistik e mundësojnë që krimineli të kapet në flagrancë. Kjo ndodh vetëm në kuadër të veprimeve të përgatitura sistematikisht dhe të zhvilluara me plan, siç janë: pusia, vështrimi special, përzgjedhja, racia, kontrolli dhe bastisja e mjeteve të transportit, udhëtarëve dhe bagazhit. Hetimi i vrasjes është detyrë shumë komplekse që i besohet zyrtarit policor. Polici të cilit i është besuar rasti ka për detyrë që ta zhvilloj të kuptuarit e dinamikës dhe parimet e zhvillimit të hetimit profesional të vrasjes. Hetimi praktik i vrasjes mbështetët në idenë ose parimin “çdo gjë do të bëhet ashtu siç duhet për herë të parë” si dhe “dituria është fuqi”, dituria është e bazuar në përvojë, fleksibilitet dhe logjikë. Hetuesit duhet të jenë në gjendje që ti përdorin dhe ti shfrytëzojnë taktikat, procedurat dhe teknikat e forenzikës (mjet i përshtatshëm për gjykim publik) për ta gjurmuar të vërtetën, pastaj të përcjellin rrjedhën e ngjarjeve dhe të fakteve, pa ndërpre deri në fund. Hetimi i ngjarjeve që kanë pasojë vdekjen, bartin me vete përgjegjësi të madhe dhe për këtë shkak mos i lejoni askujt që të ju largoi nga e vërteta dhe nga vendosmëria e juaj për ta realizuar drejtësinë, dhe jo vetëm për shkak të viktimës, por edhe për shkak të familjes së viktimës. Mbani në mend: »ju punoni, Zoti punon«.
Hetimi i vrasjes i takon kategorisë së përpunimit kriminalistik por jo edhe kontrollit operativ. Me gjithë atë, nëse në mes atyre dy drejtimeve të veprimit kriminalistik nuk ka kufi të theksuar, informatat që merren me kontrollin operativ mund të jenë shumë të rëndësishme për zbulimin dhe zbardhjen e vrasjeve të rënda dhe të ndërlikuara, siç janë vrasjet mizore dhe tinëzare, vrasjet nga sjellja e paarsyeshme e dhunshme, si dhe vrasjet nga lakmia, vrasjet për të kryer ose për te mbuluar një vepër tjetër penale, vrasjet nga hakmarrja apo vrasjet për qëllime të ulëta etj.
Mënyra e të kuptuarit për veprën penale
Pas marrjes së informatës për ndodhjen e një vepre të tillë penale (duke marr parasysh kohën e kaluar prej momentit të kryerjes së veprës deri në momentin e marrjes së informatës) menjëherë fillohet aksioni i cili përfshin veprimet preventive – represive, operative-taktike si dhe masat për dëshmim. Megjithatë, në fazën e zhvillimit të aksionit të rrufeshëm pas shikimit të vendngjarjes gjithsesi duhen shfrytëzuar ato të dhëna relevante dhe rrethana të konstatuara gjatë shikimit të vendit të ngjarjes që mund të kontribuojnë për gjetjen dhe arrestimin të kryerësit të veprës. Nga veprimet hetuesisë më se shpeshti ndërmerren këto: bastisja e personave, bastisja e objekteve dhe automjeteve si dhe bastisja e hapësirave të ndryshme, konfiskimi i gjërave, njohja dhe më e rrallë ekspertiza. Për dallim nga rasti kur kryerësi i veprës penale zbulohet në momentin e kryerjes së veprës penale, në situatën tjetër duhet të zbatohet metoda “pas njoftimit” se është kryer vepër penale, që imponon informim në kohë të duhur, shkallë të lartë mobiliteti, krahas zbatimit praktik të parimeve kriminalistike të shpejtësisë dhe operativitetit. Nëse merren me kohë informatat e para, me veprime të organizuara dhe sistematike informative-informuese, organet e punëve të brendshme e realizojnë parakushtin thelbësor për veprim efikas të subjekteve të tjera të praktikës kundër kriminale.
