Published On: 4 Gusht, 2017

Kampioni mashtrues i famshëm ndërkombëtar, mik i dy kryeministrave shqiptarë, i famshëm me “gropa të zeza” në Kongo

  • United Resources pretendonin për komandimin e mbi 6.000 punëtorëve dhe financimin në dispozicion të 420 milionë dollarë, nga të cilat Ismailaj parashikoi se do të investojë 221 milionë USD. 
  • Romeo Kara
  • Shkruan: Romeo Kara

Pjesa e dytë.. vijon nga Pjesa e parë:  http://www.shqiptari.eu/ekskluzive-ceshtja-cez-dia-kanalet-e-zeza-ku-qelbet-politika-shqiptare/

Përgjatë mbrojtjes së interesave të shtetit shqiptar në arbitrazhin e Vienës, unë, stafi im si dhe avokatet e Clifford Chance, kemi bërë kërkimet e duhura rreth këtij mashtruesi të famshëm ndërkombëtar. Në kontratën me CEZ-in ai vinte me një përvojë të sukseshme mashtrimi në Kongo, ku u bë edhe problem në parlamentin e atij vendi.

Sipërmarrja e Ismailaj në lidhje me  minierat kongoleze  shërbeu si një plan për projektin e tij  të “Debt Collection” në Shqipëri.

Duke hulumtuar ne gjetëm informacione me vlerë në gazetën “Neue   Zürcher Zeitung” të 12 Shkurtit 2009-ës.

United Resources AG- kompani në të cilën Z.Ismailaj ishte aksioner në 98%, nënshkroi një marrëveshje për një sipërmarrje të përbashkët për rregullimin dhe funksionimin e minierës Kipushi në provincën Kongoleze, Katanga.

United Resources morën përsipër të plotësonin një studim realizueshmërie paraprak të minierës, dhe si kompensim përfituan një qera minerale 30 vjeçare në lidhje me rezervat e shkallës së lartë lokalizuar në pjesën e njohur si “Zink-u i Madh”.

Ndërmjet kompanive që mundësuan “suport teknik” në këtë projekt ishte dhe Albania Investment Corporation Sh.p.k, për të cilën Ismailaj pretendoi të ishte një degë e United Resource. Albania Investment Corporation  Sh.p.k ishte regjistruar në adresën e tij private.

Nga puna e minatorëve në Kongo
Nga puna e minatorëve në Kongo

Komisioni Zyrtar shqyrtues i Kontratave të Minierave u krijua nga parlamenti i DRC në 2007 në përgjigje të shqetësimeve të përhapura gjerësisht se shteti kongolez kishte zhveshur asetet me vlerë minerale nëpermjet kontratave të pafavorshme të minierave me investitorët privatë. Detyra e tij ishte të analizonte këto kontrata dhe nëse do të evidentoheshin parregullësi, të rekomandohej rinegocimi.

Pasi u analizua kontrata e minierës me United Sources AG dhe u gjetën disa mangësi, Komisioni i Rishikimit të Kontratave të Minierave të Republikës Demokratike të Kongos të dates 1 Nëntor 2007 arriti në përfundimin se: Kjo kontratë duhet të rinegociohet

Sikurse në rastin e DIA-s, Ismailaj edhe në Kongo kishte krijuar një SPV në mënyrë që të mbrohej nga çdo risk i mundshëm, duke arritur një kontratë korruptive me kushte jashtëzakonisht të favorshme të çmimeve, dhe pagesa detyrimesh në masë të vogël për të.

Të gjitha në kurriz të një kompanie shtetërore, ashtu si edhe në rastin e CEZ-it.

Marrëveshja lehtësoi ndërmarrjen e Ismailajt nga pothuajse të gjitha risqet e operacioneve të minierës. Sipërmarrjes së përbashkët i ishte kërkuar ti rimbursonte United Resource të Ismailajt, të gjitha borxhet e hasura në lidhje me minierën. Komisioni kongolez evidentoi se: ndërmarrja shtetërore e minierave të Kongos, luftoi për të hyrë në marrëveshjen e sipërmarrjes së përbashkët me Ismailajn, për arsye se nevojitej kapital i menjëhershëm për të përmirësuar aftësitë e prodhimit të minierës, sepse në të kundërt do të krijohej rreziku i humbjeve.

