Published On: 27 Korrik, 2016

Ja mashtrimet “shkencore” të Tomor Qelës për Demarkacionin

Reagim ndaj punimeve dhe paraqitjeve publike të dr. Tomor Qelës në lidhje me demarkacionin

Sipas të dhënave që personalisht ia ka prezantuar Koha.net, autori i këtij reagimi, Salih Ahmetaj, është inxhinier i diplomuar i gjeodezisë, njohës i kadastrit, me punë e angazhime – asistent në Universitetin e Sarajevës, në Kadastrin e Mitrovicës, AKM – PAK (privatizimi) dhe në GIZ. Momentalisht thotë të ketë angazhime te kohëpaskohshme si konsultant, trajner.

Reagimin e tij po e botojmë të plotë dhe pa ndërhyrje as gjuhësore, pos atyre teknike.

Debati mbi përcaktimin e kufirit Kosovë – Mali i Zi, nuk ka të ndalur, dhe po intensifikohet edhe me shumë këto ditë, para 3 gushtit, kur është paraparë mbajtja e një debati shkencor në Kuvendin e Kosovës.

Është interesant që kohëve të fundit shumë aktive është pala që mbron qëndrimin e Komisionit Shtetëror (KSh). Këtë po bënë më së shumti Dr. Tomor Çela, i cili kohëve të fundit është mysafir i përditshëm nëpër media, duke mbrojtur me ngulm qëndrimin e KSh. Kjo është e drejtë e patjetërsueshme e tij dhe këtë nuk mund ta mohojë askush. Mirëpo problemi na del kur thirret ne literaturë ndërkombëtare, me të cilën i mbështet faktet, sidomos në një punim të tij, i publikuar nga koha.net, edhe pse, duke i konsultuar të njëjtën literaturë rezulton që faktet e dr. Qelës jo vetëm që nuk përkrahen, por janë në kundërshti të madhe me literaturën e cituar.

Për çfarë është fjala?

Këtu kemi të bëjmë me punimin e dr. Qelës “Kontribut faktografik për shënjimin e kufirit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe asaj të Malit të Zi”, i publikuar në koha.net dhe në disa media tjera, në të cilën autori “vërteton” disa pikëpamje (“teori”) të tij, duke u mbështetur sidomos në publikimin (librin) e Federatës Ndërkombëtare të Gjeodetëve (FIG) “International Boundary Making” (të dyja dokumentet mund t’i gjeni në https://drive.google.com/drive/folders/0BwBFAJeI555DYU42cmpuR1FVZU0) dhe, këtë, thënë në mënyrën më të butë të mundshme, e bënë në mënyrë të gabuar, që lexuesit të pavëmendshëm edhe mund të mos i bien në sy. Këto “gabime” pastaj mbështesin punën e KSh që, sipas autorit, është bërë në “mënyrë profesionale” dhe e “mbështetur” në standarde ndërkombëtare.

Tezat e dr. Qelës dhe “vërtetimi” i tyre me International Boundary Making

1. “Shtyrja e Kriterit të Kadastrit si kriter që bazohet në Standarde ndërkombëtare”

2. “Eliminimi i hartave që tregojnë një kufi tjetër nga ai i KSh “bazuar” në standarde ndërkombëtare”

3. “Kufiri i parcelës, kufiri i Zonës Kadastrale, Kufiri Administrativ dhe Kufiri Shtetëror dhe “domosdoshmëria e përputhjes” së tyre sipas standardeve ndërkombëtare”

4. Ngatërrimet e koordinatave të matjeve kadastrale me koordinatat e kufirit ndërkombëtar, e përshkrimit të kufirit kadastral me përshkrimin e kufirit ndërkombëtar dhe e matjeve kadastrale me matjet e kufirit shtetëror

5. Vërtetimi se Kriteri i Kadastrit është i drejtë me Kadastër

Në vazhdim për secilën nga tezat e dr. Qelës do të flasim shkurtimisht, ku me citatet nga punimi i tij, të marra nga International Boundary Making do të vërtetojmë se këto teza jo vetëm që nuk përkrahen askund nga standardet ndërkombëtare, por janë në kundërshtim të plotë me to, ose, në rastin më të mirë, nuk përkrahen nga këto standarde, në të cilat thirret autori.