Lajmërimet nga qytetaret, si burim i të kuptuarit për vepër penale
Njohurit e tyre, mbi veprat penale, qytetaret, mund t’ ua paraqesin punëtorëve të autorizuar të organit të punëve të brendshme të drejt për së drejti, me telefon, dorëzim apo si dërgesë në formë të shkruar. Me atë rast qytetaret mund ti japin të dhënat e veta te sakta, por si paraqitës të rastit mund të jenë edhe qytetaret që nuk dëshirojnë ta zbulojnë identitetin e vet, dhe për këtë shkak ata dërgojnë letra anonime, respektivisht lajmërime me pseudonim. Qasja pasive e punëtorëve të organit të punëve të brendshme ndaj paraqitjeve anonime dhe atyre me pseudonim si dhe hedhja e tyre në mënyrë jo kritike paraqet veprim jashtëzakonisht të gabuar. Paraqitja e rastit nga ana e të dëmtuarit apo viktimës, është mënyrë relativisht e besueshme e informimit për veprën penale, me atë rast dukshëm ndikon tërheqja e vërejtjes mbi përgjegjësinë për paraqitje të rrejshme, vërejtje të cilën punëtori zyrtar i organit të punëve të brendshme ua jep qytetarëve para se nga ata të pranoi paraqitjen- njoftimin për veprën penale. Vet paraqitja e kryerësit të veprës, në masë shumë të madhe mund ta lehtësoi punën e mëtejme operative, por me atë rast punëtoret e policisë nuk duhet që qorrazi ti besojnë, marrë parasysh se përveç përmbajtjes së vërtetë ka edhe vet paraqitje të rrejshme dhe mashtruese. Vet paraqitjet e vërteta zakonisht i bëjnë personat që veprën e kanë kryer në afekt, nga pakujdesia, në situata provokuese, në gjendje të dehur, respektivisht ata persona që e kanë kryer veprën penale në bazë të nxitjeve psikike të pa shmangshme dhe që janë të gatshëm që të vuajnë për atë që e kanë bërë. Personat juridik, para së gjithash, mund të jenë paraqitës të veprës kur janë të dëmtuar me veprën penale, apo në situata të tjera. P.sh. gjatë ofrimit të ndihmës personave apo gjatë konstatimit të shkakut të vdekjes, qendrat shëndetësore (qendrat të urgjencës, spitalet, shtëpitë e shëndetit, shërbimi i ndihmës së shpejt etj.
Thashethemet publike-përgojimet për veprën penale, si burim i të dhënave
Informatat e para për veprën e kryer penale dhe kryerësin mund të merren përmes të folurit në publik, respektivisht përgojimit. Disa persona, veprën kriminale nuk e paraqesin të organet shtetërore, por të dhënat për te ua besojnë personave të tjerë. Në praktikë ndodhë që përgojimi, i cili ka bazë reale, duke u bartur nga goja ne gojë, ndryshohet deri në maksimum, me atë rast duke i humbur karakteristikat e së vërtetës dhe autenticitetit. Edhe për kundër kësaj, përgojimet, përveç nëse janë absurde nuk guxojnë që pa verifikim të karakterizohen si trillime dhe jo reale. Verifikimi duhet bërë me shumë kujdes, në mënyrë konspirative. Duhet që të jemi këmbëngulës në gjurmimin e përgojuesit, veçanërisht duhet të jemi këmbëngulës për ta gjetur personin nga i cili ato përgojime burojnë.
Bazat e dyshimit dhe dyshimi i bazuar
Bazat e dyshimit, janë formë e dyshimit që policisë ia imponojnë veprimin e përpunimit kriminalistik. Ai dyshim nuk është i mjaftueshëm për inicimin e procedurës penale, sepse për tu filluar procedura penale duhet të jetë dyshimi i bazuar. Kriminalistët, prakticientët dhe teoricienët, edhe sot e kësaj dite kanë mospajtime ne aspektin e përmbajtjes së këtyre dyshimeve. Nga aspekti kriminalistik (por edhe penalo-juridik) dallojmë “dyshimin e përgjithshëm” i cili policisë i shërben për veprim në kuadër të aktivitetit zbulues – heuristik, të quajtur kontroll kriminalistik.