Ismailaj premtoi të financonte disa qindra milionë dollarë në këtë sipërmarrje, por në të vërtetë nuk mbajti asnjë premtim.

Komisioni i shqyrtimit më tej kundërshtoi çmimin jashtëzakonisht të ulët të dhënies me qera të minierës. Marrëveshja e sipërmarrjes së përbashkët përcaktoi një qera 0.5% të xhiros nga operacionet e minierës. Kjo qera për më tepër ishte e kushtëzuar mbi rimbursimin fillestar të United Resources lidhur me të gjithë debinë e saj në lidhje me sipërmarrjen. Me fjalë të tjera për aq kohë sa miniera do të qëndronte pa fitim, United Resources nuk do të kishin detyrime në lidhje me pagesën e qerasë. Mesa duket për shkak të mungesës së një justifikimi bindës ekonomik për një  dispozitë kaq bujare, komisioni doli në përfundimin se qeraja ishte  “vendosur arbitrarisht.”

Komisioni gjithashtu arriti në konkluzionin se detyrimet e palëve përpara përfundimit të një studimi të plotë (fizibilitetit)  ishin “vendosur në mënyrë arbitrare.”- Exhibit CON 3 and 4 –

Gécamines, kompania shteterore kongoleze e minierave, merrte përsipër, ashtu si edhe CEZ-i ketu, ti transmetonte United Resources  brenda 3(tre) ditësh biznesi, në raste urgjente edhe më herët, çdo të dhënë në  zotërim të tij që konsiderohet nga United Resources e dobishme ose e nevojshme për realizimin e studimit të fizibilitetit dhe të projektit më përgjithësisht, dhe kjo me kërkesë nga United Resources.                                                                                                                                                                   Edhe pse United Resources  ishin përgjegjëse për plotësimin e studimit fillestar, i cili do të duhej të përmbante domosdoshmërisht të dhëna me aktivitetin e mbledhjes, Gécamines lëshoi një premtim mbulues për ti asistuar United Resources sa herë që do të ishte e nevojshme .

Në mënyrë të ngjashme, marrëveshja DIA-CEZ e Shtatorit 2010, në rastin në fjalë nuk arriti të përcaktojë me saktësi detyrimet e palëve në lidhje me përfundimin e studimit paraprak (Raporti i Identifikimit të Debitorit), aktivitetet e mbledhjes së borxheve, dhe madje edhe shpërblimin.

Si rezultat, pasi DIA, apo më mirë Ismailaj, nuk arriti të përmbushte detyrën e tij për të verifikuar informacionin e debitorit, ajo jo vetëm që fajësoi CEZ-in për sigurimin e të dhënave të pasakta, por kërkoi edhe gjoba që arrinin deri në 30 milionë euro, në arbitrazhin e Vienës, për sigurimin e supozuar të qëllimshëm të informacionit të rremë.

Një ekzaminim më i afërt i Letrës Ofertuese së 28 tetor 2006 të United Resources, konfirmon  raportet e gazetave lidhur me SPV kongoleze të z Ismailaj, se u bënë deklarata mashtruese gjatë fazës së tenderit për të siguruar kontratën. Pavarësisht dyshimit  te krijuar  së fundmi me qëllim  për të investuar në minierën e Kongos, United Resources pretendonin për komandimin e mbi 6.000 punëtorëve dhe financimin në dispozicion të 420 milionë dollarë, nga të cilat Ismailaj parashikoi se do të investojë 221 milionë USD. Rreth burimeve te tij te financimeve Ismailaj deklaronte se: AG për projektin është deri në 420,000,000 dollarë amerikanë..