“Shtyrja e Kriterit të Kadastrit si kriter që bazohet në Standarde ndërkombëtare”

Në punimin e tij autori e ka për qëllim të parë shtyrjen e Kadastrit si kriter valid , bile të domosdoshëm në përcaktimin e kufijve ndërkombëtarë. Këtu do të mjaftohemi se në International Boundary Making (IBM), me këtë konstatim fjala Cadastre përdoret vetëm një (1) herë, përderisa fjala Cadastral përdoret vetëm dhjetë (10) herë, që në total i bie njëmbëdhjetë (11), në më shumë se180 faqe tekst të International Boundary Making. Edhe për më tepër konteksti ku përmenden këto fjali ,që kanë të bëjnë më Kadastrin e me Kadastrale, NUK KA TË BËJË FARE ME KADASTRIN SI KRITER.

Për më tepër, për ta përforcuar edhe më shumë se kadastri nuk është kriter për përcaktimin e kufijve ndërkombëtarë do të numërojmë edhe fjalët Owner (Pronar), Owners (Pronarë) dhe Ownership (Pronësi), sepse Kadastri e ka funksionin primar në definimin e pronave dhe marrëdhënieve pronë – pronar (ë). Fjalët në lidhje me pronarët dhe pronësinë përmendën ne IBM si vijon: Owner një (1) herë, Owners një (1) herë dhe Ownership njëmbëdhjetën (11) herë, që në total i bie trembëdhjetë (13) herë.

Pra po të ishte kadastri kriter me standardet ndërkombëtare këto fjali që kanë të bëjnë me kadastrin dhe pronën do të përmendeshin, në më së 180 faqe tekst, me qindra, e ndoshta, me mija herë. Por jo. Kadastri si kriter nuk mund të shtyhet assesi se bazohet në praktika ndërkombëtare për përcaktimin e kufijve ndërkombëtarë.

Duhet nënvizuar po ashtu, që në krejt literaturën ndërkombëtare, të paraqitur në fund të punimit të dr. Qelës, këto fjale përdoren 2-3 herë. Pra në shumicën prej tyre nuk përdoren fare.

“Eliminimi i hartave që tregojnë një kufi tjetër nga ai i KSh “bazuar” në standarde ndërkombëtare”

Kjo është një përpjekje e autorit, që më shpalljen e Kadastrit si “KRITER”, të bazuar në standarde ndërkombëtare, duhet eliminuar edhe të gjitha hartat që paraqesin një kufi tjetër nga ai i përcaktuar nga KSh. Edhe këtu autori e përdor IBM, ku në mënyrë korrekte i sjell paragrafët e marrë nga aty, të përkthyer në mënyrë korrekte, edhe pse me nga pak modifikime (faqe 4, paragrafi 3 dhe 4 dr. TQ, dhe IBM faqe 43 pika 2.3 paragrafët 3 dhe 4):

“Praktikat ndërkombëtare kanë treguar se hartat e mëparshme janë fakte të komplikuara, por që mund të ndihmojnë në procesin e delimitacionit të kufirit, në rastet kur nuk njihen koordinatat ose kur nuk ekzistojnë objektet kufitare (piramidat)2.”
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Hartat e dy a më shumë vendeve mund të jenë të ndryshme, si për sa i përket kohës së botimit, formatit, shkallës dhe elementeve që paraqesin. Ky fakt përjashton një argument të fortë ligjor: atë të pranimit të tyre nga dy a më shumë palë. Shtetet janë të angazhuara në prodhimin e harta për qëllime dhe interesa të ndryshme. Një hartë zyrtare mund të tregojë kufijtë dhe përmasat territoriale të shtetit, por mund të ndodhë që interpretimi i saj nga GJND-ja apo Arbitrazhi të sjellë argumente kundër shtetit që e ka publikuar (Rasti: Rann of Kutch, ILM, 1968, ku Tribunali i Arbitrazhit ka konsideruar dëshmitë hartografike si të besueshme, por jo të mjaftueshme për të aprovuar kërkesën e Indisë).”