Pastaj, “dyshimi i bazuar” të cilin ligjdhënësi e cek në nenin 19. Para.19.1. të Kodit të Republikës së Kosovës për Procedurën Penale (‘’G.Z. RK’’ nr.37/28, Dhjetor 2012). Shihet se shkallet e ndryshme të dyshimit emërohen në mënyra të ndryshme. Dyshimi është pasqyrim i probabilitetit (së mundshmes) në vetëdijen e organit të veprimit. Dyshimi është kategori subjektive, ndërsa probabiliteti është kategori objektive. E mundshmja (probabiliteti) është e lidhur me mundësitë reale, me të gjitha shkallet e mundshme të shndërrimit të tyre ne realitet. Përfundimi se për çfarë dyshimi është fjala, zyrtarët policorë, prokurori i rastit dhe gjyqtarët e nxjerrin përfundimin nga retrospektiva e prognozës prej fondit të fakteve të disponueshme. Duhet të kemi parasysh që dyshimi mund të shkallëzohet, të matet. Për nevoja të këtij punimi “dyshimi i bazuar” si objekt i interesit të kriminalistikës heuristike e definojmë si formë themelore të dyshimit për policinë, që detyrimisht ta filloj përpunimin kriminalistik. Ndërsa, silogjistika kriminalistike shqyrton shkallë më të lartë të dyshimit, sepse merret me strukturat e procedurës penale. Hetimet e veta të dyshimit i fillon atje ku dyshimi është i rëndësishëm për procedurën penale. Dyshimi fillestar karakterizohet me efekte të ulëta diferenciale. Dyshimi fillestar, shpesh herë vetëm se e mundëson nxjerrjen e diagnozës kriminalistike-diferenciale preliminare në aspektin e ekzistimit të veprës penale dhe kryerësit të mundshëm. E quajnë edhe “dyshimi i mjaftueshëm”. “Dyshimin e bazuar” e quajnë edhe dyshim të kuptueshëm, dyshim të bazuar apo dyshim serioz. Kjo është shkallë më e lartë e dyshimit që bazohet në të dhënat (argumentet) e mbledhura dhe se është i përshtatshëm për zgjidhjen e rastit penalo-juridik. Në praktikë parashtrohet pyetja se cila është ajo sasi dhe kualiteti i nevojshëm i fakteve që të shndërrohet (metamorfoza) “baza e dyshimit” në “dyshim të bazuar”. Fjala është për çështje faktike. Numri dhe forca dëshmuese e fakteve relevante, pa marrë parasysh në kuptimin e procesin e njohurisë, procesin kriminalistik apo në kuptimin e procedimit, karakteristikat e tyre nuk durojnë shabllone, receptura dhe dogma, sepse për çdo ngjarje apo vepër penale është rast i veçantë. Policia dhe prokurorit kompetente, me rastin e nxjerrjes së përfundimit për ekzistimin e bazës së dyshimit duhet të kenë parasysh ndërlikueshmërinë dialektike dhe shumëfish mërinë e fenomeneve jetësore, që nuk mund të hyn në një kornizë. Me gjithë atë, pa marr parasysh se për cilin lloj të dyshimit është fjala, i njëjti duhet të bazohet në burimet dhe të dhënat e sigurta dhe të besueshme (fakte) dhe në atë aspekt duhet bërë verifikime. Prej asaj që u tha, del se “bazat e dyshimit” janë në një shkallë me e ulët se sa “dyshimi i bazuar” që është shkallë më e