Published On: 21 Shtator, 2016

Ja argumentet e arkitektit Bashkim Fehmiu kundër ndërtimit të kishës serbe në oborrin e UP-së

 Çfarë tha lidhur me planet e Kuvendit të Serbisë për ndërtimin e kishës brenda kompleksit universitar, autori i projektit të Qendrës Universitare – Bashkim Fehmiu?

 AKT I PAPAJTUESHËM ME KONCEPTIN E QENDRËS UNIVERSITARE

 

Shkruan: Shefqet REXHEPI

 Vendimi kundërligjorë e kundërkushtetues i Kuvendit të Serbisë, sipas të cilit parashihet ndërtimi i kishës ortodokse serbe brenda kompleksit të Qendrës universitare të Prishtinës, u prit me habi e pezëm në Universitetin e Prishtinës dhe më gjerë në Kosovë. Arbitrariteti i këtij vendimi shkel rëndë vendimet e Universitetit të Prishtinës, të Kuvendit të Komunës së Prishtinës dhe të Kuvendit të Kosovës, por në radhë të parë, si askund tjetër në botë, nëpërkëmbë autonominë e Universitetit. Me dekada të tëra u punua në hartimin e planit urbanistik e arkitektonik të kompleksit të Qendrës Universitare, ndërkaq,pasoi ky vendim fare i papritur, i cili më vete nuk përmban asgjë tjetër pos logjikës së pushtuesit dhe të dhunës. Askush nuk është kundër tempujve fetarë, por edhe ata, si çdo objekt tjetër, duhet t’iu nënshtrohen ligjeve dhe s’mund të ndërtohen aty ku i teket ndokujt. Lidhur me historikun e projektimit dhe të ndërtimit të kompleksit të Qendrës Universitare të Prishtinës, biseduam me arkitekt Bashkim Fehmiun, i cili është edhe autor i Projektit Urbanistik të Qendrës Universitare.

 

Projekti u hartua qysh në vitin 1955

 

– Projektin Urbanistik të Qendrës Universitare të Prishtinës e kam hartuar në Fakultetin e Arkitekturës qysh në vitin 1955 në Beograd, te profesori Branko Maksimoviq. Në vitin 1958-1959, në bazë të kësaj zgjidhjeje është lidhur kontrata ndërmjet APJ-së dhe organeve të pushtetit të Prishtinës dhe të Kosovës për destinimin e kazermave dhe të hapësirës rreth tyre për nevoja të shkollimit të lartë. Objekti i parë, që është ndërtuar sipas kësaj zgjidhjeje urbanistike, ishte Fakulteti Filozofik, e pastaj adaptimi i objekteve të reja të kazermave për nevoja të Shkollës së Lartë Pedagogjike të Prishtinës dhe për nevoja të Fakultetit Ekonomik e Juridik. Koncepti i Qendrës në vitin 1962 është aprovuar nga organet e Universitetit të Beogradit. Këtë zgjidhje e ka aprovuar edhe rektori i Universitetit të Beogradit së bashku me prorektorët edhe në një mbledhje të mbajtur në Prishtinë. Në vitin 1964 bëhet rishqyrtimi i zgjidhjes urbanistike të qendrës së fakulteteve, kështu që si e atillë aprovohet edhe nga profesori Nikolla Dobroviq, i cili bën planin e destinimit të sipërfaqeve për Prishtinën, kurse në vitin 1970 kjo hapësirë shndërrohet në Qendër të Universitetit të Prishtinës, pohon arkitekti Bashkim Fehmiu vëllai i të ndjerit aktorit Bekim Fehmiu.

Plani Urbanistik i Qendrës Universitare vlerësohet në vitin 1972 edhe nga ekspertët jugosllavë në kuadër të Institutit për Urbanizëm Jugosllav, si njëri nga 10 projektet, i cili jep kontribut në mendimin bashkëkohor urbanistiko-arkitektonik në Jugosllavi. Në vitin 1976 kjo zgjidhje ka qenë aprovuar edhe nga kryetari i Komisionit për Shkollim të Lartë të UNESCO-së, i cili ishte mysafir në Prishtinë. Vlen të theksohet se UNESCO-ja ka qenë e interesuar të investojë në bazën informative dhe në mjete bashkëkohore të mbajtjes së mësimit universitar. Elaborati i Qendrës Universitare ka qenë i ekspozuar edhe në ekspozitat me karakter federativ dhe ndërkombëtar. Në aprovimin e zgjidhjes urbanistike të Qendrës Universitare kanë marrë pjesë ekspertë me renome, ndër ta vlen të përmendet profesori i mirënjohur botëror Bogdan Bogdanoviq, i cili ishte edhe konsultant në këtë projekt, kurse kjo zgjidhje urbanistiko-arkitektonike u aprovua nga organet kompetente të Prishtinës dhe Kosovës. Si koncept i këtillë është inkorporuar edhe në planin gjeneral urbanistik të Prishtinës. Elaborati është hartuar në kuadër të Entit për Urbanizëm dhe Projektime të Prishtinës,thekson Bashkim Fehmiu.