Autori këtu sjell argumente, pas këtyre paragrafëve se hartat e Institutit Gjeografik Ushtarak të ish Jugosllavisë (IGjU) – serb: Vojno Geografski Institut (VGI) – duhet eliminuar duke u bazuar në “natyrën e komplikuar të tyre si fakte”. Mirëpo e demanton vetën në dy nivele. Së pari me “…por që mund të ndihmojnë në procesin e delimitacionit të kufirit, në rastet kur nuk njihen koordinatat ose kur nuk ekzistojnë objektet kufitare (piramidat)2.”

Ky është pikërisht rasti i Kosovës “….kur nuk njihen koordinatat ose kur nuk ekzistojnë objektet kufitare (piramidat)2.”, sepse me të vërtetë nuk njihen koordinatat e as piramidat kufitare, pasi që praktikisht nuk ka pasur ndonjë përcaktim, në kuptimin ndërkombëtar të kufijve. Mirëpo autori këto koordinata i kompenson me lista të koordinatave të matjeve kadastrale të vitit 1931-32 (për këtë pak më vonë). IBM flet për kufi ndërkombëtar, ndërsa autori flet për matje dhe kufi kadastral.

Së dyti, paragrafi tjetër i cituar i bënë hartat e IGjU, material të me vlerë të madhe në procesin e përcaktimit të kufirit Kosovë – Mal i Zi. Autori citon drejt IBM “Hartat e dy a më shumë vendeve mund të jenë të ndryshme, si për sa i përket kohës së botimit, formatit, shkallës dhe elementeve që paraqesin. Ky fakt përjashton një argument të fortë ligjor: atë të pranimit të tyre nga dy a më shumë palë…” Hartat janë problematike kur dy shtete prodhojnë harta “sipas qejfit të vet” A është ky rasti i Kosovës?Absolutisht JO.

IGjU ishte institucion shtetëror ushtarak i shtetit, pjesë e të cilit ishte edhe Kosova deri më 1999. Hartat e prodhuara kanë pasur të bëjnë me një shtet dhe për një shtet. Pra nuk kemi të bëjmë me dy shtete (sepse Kosova e Mali i Zi nuk kanë prodhuar harta sipas qejfit të vet në atë kohë.)

Dikush mund të thotë “mirë po kanë qenë republikat”. E vërtetë. Mirëpo, nuk kemi fakte që IGjU ka pasur favorizime karshi ish Republikave të Serbisë e Malit të Zi. Dhe që të jetë paradoksi edhe më i madh hartat e IGjU e paskan paraqitur, në shumicë absolute të rasteve, më të madhe Kosovën se sa na paraqitet tash me vijën kufitare nga KSh i vetë Kosovës.

Këtë pikë po e përmbledhim, se hartat e IGjU janë material i paevitueshëm në përcaktimin e kufijve Kosovë Mali i Zi, sepse problematika, siç është “shpjeguar” nga dr. Qela, e tyre nuk ekziston. Edhe në çdo arbitrazh eventual, do të merreshin parasysh shumë seriozisht, natyrisht nëse pala kosovare do t’i paraqiste si dëshmi dhe do t’i shpjegonte ato sipas standardeve ndërkombëtare (mjaftojnë edhe ato të IBM).

“Kufiri i parcelës, kufiri i Zonës Kadastrale, Kufiri Administrativ dhe Kufiri Shtetëror dhe “domosdoshmëria e përputhjes” së tyre sipas standardeve ndërkombëtare”

Pasi që autori vendos “Kadastrin si kriter për kufij ndërkombëtarë” dhe “Hartat e IGjU duhet eliminuar”, që lexuesit të pavëmendshëm mund t’i duket që kjo u bë në mënyrë korrekte, autori bënë lidhjen e kufirit të parcelës, kufirit të zonës kadastrale, kufirit administrativ (komunal) dhe kufirit shtetëror duke bërë lidhjen “logjike”: parcelat krijojnë zonën kadastrale me kufij të caktuar, zonat kadastrale krijojnë “zonën” administrative me kufij të caktuar dhe në fund kufijtë administrativ e krijojnë kufirin shtetëror dhe kështu rrumbullakoset dhe përcaktohet kufiri shtetëror. Si logjikë dhe metodologji, mund të jetë krejt në rregull, mirëpo autori ka bazuar premisat e veta në bazamente të gabuara, siç u pa më lartë.