lartë e besueshmërisë për ekzistimin e veprës penale dhe kryerësit të saj, por që ende nuk është siguri të cilën e jep vetëm tërësia e argumenteve të nevojshme të nxjerra, nga të ashtu quajturat argumente unike. Pra, del se “bazat e dyshimit” janë fakte relevante që tregojnë për mundësinë e ekzistimit të veprës penale dhe lidhjes së afërt apo të largët në mes të asaj vepre dhe ndonjë personi që paraqitet si kryerës i mundshëm, relevant apo i sigurt, bashkëkryerës apo bashkë pjesëmarrës. Ajo bazë e dyshimit, në aspektin primar bazohet në argumentet e indiceve, argumente të cilat në aspektin procesor janë formuar dhe rregulluar në zinxhirin e argumenteve indikativë në procedurën penale përbëjnë “argument të komplikuar”. Njerëzit e praktikës e kanë për dëshirë të thonë se “bazat e dyshimit” ekzistojnë kur mundësia që i dyshuari ka kryer vepër penale është më e vogël se sa mundësia që nuk e ka kryer. Me atë rast duhet dalluar dyshimi për ekzistimin e veprës nga dyshimi për personin e caktuar si kryerës të asaj vepre. Pra shihet se “bazat e dyshimit” paraqiten si etapë kalimtare drejt “dyshimit të bazuar”, thekson se “ dyshimi i bazuar” është shkak për aktivitet të organeve të punëve të brendshme në procedurën parapenale. Bazat e dyshimit, në praktikë, shpesh herë barazohen me indikacione. Gjithsesi se më shumë indikacione, logjikisht të lidhura mund të ngritën në nivelin e “dyshimit të bazuar “ si shkallë më e lartë e besueshmërisë. Prof. Dr. Dushko Modly, mendon se “në aspektin kriminalistik” është gabim dhe e rrezikshme që “bazat e dyshimit të barazohen më indikacionet”. Kur në teren gjenden indikacionet, ekziston mundësia e mosmarrëveshjes në relacionin procesualist-kriminalist, sepse për procesualistin nocioni “indikacion” është më i ngushtë, ndërsa për kriminalistin më i gjerë. Sipas nesh nocionin “bazat e dyshimit” nuk duhet barazuar me indikacionet, por me atë nocion duhen nënkuptuar argumentet dhe faktet (dëshmitë) direkt dhe indirekt të cilat tregojnë një shkallë të caktuar të besueshmërisë se është kryer vepër penale dhe kush është kryerësi potencial.
Çështje tjetër është se çka kryesisht organet e punëve të brendshme, në procedurën parapenale bëjnë me indikacionet. Ngritja “bazave të dyshimit” në “dyshim të bazuar” është kalimi dialektik i kuantitetit në kualitet të ri. Sipas rregullit “dyshimi i bazuar” krijohet si rezultat i shfrytëzimit të dy metodave, siç janë metoda e eliminimit dhe metoda e akumulimit (fuzionimit) të argumenteve iniciues ekzistues, por nganjëherë edhe metodës së difundimit ( difuzionimit).
Procesi hetues kriminalistik në kuptimin e prezantimit, paraqet:
1). inicim në bazë të dyshimit,
2). qellim për ti konstatuar faktet e vërteta,
3). përpjekje qe ti përjashtoj lajthitjet dhe gabimet,
4). përpjekje për ta zbuluar dhe luftuar rrenën.