United Resources janë në procesin e mobilizimit të burimeve njerëzore kompetente dhe të mjaftueshme, siç është ilustruar nga partneri i saj Point Group, e cila ka punësuar një fuqi punëtore të madhe më të madhe se 7,500 të punësuar në sektorin e metalurgjisë, dhe filialet e saj, Albania Investment Corporation, fuqia punëtore e të cilit i kalon 6.000 njerëz. Niveli parashikuar i investimeve do të arrijë shumën prej 221,000,000 dollarë amerikanë.

Këta numra korrespondojnë saktësisht me ato të raportuara në artikullin NZZ, dhe ata përshtaten mirë me modelin e pretenduar të SPVs së Z. Ismailaj në lidhje me  operacionet e mëdha ekzistuese.

Për më tepër, nga regjistrat e kompanisë zvicerane rezulton se “United Resources AG” nuk ka ekzistuar në kohën e Marrëveshjes të sipërmarrjes së përbashkët të 14 shkurt 2007. Në vend të kësaj, regjistrat tregojnë se kompania është krijuar si “Dominicus AG” më 1 shtator 2006 dhe nuk ka ndryshuar emrin e saj në “United Resources AG” deri më 22 prill 2008.

Ashtu si DIA, sipermarrja minieres kongoleze SPV e Ismailajt  përdori reputacionin dhe aftësitë e një kompanie tjetër (të United Resources ‘”partner”, i identifikuar “Ltd East Point Holding, të grupit La Point”) për të fituar kredi për vete: nëse dikush ofroi furnizimin me ekspertizë teknike, ajo ishte.

Megjithatë, letra madje shkon aq larg sa pretendon se Ismailaj së fundmi krijoi Albania Investment Corporation, në kapacitetin e tij si një aksioner (n.b.!) të një kompanie minerare shqiptare, qe ishte adaptuar përsosmërisht për rinovimin e minierave nëntokësore, vënien në qarkullim të impianteve, koncentrateve magnetike, shkrirjes dhe të operacioneve të rafinimit. . . për rinovimin e hekurudhave, rrugëve dhe porteve për anijet dhe eksportin e mineraleve dhe produkteve minerale me bazë.. për optimizimin e proceseve të shkrirjes dhe modernizimin e proceseve të tilla, në mënyrë që të jenë në përputhje me normat mjedisore të BE-së. Bëhet fjalë për kompaninë AIC në Shqiperi që në realitet ekziston vetëm në letër.

Karakteristike, edhe pse Letra Ofertuese në mënyrë të përsëritur i referohet ekspertizës se United Resources dhe të Albania Investment Corporation, ajo i kushton gati dy faqe të plota përshkrimit të operacioneve të “Grupit Point”. Ndërsa Letra Ofertuese pretendon vetëm autoritetin për të premtuar shërbimet e”East Point Holdings Ltd.,”  filialit  të “Point Group”, “United Resources” mbajnë jashtë tyre organizatën  më të gjërë(“Point Group”) si “partnerin” e tyre dhe një prej 50 grupeve më mëdha tregtare në botë. Ngjashmeri ka këtu prezantimi i DIA-s në dhjetor 2010 si nëndegë e kompanisë DAI në Amerikë.

Dokumentet e Komisionit mbështesin raportet e gazetave në lidhje me mungesën e investimeve dhe aktivitetet e biznesit

Në kohën e raportit të rinegocimit, 21 muaj pas nënshkrimit të marrëveshjes për ndërmarrjen e përbashkët, United Resources AG nuk ishin më duke vepruar në lidhje me minierën. Përkundrazi, si një ndryshim i mëvonshëm në atë të deklaruar në marrëveshje, kompania e tij mëmë kishte shitur dhe caktuar me kontratë të United Resources Kipushi Ltd, një kompani të kontrolluar nga sipërmarrësi i minierave të Afrikës Dan Gertler:

Palët, më 16 maj 2008, nënshkruan Aktin e novacionit.. sipas të cilit United Resources Holding AG, që ka trashëguar si korporatë mëmë Marrëveshjen e nënshkruar nga filiali i saj United Resources AG, e kalon këtë Marrëveshje tek KRI [Kipushi Resources International Ltd].