Këtë radhitje, të kufijve, autori e bënë pasi që “eliminon” Hartat e IGjU edhe me imazhe në ku vërteton mospërputhjen në mënyrë artificiale (faqe 5). Në vend që të përpiqet të gjej shkaqet e mospërputhjeve, autori e “konstaton” atë dhe eliminon hartat e IGjU tërësisht. Dhe në të njëjtën faqe, pas imazheve vazhdon:
“Mospërputhja e vijës kufitare në harta të ndryshme (2, 3, 4 etj.), imponon që në procesin e shënjimit të kufirit Kosovë – Mal i Zi të merren parasysh edhe burime të tjera, si: të dhënat faktografike, administrative, përfshirë edhe ato të administrimit të tokave.”

Dhe vazhdon më tutje me dy vite, si “gurë themele” të “zgjidhjes” së problemit, 1965 dhe 1974. Viti 1965 shpallet si viti kur është “konsoliduar” kadastri i Kosovës “ dhe autori parashtron pyetjen e parë:

“Vija kufitare që paraqesin hartat e publikuara pas vitit 1965, kur ishte konsoliduar Kadastra e Kosovës, duhet të analizohet mbi bazën e përputhshmërisë së kufijve të shtetit përgjatë zonës kufitare në tri nivele: kufiri i zonës kadastrale, kufiri i komunës administrative dhe kufiri shtetëror?” (faqe 5 dr. TQ) ndërsa dhe viti 1974 ku autori parashtron edhe pyetjen e dytë: “Kufiri i përcaktuar sipas Kushtetutës së vitit 1974, a e ka respektuar saktësisht kufirin e pronave të paluajtshme (të regjistruara në kadastër), pasi konsolidimi i kadastrës dhe administrimi i pronave të paluajtshme ka ndodhur para hartimit të asaj kushtetute?“ (faqe 5 dr. TQ)

E para, konsolidimi i kadastrit nuk ka të as me 1965 e as 1974, pasi që për pjesën kontestuese të kufirit, matjet janë bërë në vitet 1931-32, dhe ai kufi nga KSh po paraqitet si kufi shtetëror. E dyta, Kufiri shtetëror, është maja e të gjithë kufijve, në hierarkinë e tyre, dhe gjithë kufijtë tjerë duhet të shkojnë nga ky kufi, Mirëpo nuk është e domosdoshme. Ka shtete që nuk kanë kadastër fare dhe kanë kufij stabilë ndërkombëtarë (Brazili p.sh.). E treta, Kushtetuta e 1974 e asnjë kushtetutë tjetër nuk ka përcaktuar, as nuk përcakton e as nuk do të përcaktojë kufij dhe e katërta, kufiri shtetëror është çështje sovraniteti dhe jo kadastrale apo pronësie.

Logjika e përputhjes së kufijve me bazë kadastrin, mund të ishte një logjike e mirëfilltë nëse në krejt botën kemi të zhvilluar një kadastër unik, modern, preciz, me sisteme unike të themelimit, mirëmbajtjes dhe avancimit. Dhe edhe pas kësaj, kufijtë shtetëror do të duhej të përcaktoheshin me marrëveshje në mes dy palëve dhe nëse palët merren vesh që kufiri kadastral të bëhet kufi shtetëror, atëherë mirë, Mirëpo zakonisht kjo nuk është praktikë. Bile me rastin Kosovë – Mali i Zi, ku në Kosovë kemi, njëfarë kadastri, e në pjesën tjetër pothuajse nuk ka, ky kriter është paksa i çuditshëm, dhe jo sipas standardeve ndërkombëtare.
Ngatërrimet e koordinatave të matjeve kadastrale me koordinatat e kufirit ndërkombëtar, e përshkrimit të kufirit kadastral me përshkrimin e kufirit ndërkombëtar dhe e matjeve kadastrale me matjet e kufirit shtetëror

Këtu prape do ta përdorim International Boundary Making, për të sqaruar, ngatërrimet e bëra. Ne kapitullin 2 te këtij libri, ne faqe 41 shkruan (ne kllapa do te jepet përkthimi dhe shpjegimet e nevojshme):

2 THE MODEL OF ORDER OF PRECEDENCE (Modeli i nivelit (rangut) të rëndësisë (prioritetit, përparësisë)

The following is a model of order of precedence of boundary evidences: (Ne vijim është (paraqitet) modeli i nivelit te dëshmive kufitare sipas rëndësisë:)