Nocioni i vdekjes
Shkenca qe merret me studimin e procesit të vdekjes dhe dukurive të tjera përcjellëse quhet tanatologji, fjalë greke thanatos-vdekje dhe logos-shkencë. Pra, shkenca mbi vdekjen, shpjegimin filozofik shkencor të vdekjes i pari e ka dhënë Engelsi, i cili në “Dialektiken e natyrës” thotë: “te jetohet do të thotë të vdiset”. Definicionit te vdekjes, në kohën e fundit, i epet kujdes i veçantë dhe çdo ditë e më tepër është temë aktuale në shumë takime shkencore të karakterit ndërkombëtare. Një gjë e tillë nxitet nga rezultatet shkencore të mjekësisë siç është transplantimi i organeve, huazimi i organeve nga trupa e pa jetë. Halley & Harvey, në tubimin e mjekëve amerikan në San Francisko, në vitin 1968, e kanë propozuar definicionin e vdekjes sipas të cilit: vdekja është ndërprerje e plotë e reversibile i funksioneve cerebrale dhe funksionit spontan të sistemit të frymëmarrjes dhe qarkullimit“. Pasoj e vepres penale të vrasjeve është vdekja e personit, por është gjithherë çështje aktuale definicioni i vdekjes. Siç e thekson, M. Milovanoviqi, vdekja është dëmtim i shëndetit, (leasio valetudinis), në përgjithësi, çrregullim i përbërjes apo funksionit, respektivisht përbërjes dhe funksionit të trupit dhe shpirtit, respektivisht si trupit ashtu dhe shpirtit. Dëmtimi i shëndetit mund të këtë si përfundim: shërimin e plotë apo të pjesshëm, apo në shkallen e fundit shkatërrimin e jetës. Ndërprerja e përhershme e funksioneve të rëndësishme jetësore siç janë qarkullimi i gjakut dhe frymëmarrja, është shkatërrim i jetës respektivisht vdekje (mors). Si rrjedhojë e zhvillimit dhe përparimit të pa ndërprerë të medicinës, në radhë të parë të përparimit të mundësisë për transplantimit të organeve dhe të indeve si dhe re animimit, kemi definicione të ndryshme të vdekjes (vdekje klinike, vdekje cerebrale, vdekje e trurit, vdekje biologjike, vdekje sociale). Nga aspekti juridik vdekja është ndërprerje e funksioneve të organizmit si tërësi. Dispozitat juridike këtë materie nuk e zgjedhin në mënyrë të duhur, dhe se konstatimi i vdekjes siç na paraqitet si problem shumë aktual në mjekësin ligjore dhe klinike dhe gjithashtu edhe në gjyqësi. Sot, mbisundon mendimi se definomi ligjor i vdekjes nuk është i patjetërsueshëm. Zgjidhja duhet kërkuar në kuadër të shkencës dhe etikës mjekësore. Organizata botërore shëndetësore sugjeron që për vdekjen e dhunshme të pranohet afati prej 30 ditëve, koha më e gjatë që mund të kaloj nga lëndimi deri të vdekja.
Shkaqet e vdekjes
Edhe nëse shkaqet e dëmtimit të shëndetit janë të njëjta (etiologjia), megjithatë mënyra e dëmtimit (patogjeneza) mund të jetë e ndryshme: e natyrshme dhe e dhunshme. Dëmtim i dhunshëm i shëndetit (laesio valetudinis violenta), ekziston atëherë kur krijohet qëllimshëm, me qellim të keq apo pa qellim me pjesëmarrjen e njeriut. Në atë rast, njeriu njëkohësisht është subjekt aktiv dhe pasiv i veprimit të dëmshëm, qoftë për shkak të veprimit apo të mos veprimit të tij apo të tjerëve, që e kushtëzon përgjegjësin personale apo përgjegjësin. Kriminalistika mjekësore e njeh edhe vdekjen e parakohshme e cila vjen befas te personat të cilët në dukje të parë duken të shëndoshë dhe quhet vdekje e befasishme apo pa papandehur dhe vdekje e dyshimtë që definohen si vdekje, shkaku nuk mund të zbulohet pa ekspertizën e posaçme mjeko ligjore (obduksionin). Nga aspekti i mjekësisë kriminalistike profesori i njohur Alija Ramljak, i jep vërejtjet e veta në punët e patologëve dhe obducentëve me rastin e obduksionit kur janë në pyetje shkaqet direkt të vdekjes. Prof. Ramljak thotë: “në mes të vdekjes së natyrshme dhe të dhunshme, nuk ekziston kufi plotësisht i qartë”. Nga aspekti i procedurës penale nuk është e nevojshme që te tërhiqet distinkcioni i ashpër në mes të vdekjes se natyrshme dhe të dhunshme, por shumë më i rëndësishëm është kriteri nëse vdekja është shkaktuar si pasojë e veprës penale, apo në lidhje me veprën penale. Për çdo