Ashtu si Ismailaj edhe operatori i ri KRI nuk e përfundoi studimin e fizibilitetit deri në gusht të vitit 2010, 27 muaj pasi e kishte marrë nën kontroll.

Ismailaj dështoi në kryerjen e investimeve të premtuara në lidhje me rinovimin e ndërmarrjeve të trazuara shtetërore. Ai e bëri, megjithatë, për të marrë për vete benefitet që do të jepte pala tjeter: Dhënia me qera nën çmim e minierës, dhe të ardhurat që rezultojnë nga shitjet në Kongo, janë të ngjashme me shpërblimet e parashikuara në kontratën DIA-CEZ.

Vërtetë Z.Ismailaj duket se ka realizuar fitime të konsiderueshme në Kongo, bazuar në informacionin e raportuar nga (Global Witness), një organizatë joqeveritare e njohur ndërkombëtarisht që studion aktivitetet e paligjshme në lidhje me shfrytëzimin e burimeve natyrore. Duke filluar nga fundi i vitit 2011, Global Witness realizoi një projekt të quajtur “Sales Secret(shitjet sekrete)”, në të cilën është hetuar shteti Kongolez për shitjet e aktiveve minerare. Në rrjedhën e këtij projekti, Global Witness raportoi se kishte zbuluar kredi të bëra nga një ndër kompanitë që lidhen me United Resources Kipushi Ltd në lidhje me blerjen e liçencës së zinkut nga Z.Ismailaj:

Sipas këtyre raporteve, rreth një javë para se Ismailaj të firmoste liçencën e minierës së zinkut për United Resources  Kipushi më 16 Shkurt 2008, një nga kompanitë e blerjes mori kredi për 30 milion USD që do të përdoren në transaksion. Nëse këto raporte janë të vërteta, kjo do të thotë se Ismailaj – përmes kompanisë në të cilën ai kishte në pronësi 98%- ishte në gjëndje të arkëtonte në investimin e tij kongolez të paktën 30 milion dollarë (kur të merret parasysh mundësia që blerësit e tjere gjithashtu kane kontribuar fondet e tyre në marrëveshje ).

Dokumentet e Komisionit Shqyrtues tregojnë se çmimi i blerjes së licencës së minierës arriti në 25 milionë dollarë, por United Resources, paguan vetëm këstin e parë prej 10 milionë dollarë. Është raportuar për statusin e detyrimeve origjinale të Burimeve të Bashkuara që duke filluar nga 15 dhjetor 2008:

Siç tregohet më sipër, nuk duket se United Resources kanë bërë investime të konsiderueshme në drejtim të përmirësimit të minierës, pasi nuk ka pasur aktivitete operative. Si rezultat i kësaj, pagesa me këste prej 10 milion dollarë  llogaritet për të gjitha investimet e United Resources në projekt.

Prandaj, Ismailaj mund të kete realizuar një fitim të pastër prej më shumë se 20 milionë USD nëpërmjet transaksionit në Kongo me minierën e zinkut – një kthim jo i keq për një aventurë një-vjeçare në një sektor në të cilin ai nuk kishte njohuritë e duhura.

Theksohet se Ismailaj, për të hedhur poshtë aktivitetet e Albania Investment Corporation si aktivitete që nuk kanë asnjë lidhje me Shqipërinë, mundohet të shpjegojë në mënyrë alternative, natyrën e dyshimtë të aventurës Kongoleze të tij.

Ai pretendon se kjo histori bazohet në faktin që mesa duket një projekt nuk mund të realizohet plotësisht në vitin 2008, vit në të cilin mijëra projekte të tjera u braktisën si pasojë e trazirave në tregjet botërore financiare.