1. official jointly signed precise boundary documentation (dokumentacioni preciz kufitar i nënshkruar bashkërisht (nga te dyja palët))

2. existing original boundary pillars (Shtyllat kufitare ekzistuese)

3. list of coordinates of boundary pillars (lista e koordinatave te shtyllave kufitare)

4. appearance of the boundary line on maps (paraqitja e kufirit ne harta)

5. graphic description (përshkrimi grafik)

6. verbal description (përshkrimi verbal)

Ky model ka të bëjë me rangun (hierarkinë) e dëshmive (dokumentacionit) mbi kufijtë ndërkombëtar dhe çfarëdo përpjekjeje për të vendosur “dëshmitë” e procesit të përcaktimit të kufijve Kosovë Mali i Zi, në këtë model është e gabueshme. Në rastin e Kosovës, sipas kërkesave të këtij modeli ekzistojnë vetëm dëshmitë e pikës 4, që janë hartat me kufij në to në mes Kosovës e Malit të Zi. Asgjë tjetër.

Mirëpo, pasi që autori, gjen “zgjidhjen” e përputhjes së kufijve, duke iu dhënë kufijve kadastral vlerën më të lartë të mundshme, ashtu që ata e përcaktojnë edhe kufirin shtetëror, vjen në përfundim se:

“Ekzistenca e hartave topografike me shkallë 1:100000, 1:300000, orto-hartave dhe imazheve satelitor, si dhe i hartave kadastrale me shkallë 1:2500, të cilat shoqërohen me dokumentacioni përkatës (Fletorja Takiometrike), listën e koordinatave të pikave të kufirit, përshkrimin e vijës kufitare etj., e plotësojnë bazën profesionale të argumenteve gjatë delimitacionit të kufirit. Për përfundimin e këtij procesi është e rëndësishme që të përputhen të dhënat kadastrale të të dy shteteve. Konsolidimi i kadastrës së të dy shteteve ka ndihmuar në heqjen e dilemave për “Terra Nullius” (tokë e askujt). Argumentet e poshtëshënuara tregojnë për ekzistencën e të dhënave të mjaftueshme për delimitacionin, demarkacionin dhe administrimin me sukses të kufirit mes Republikës së Kosovës dhe asaj të Malit të Zi.” (Faqe 6 e 7 dr. Qela)

E para “…të cilat shoqërohen me dokumentacioni përkatës (Fletorja Takiometrike), listën e koordinatave të pikave të kufirit, përshkrimin e vijës kufitare etj., e plotësojnë bazën profesionale të argumenteve gjatë delimitacionit të kufirit.” Kjo nuk ka të bëjë asgjë me modelin që përshkruhet në IBM, ku flitet ekskluzivisht për dokumentacion që është rezultat i proceseve të përcaktimit të kufijve ndërkombëtar. Ndërsa autori proceset që nuk kanë të bëjnë asgjë me këtë përcaktim (matje kadastrale dhe koordinata të nxjerra prej tyre me kufij përkatës) përpiqet ta shndërroj në një proces që nuk ka qenë kurrë i tillë
E dyta “…Konsolidimi i kadastrës së të dy shteteve ka ndihmuar në heqjen e dilemave për “Terra Nullius” (tokë e askujt).“ Kadastrat nuk kanë qenë të konsoliduar, bile nuk janë as sot. Kadastri në perëndim nga vija e përcaktuar nga KSh ështëKadastër Përshkrues, një ndër format e para të kadastrit dhe me besueshmëri shumë të ultë, bile ka raste kur gjykatat nuk e marrin parasysh të dhënat nga Kadastri Përshkrues. Për më tepër nëse ka harta që duhet të hidhen poshtë janë ato kadastrale, sipas përshkrimit për hartat në IBM, sepse ato janë harta me shkallë të ndryshme (1:2500 dhe 1:10000), janë të punuara në mënyrë të ndryshme, i përkasin sistemeve kadastrale të ndryshme (në kuptimin e themelimit, mirëmbajtjes, saktësisë dhe besueshmërisë). Bile harta 1:10000 as që mund të quhet hartë kadastrale, sepse sipas normave të ish Jugosllavisë, kufiri i shkallës hartë kadastrale (plan kadastral) ka qenë 1:5000.