rast kur ekziston lidhja e shkakut në mes të veprës penale dhe shkaku i vdekjes duhet që më së për afërmi të diferencohet dhe të konstatohet se cili është shkaku kryesor dhe direkt i vdekjes. Kur është në pyetje shkaku direkt i vdekjes nuk guxon që të shkohet në formulim të pasoja përfundimtare e vdekjes, siç e bëjnë shpesh herë patologët në mënyrë të ngathët, duke theksuar si shkak të vdekjes ndërprerjen e punës e zemrës dhe të frymëmarrjes. Me këtë vetëm se vështirësohet puna e organeve të hetuesisë duke i lajthitur dhe duke u krijuar dilema. Kështu që shkaku direkt i vdekjes, për çdo rast konkret, duhet saktësish të shënohet. Shkaqet e dëmtimit të dhunshëm të shëndetit respektivisht të shkatërrimit të jetës, sipas Milovanoviqit janë: mekanike, asfiksimi – gjatë çrregullimit të këmbimit të gazrave , nutritive – për shkak të çrregullimeve të ushqimit të ngurtë dhe të lëngtë, fizike-për shkak të veprimit të temperaturave, nxehtësisë dhe ftohtësisë, pastaj nga rrezet e diellit, rrezet elektrike, rrezet e rëntgenit dhe te radiumit, kimike-dhe veçanërisht nën ndikimin e helmeve-toksinave, bakteriale, dhe psikike.
Personat e autorizuar në disa situata kur është e qartë se personi është i vdekur, për shkak të nevojës së shpejtësisë për veprim, munden qe për nevojat e raportit të parë edhe vet të konstatojnë se personi është i vdekur. Konstatimin jo zyrtar, personi i autorizuar zyrtar do ta bazojë në shenjat që i ka vërejt e që mund të jenë :
• Shenjat jo të sigurta të vdekjes – ndërprerja e punës së zemrës dhe frymëmarrjes, ndërprerja e funksioneve motorike si dhe tharja e retinës së syrit;
• Shenjat e hershme të vdekjes – damkat e vdekjes, shtangimi i vdekjes, terja dhe ftohja e trupit; si dhe
• Shenjat e më vonshme apo te sigurta të vdekjes-kalbja dhe dekompozimi i trupit, mumifikimi, sapunifikimi si dhe të kafshuarat nga kafshët dhe insektet.
Organizimi i konstatimit të shkakut të vdekjes varet nga ngjarjet që i kanë paraprirë vdekjes dhe vendit ku vdekja ka ndodhur. Nëse personi vdes jashtë institucionit shëndetësor, ndërsa rrethanat tregojnë për vdekje të dhunshme, shkakun e vdekjes do ta konstatoj specialisti. Ai do ta konstatoj shkakun e vdekjes, në bazë të kontrollit të jashtëm të personit, si dhe në bazë të dëshmive të dëshmitarëve dhe historisë se sëmurjes, dhe nuk do të jep leje për varrim, nëse dyshohet për vdekje të dhunshme, por edhe kur nuk mundet të konstatohet shkaku i vdekjes. Kur specialisti e konstaton vdekjen e dyshimtë apo të dhunshme, ka për obligim që ta lajmëroj policinë dhe pastaj personat e autorizuar zyrtar sipas rregullit veprojnë kur shkaku i vdekjes është dhuna apo është vdekje e dyshimtë. Mendojmë qe, kur rrethanat e lejojnë hetuesi kriminalistik dhe prokurori duhet ta përcjellin rrjedhën e obduksionit dhe te jenë pjesëmarrës aktiv, në aspektin e parashtrimit të pyetjeve obducentit, në mënyrë që në vendin e ngjarjes të eliminohen shumë dilema. Megjithatë, në praktikë, në hapësira tona është situatë shumë e shpeshtë që gjatë obduksionit në shumicën e rasteve janë prezent, përveç obducentit mjekoligjor edhe tekniket e kriminalistikes, që e bëjnë foto dokumentacionin dhe që nuk janë aktiv gjatë vet obduksionit. Ndërsa hetuesi kriminalistik, që e udhëheq përpunimin kriminalistik dhe prokurori që i udhëheq hetimet, për detajet e obduksionit informohen pas raportit të teknikut kriminalistik respektivisht njoftohen përmes procesverbalit të obduksionit. Në atë mënyrë aktivitetet operative të personave zyrtar dhe prokurorëve nuk janë në kohën e duhur dhe se të njëjtit nuk mund ta kenë “fotografinë” e plotë të ngjarjes kriminale. Në bazë të kësaj qe u tha, ata nuk do të mund ti vërtetojnë versionet e paraqitura dhe nuk mund të sugjerojnë ose të ndërmarrin veprime dhe masa shtesë gjatë përpunimit kriminalistik respektivisht gjatë hetimit, që si pasojë mund të jetë intervenimi i vonuar, dhe në rastin më të keq mos zbulimin e kryerësit të veprës penale.
