Published On: 15 Shkurt, 2016

Etruscan stone translated only in Albanian language

The Cippus Perusinus , the stone tablet discovered on the hill of San Marco , near Perugia , Italy , in 1822 . The tablet bears 46 lines of incised Etruscan text . The cippus is assumed to be a text dedicating a legal contract between the Etruscan families of the Velthina (from Perugia) and Afuna (from Chiusi) , regarding the sharing or use of a propertu upon which there was a tomb belonging to the noble Velthinas .
The date of the inscription is considered to be 3rd or 2nd century BCE .

The only language that can and did translate this Etruscan writing it the Albanian language , let’s see .

This is the original writing on the Etruscan language:

Te urat tan na la rez ula vaxr . Lautn Velthinas estla Afuna s’slel , eth ca ru te zan fusi , e ri tesn . S’te is Rasnes i pa ama , xen naper xi i Velthinathuras aras . Peras cem ul , mlescul . Zu ci enesci epl tu laru Aulesi , Velthinas arznal clensi . Thi i thil scuna cenu , eplc felic . Larthal , s’Afunes clen , thunxul the falas . Xie m’fusi e Velthina . Xin tha cap , e mu ni clet , ma su . Naper sranc zlothi i falsti Velthina . Xut naper penezs , ma su . Ac ni na ! Clel Afuna . Velthina mler zinia . Inte ma mer cnl . Velthina zia , s’aten e tesne . E ca Velthinathuas ! Tha urax , e lutes ne Rasne . Ce i tesn , s’te is Rasnes Ximth , spelth uta scuna ; Afuna mena xen . Naper ci cln – xare , utu se Velthina s’atena . Zu ci enesci i pa spela ne thi fulumxva . Spel thi , rene thi . Est ac Velthina , aci lun , e tu ru ne scu ne Zea . Zu ci enesci : A thu mi ss Afunas , pen th’na ama Velthina ? Afunathus u ni ei n’zeri una clathil thunxulthl . Ix ca cexa zixuxe .

 

Now we translate that in Albanian language (older than today’s Albanian language) :

Te urat tan na lan rez ula ma varr . Estrat e Lart Urtni Velthines Afuna s’siell , edh ca ru te zan pusn e ti tes . S’te is Etrusc i pa sena , xin naper xir i Velthines s’art . Periast cem ul , mplescun . Zu ci prifti epr tu lartu Eulesin , birin thirr e thirr scun cetu , plac – filic . Larthali , diali Afunes , digxion thenie fialas . Xie m’pus e Velthinas . Xin ta cap , e mu ni cret , ama su . Naper stancie , zathi i folsti Velthina . Xutet naper pamie , ama su . A ca na ni ! Clith Afuna . Velthinan e mler zinia . Ende ma mer levizien . Velthina zi , s’atxer e tes . E ca trupi Velthinas ! Tha urata , e lutet ne Rasne . Ce i tes , s’te is Xiu Rasnes , spellt ata scun ; Afuna mrena xin . Naper cat levizie – xare , aty se Velthinan si atxera . Zu ci prifti i pa yjt ne rrefime spelle . Spela thir , rene thir . Est aty Velthina , aty lun , e tu ru ne scu ne Zoti . Zu ci prifti : A thu mi cus Afunas , pa t’na qe Velthina ? Afuna e niu edhe n’zeri nia clithm , cxe digxion . I cat cena nzixun .

 

And in today’s Albanian language :

Të urtët tanë , na lanë dritë poshtë në varr . Eshtrat e lart të Urtit Velthina , Afuna ç’sjell , dhe ka ruajtur të zënë guvën , e rri tashmë . Si të is Etrusk i pa qenë , hyn nëpër hir të trupit të artë të Velthinës . Përjashta jemi ulur , bashkë . Zuri ky prifti epër të lëvdojë Aulën , birin e zjarrtë të Velthinës . Fjalë pas fjale erdhën këtu , plak e bir . Larthali , djali i Afunës , dëgjon thënie fjalësh . Hije në guvë e Velthinës . Hyn t’a kapë , e mu në kryet , por s’mund . Nëpër shmangie , zëthi i fliste Velthina . Hutet nëpër pamje , por s’mund .
A ka ndonji këtu ! – klith Afuna . Velthinën e mbulon terri . Ende ma mer lëvizjen . Velthina zi (terr) , si at’herë e tani . I përket trupit të Velthinës ! –tha urata , e lutet në Rashne . Në çast , si të ish Hyu Rashnesh , te shpella ata shkuan ; Afuna hyn brenda . Nëpër këtë lëvizje – hare , aty sheh Velthinën përsëri . Zuri ky prifti i pa yjet në thënie (rrëfime) shpelle . Shpella thotë (flet) , retë thonë (flasin) . Është aty Velthina ; aty luan , e duke na ruajtur ne , shkon në zoti . Zuri ky prifti: A mi thotë kush Afunës , pa të na qe Velthina ? Afuna e njeh madje në zëri klithmën që dëgjon . Këtë kemi shkruar !

 

As we all see , the Albanian language is the common language with the ancient Etruscan language , the only language that can translate the Etruscan language is the Albanian language .

The translation in English :

Our wise men , let us light down into the grave . The high bones of the Wise Velthina ,Afuna waht entails , and has maintained the pits closed , and now sits . As being Etruscan , enter’s through the grace of the gold body of Velthina . Outdoor’s we are sitting , together . This priest took to peaise Aula , the fiery son of Velthina . Word after word came here , elder and son . Larthal , son of Afuna , hear word statement’s . Shadow in the cave of Velthina . Enter’s to seize , straight into the head , but it couldn’t . Through avoidance , call’s Velthina . Vulture in appearance , but it couldn’t . Is there anyone here ! – cries Afuna . Darkness cover’s Velthina . Still takes my moving . Velthina black (darkness) , as then and now . It belong’s to the body of Velthina ! – he said blessing’s , and pray’s in Rashne . At the moment , as it was Huy Rashnesh , they went to the cave ; Afuna enter’s inside .
Through this movement – gaiety , there see’s Velthina again . This priest without star’s took took in statement cave . The cave say’s (talk’s) , the cloud’s they say (they talk) .
Velthina is there ; it play’s there , and by protecting us , goes to God . This priest took : Can anyone say to Aduna , without us what Velthina ? Afuna even know’s the cry sound . We have written this !

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...