Vërtetimi se Kriteri i Kadastrit është i drejtë me Kadastër

Autori në paraqitjet e tij publike shkon edhe më tej, duke “vërtetuar” se Kosova nuk humb tokë, me sipërfaqe të publikuara në vjetarë statistikor. Në ata vjetarë, edhe vetë autori e nënvizon, se sipërfaqja e Kosovës është llogaritur nga të dhënat kadastrale. Pra vërtetimi i kadastrit me kadastër nuk është i nevojshëm sepse nuk vërteton asgjë.

Mirëpo “vërtetimi i përcaktimit” të kufirit ndërkombëtar me sipërfaqe kadastrale, është i paparë dhe i padëgjuar në praktikën ndërkombëtare. Të paktën unë nuk jam në dijeni për një gjë të tillë.

Përmbledhje

1. Kriteri i Kadastrit nuk është kriter i bazuar në standarde ndërkombëtare, e aq më pak që ky kriter të jetë kriter i vetëm

2. Hartat e IGjU nuk mund të hidhen poshtë, sepse janë prodhuar nga një shtet, dhe problematika e hartave si evidencë sipas standardeve ndërkombëtare, vihet në pah kur kemi harta të prodhuara nga dy shtete që janë në proces të përcaktimit të kufirit ndërkombëtar

3. Nuk krijohet kufiri shtetëror nga kufiri i parcelës, pastaj kufiri i zonës kadastrale dhe në fund nga kufiri administrativ. Kufiri shtetëror është maja e të gjithë kufijve të mundshëm, dhe ky kufi “nuk e ka fort dert” për asnjë kufi të rangut më të ultë. Kemi shtete që janë krijuar me qindra vite përpara, pa pasur kadastër fare dhe ndërkohë këta kufijtë tjerë mund t’i janë afruar apo edhe përputhur Kufirit Shtetëror. Për ta “shpallur” një kufi kadastral si kufi shtetëror duhet pasur ndonjë protokoll të qartë se ky kufi kadastral po bëhet kufi shtetëror

4. Nuk mund të përdoret një proces me qëllim të caktuar (themelimi i kadastrit në këtë rast) që është zhvilluar në një kontekst të caktuar (p.sh. politik e shtetëror Mbretëria e Jugosllavisë) në një kohë të caktuar (1931-31) dhe produktet e rezultatet e tij (matjet, hartat, koordinatat…) si kriter për “krijimin” e një procesi të përcaktimit të kufijve ndërkombëtarë, kur ky proces ka qëllim krejt tjetër (Kufijtë Ndërkombëtarë), kontekst dhe kohë krejt tjetër (dy shtete që në vitet 1931-32, nuk kanë ekzistuar), dhe produktet e tij (si hartat, koordinatat, piramidat…) nuk kanë kurrfarë lidhjeje me kadastrin, e sidomos jo të atij të krijuar në vitet 1931-32.

Dhe në fund vija kufitare e KSh, nuk e plotëson asnjërin prej kushteve që praktikat moderne ndërkombëtare në këtë fushë kërkojnë që këta kufij t’i plotësojnë:As administrimit dhe sigurisë territoriale; As shfrytëzimit te burimeve natyrore; As zhvillimit ekonomik; As zhvillimit hapësinor; As zhvillimit demografik dhe As zhvillimit Social-kulturor te shtetit

Siç shkruani ju në punimin tuaj “Të katër këta kufij duhet të përputhen në mënyrë të plotë dhe deri në detaje, me qëllim që ti shërbejnë administrimit dhe sigurisë territoriale, shfrytëzimit të burimeve natyrore, zhvillimit ekonomik, hapësinor, demografik dhe social-kulturor të shtetit.” Pjesa e dytë e fjalisë e cituar prej IBM, ndërsa pjesa e parë është fjalisë është e dr. Qelës. Kjo ndodh kur për një proces shumë të rëndësishëm dhe që duhet të plotësoj (apo t’u afrohet sa më shumë) standardeve të lartpërmendura, përdoret një kriter, që në parim, nuk ka lidhje me atë proces as në qëllim, as në kontekst, as në kohë, e as në produkte.

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...