Mjetet dhe mënyra e kryerjes së veprës penale te vrasjes “MOS” modus operandi.
Mjetet ë përdorura për kryerjen e veprës penale të vrasjes mund të jenë të llojllojshme, armët dhe substanca të ndryshme në të gjitha (gjendjet agregate me të cilat mund të shkaktohet vdekja) mënyra e kryerjes se vrasjes e definon punën e ekipit të shikimit në vendin e ngjarjes. Mjetet dhe mënyra e kryerjes së veprës dhe përdorimi i tyre lënë gjurmë të cilat mund të gjenden në vendin e ngjarjes, në viktimën por edhe në vet kryesine vepre penale të vrasjes . Mënyra më e shpeshtë e kryerjes së vrasjes janë plagët e shkaktuara nga predhat e ndryshme, eksplozivet, nga plagët e shkaktuara me therje dhe prerje, me helmim, ngufatje, zënie fryme, mbytje në ujë, me përdorimin e gjërave të forta jo të mprehta, me shkelje etj. qe do të thotë, mënyrë e kryerjes së veprës janë të gjitha veprimet që i kanë ndërmarr kryesi për ta shuar jetën e dikujt. Krahas kësaj, vrasja mund të bëhet edhe me goditje me grusht, goditje me këmbë, goditje me kokë, me shtyrje apo me hedhje nga lartësia, me uri dhe etje me shkaktimin dhembjesh dhe streseve të larta të cilat në situata të ndryshme mund të shkaktojnë vdekje. Mënyra e kryerjes së veprës penale në terminologjinë kriminalistike emërohet si “modus operandi”. Mënyra e kryerjes së veprës penale është pjesë objektive e veprës penale dhe hyn në lëndën e dëshmimit (thema probandi) dhe prezanton fakt dëshmues dhe për atë shkak zë vend të rëndësishëm në teorinë dëshmuese të se drejtës penale procedurale. Mënyra e kryerjes i pasqyron vetitë e kriminalitetit dhe ndikimit e vetive dhe të aftësive personale të kryerësit. Ajo është simbioz e objektivitetit dhe subjektivitetit. Njëkohësisht është edhe rezultat i karakteristikave të përbashkëta të vërejtura të profesionalizimit dhe organizueshmërisë. Mënyra e kryerjes së veprës penale e mundëson planifikimin e versioneve, gjë qe mjaft ndikon në kahen e rrjedhës së procedurës parapenale dhe penale. Studimi i mënyrës së kryerjes së veprës penale i shërben edhe preventivës ndaj kriminalitetit. Sot shqyrtimi në kriminalistikë e ka marr rangun e metodës strukturale dhe vlerën e metodës së veçantë për ta nxjerr të vërtetën në lëndën konkrete penale. Mënyra e kryerjes se veprës, në varësi nga nevojat praktike mund të trajtohet edhe si sistem i ndërlikueshmërisë dhe nivelit të ndryshëm. Ndaj saj mund të ketë qasje si ndaj sistemit të pavarur apo edhe si sistem “kryerës –mënyrë e kryerjes” në të cilin modus operandi është vetëm nënsistem apo edhe si sistem “i veprës penale” në të cilin mënyra e kryerjes është thuaja nën sistem.