Si hartues i projektit të Qendrës Universitare të Prishtinës, Bashkim Fehmiu, ka hartuar edhe një shkresë për mbrojtjen e entitetit dhe të ruajtjes së integritetit të Kompleksit të Qendrës Universitare në Prishtinë, të cilën ua ka dërguar kryetarit të Kuvendit të Universitetit të Prishtinës, Rektoratit, dekanëve të fakulteteve, Kryesisë së Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, si dhe kryetarit të Shoqatës së Pavarur të Arsimtarëve Universitarë, në mënyrë që këto subjekte në kuadër të kompetencave të tyre të marrin të gjitha masat për moscenimin e integritetit të kompleksit universitar. Në fillim të shkresës Bashkim Fehmiu thekson se me vendimin e Kuvendit të Serbisë, është ndryshuar pjesa e përmbajtjes dhe destinimi i sipërfaqeve të kompleksit të Qendrës Universitare në Prishtinë dhe një pjesë e hapësirës së tij është caktuar për objektin e kishës së re ortodokse në të. Ky vendim nuk është nxjerrë në pajtim me kushtetutën dhe ligjin mbi zgjidhjen hapësinore dhe urbanistike të problematikës së ndërtimit.

 

E drejtë e patjetërsueshme e UP-së për shfrytëzim të kompleksit universitar

 

Projektuesi i lokacionit të objektit të kishës së re në këtë kompleks-mr. Lubisha Foliq, është shërbyer me veprimin jolojal, i cili nuk përkon me etikën profesionale dhe është në kundërshtim me Kodin moral të arkitektëve. Supozoj se deputetët e Kuvendit të Serbisë nuk kanë qenë të informuar dhe se nuk iu është ofruar e vërteta për të gjitha veprimet dhe punët e kryera, gjatë të gjitha viteve të kaluara nga ana e institucioneve përkatëse-fakulteteve dhe Universitetit, me qëllim të ndërtimit, formësimit dhe rregullimit përfundimtar të kompleksit dhe Qendrës Universitare. Me konsiderim të posaçëm, si arkitekt, i respektoj edhe objektet religjioze, prandaj edhe objektin e kishës ortodokse, por ai është inkompatibil me programin dhe konceptin e zgjidhjes urbanistike të Qendrës Universitare, thotë Bashkim Fehmiu.

Në vijim, Bashkim Fehmiu thekson se Universiteti i Prishtinës, duke u bërë anëtar i Bashkësisë së Universiteteve në vend, si institucion i shkollimit të lartë dhe superior, zhvillohet me ndihmën e pakursyeshme të Universiteti të Beogradit, e zgjeron bashkëpunimin me shumë universitete në Jugosllavi dhe jashtë saj, duke u afirmuar edhe më gjerë. Duke ndjekur të arriturat e progresit shkencor, ato tekniko-teknologjike e artistike në botë, është sajuar programi dhe përmbajtja për kompleksin e Qendrës Universitare, të përbërë prej fakulteteve të ndryshme (Filozofikut, Filologjikut, Juridikut, Ekonomikut, Shkencave Matematiko-Natyrore, të Arteve, të Kulturës Fizike, të cilët ekzistojnë) me shumë seksione, katedra dhe me institutet përcjellëse të punës kërkimore shkencore e me Bibliotekën Universitare. Në kuadër të Qendrës duhet të ndërtohen vetëm edhe objektet për Fakultetin e Arteve, Fakultetin e Invaironmentit, Fakultetin e Shkencave Matematiko-Natyrore, Rektoratin dhe Aula Maksima me Akademinë e Shkencave dhe të Arteve, të cilat janë elemente të tërësisë së njësishme urbanistike e arkitektonike të strukturës së kompleksit. Për të gjitha këto objekte janë hartuar programet, të cilat nuk janë sendërtuar për shkak të mungesës së mjeteve financiare.

Programi e koncepti i Qendrës janë mbështetur në sintezën e shkencave dhe të arteve dhe paraqet idenë themelore të tendencave bashkëkohore të formimit të qendrave universitare edhe nga aspekti funksional e urbanistiko-arkitektonik.

Do theksuar se tërë dokumentacioni planifikues, programor, urbanistik, arkitektonik, ndërtimor, investivo-teknik është hartuar, shqyrtuar, vlerësuar, aprovuar dhe verifikuar nga shërbimet dhe organet kompetente, sipas depozitave të Kushtetutës dhe të ligjit, sipas dokumenteve të tjera të obligueshme juridike dhe akteve pozitive për ndërtimin e deritashëm të objekteve, në kuadër të kompleksit të Qendrës Universitare. Nga gjithë kjo që u tha, mund të konkludohet, thekson Bashkim Fehmiu, se kompleksi i Qendrës Universitare me programin dhe konceptin e vet, esencialisht i përcaktuar dhe i determinuar me rolin dhe rëndësinë e pamohueshme, paraqet në mënyrë të pakontestueshme të drejtën e fituar për shfrytëzim vetëm nga ana e Universitetit të Prishtinës. Ndaj, është jofunksionale dhe jologjike që prej tij të mënjanohen objektet e planifikuara të Fakultetit të Arteve, të Fakultetit të Invaironmentit, të Fakultetit të Shkencave Matematiko-Natyrore, të Rektoratit e të Aula Maksimës me Akademinë e Shkencave dhe të Arteve me sipërfaqet përcjellëse të tyre, që në vend të tyre të vihet objekti i kishës së re ortodokse, i cili është në papajtueshmëri me frymën e programit, të konceptit dhe të zgjidhjes urbanistike të projektuara sipas parimeve “Genius Loci” të kompleksit, thekson Bashkim Fehmiu në shkresën e tij.

(Botuar më 6 qershor 1991,në gazetën “Bujku”- “Rilindja”)

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...