Megjithatë, kompania e Z.Ismailaj ka pretenduar të ketë te disponueshme financimin e 420 milion dollarëve, dhe se parashikonte një investim total  përgjatë gjithe këtij projekti rreth  221 milion dollarë. Kostot e studimit të fizibilitetit  do të ishin dukshëm më pak se kjo vlerë, prandaj nëse United Resources i kanë vërtetë të ardhurat që i pretendonin në letrën e tyre ofertuese, një krizë kredie nuk mund të ketë shkaktuar moskryerjen  e studimit të fizibilitetit, dhe jo më të ndërmarrë ndonjë hap të konsiderueshëm drejt përfundimit të ketij studimi.

Për më tepër, kriza e kredive të vitit 2008 vështirë se mund të shpjegojë dështimin e SPV të Ismailaj për të bërë përparim në studimin e fizibilitetit në shumë muaj pasi nënshkroi kontratën në shkurt 2007. Në të vërtetë, në bazë të Amendamentit 3, kompania e Ismailaj e nënshkroi kontratën, dhe kështu braktisi minierën kongoleze të zinkut, më 16 maj 2008, plot katër muaj para falimentimit të Lehman Brothers i cili i bëri tregjet financiare të lëkunden. Me fjalë të tjera, kompania e Ismailaj as që nuk po vepronte më në Kongo kur filluan “trazirat financiare” nga fundi i vitit 2008.

Si përfundim, ka qënë e vështirë për Ismailajn të justifikonte paratë e transaksioneve nga Kongo në Tiranë, në disa raste nëpermjet disa tranzitëve si Zvicra, por ai deri në vitin 2014 arriti që me menyrat e tij ti mbyllte disa here hetimet karshi këtyre transaksioneve të pista ku kryeson linja e Kongos. Nuk ishte e lehtë për specialistët e pastrimit të parave si dhe prokurorëve që ti afroheshin mikut të disa kryeministrave, i cili mbahej si një gjeni i financave dhe akrobacive financiare. Po kështu investigimet në Kongo nuk i vazhdoi kush për një kohë të gjatë. Ismailaj ka një sëmundje të pashërueshme, ai në fund ua fut të gjithëve, përfshirë edhe veten. Mesa une kam marrë vesh, ai nuk ka mundur ti ofrojë asnjë dokument justifikues gjykatës për paratë e tij, kështu që me të drejtë gjykata ia ka konfiskuar ato. Përse kjo do të thoni ju? Me siguri Ismailaj nuk ka përmbushur detyrimet e tij, karshi autoriteteve të korruptuara në Kongo, që i mundesuan këtë transaksion pastrimi parash, dhe ai sot e ka të vështirë t’u drejtohet atyre, qofte edhe për favorin më të vogël.

Gruaja e tij thotë se: ai me durim ka sqaruar të gjitha akuzat e ngritura ndaj tij, por unë kam bindje se ai ka pasur mundësine vetëm të korruptojë me para apo me pushtet personat që e kanë pas investiguar atë në atë kohë në Shqipëri.

Do ta besoja këtë thënie të gruas së tij, që as e ka idenë se çfarë cirku ka bërë burri i saj në Kongo, nëse Ismailaj do të dinte të bindte edhe gjykatën në të dyja shkallët e saj. Pikërisht, në këtë proces te konfiskimit të parave, nga gjykata e krimeve të rënda, të cilin une e kam ndjekur me interes edhe pa qënë në salle, Ismailaj ka bëre mbrojtjen më të dobët të mundshme, dhe ka bindur 100% gjyqtarët se ai nuk e dinte as vetë si i kishte sjellë ato para në Tiranë.

Kam deklaruar në një television rreth 18 muaj më parë se unë do të isha me menyrën time prezent në këtë proces ndaj Ismailajt, dhe u ironozova për këtë thënie, nga avokatët e tij.

Sot deklaroj se nëse do te ishte e nevojshme të gjitha këto fakte në lidhje me Kongon do të ishin prova në gjykatë kundër tij. Besoj se sot ata mund ta kuptojnë deri diku, se une kur flas, nuk bëj bllof si Ismailaj apo miqtë e tij./Ekskluzive për Pamfleti.com

Vijon me pjesën e tretë

A 5
Loading...
 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Loading...