Konkluzione
Lënda e hulumtimit të këtij punimi i përfshin qasjet kriminalistike, penalo-juridike dhe penalo-procedurale, ndikimin historik dhe qasjen në luftën kundër veprave penale të vrasjeve. Ky punim do të jetë i dobishëm në aktivitetet e përditshme në kuadër të njësive të caktuara për hetuesi dhe mbrojtje në harmoni me ligjet, duke pasur parasysh specificitetin e vet. Qëllimi i këtij punimi i bazuar nga aspekti shkencor është të formulohen dhe të prezantohen karakteristikat më të rëndësishme të përpunimit kriminalistik, e që ka për qëllim që t’i ndërmerr veprimet dhe masat e nevojshme në mënyrë që baza e dyshimit të dëshmohet dhe të behët dyshim i bazuar, apo të eliminohen, në mënyrë që të dëshmohet fajësia, apo pafajësia e personave në lidhje me ngjarjen e krimit. Gjatë shtjellimit të kësaj teme, përpjekjet e mia kanë qenë të orientuara në kahjën e prezantimit të gjendjes reale në luftë dhe në përpjekjet e shoqërisë në tërësi, por edhe organeve të ndjekjes për masat e ndërmarra gjegjëse kundër kësaj të keqe, siç është vepra penale e vrasjes, vështruar nga qasja etiologjike, shkencore, por edhe nga qasjet e tjera në tërësi, si dhe çështjeve nga lëmi i filozofisë, psikologjisë, logjikës, teorisë dhe sistemit dhe organizimit të punës etj. Në këtë temë “hulumtimi i vrasjeve” nga aspekti penalo-juridik i qasjes kriminalistike, jam përpjekur që nga aspekti shkencor, por edhe me qasje operative të jap vështrime dhe mënyra të veprimeve të ndërmarra (metodologjisë së punës) para së gjithash organeve të ndjekjes në luftën kundër këtyre dukurive negative dhe kriminalistikës, si shkencë e cila e heton dhe hulumton veprimtarinë e tërësishme preventive – represive të organeve kompetente nga aspekti i zbulimit, hulumtimit dhe prevenimit të kriminalitetit në tërësi. Është shtjelluar roli i kriminalistikës nga aspekti shkencor lidhur me preventivën dhe zbulimin e kryerësve të këtyre veprave penale, por gjithashtu kam tentuar që ta prezantoj edhe rolin e rëndësinë e organeve të ndjekjes të kësaj të keqeje në shoqërinë tonë, në radhë të parë rolin e policisë, prokurorisë dhe gjykatave. Një nga problemet më të mëdha në Kosovë ndoshta është mungesa e kuadrove profesionale, ekspertëve të profileve të ndryshme (ekspertëve mjekoligjorë, ekspertëve për gjurmët mekanike, për gjurmët biologjike, për gjurmët kimike dhe për gjurmët balistike etj.) si dhe për profilet e ndryshme të cilët do të jenë më gjendje që nga aspekti profesional dhe shkencorë të japin kontributin e tyre për zbardhjen e këtyre veprave penale. Duke marrë parasysh këto të gjetura dhe fakte që në kuadër të Policisë së Kosovës mungon një lloj i analizës së të dhënave, lidhur me këto vepra penale, analizë që do luante rol shumë të rëndësishëm në luftën kundër aktiviteteve të tilla kriminale, propozimet e mia janë: që organet gjegjëse në Kosovë të ndërmarrin veprime konkrete, që kjo gjendje të tejkalohet në mënyrën më të mirë të mundshme, që organet gjegjëse në Kosovë të mbikëqyrin resurset e brendshme njerëzore, ashtu që t’i përgatisin, shkollojnë në aspektin shkencorë dhe teorik që të jenë në gjendje të arrijnë rezultate më të mira në punën e mëtejme në luftën kundër aktiviteteve të tilla kriminale. Gjithashtu, do të duhej të mendohet edhe për mundësinë e angazhimit (punësimit) të resurseve njerëzore nga jashtë-ekspertëve të profileve të ndryshme të nevojshme.

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...