Published On: 22 Qershor, 2016

Dinamika e përhapjes dhe shtrirjes së kriminalitetit në Kosovë (2011-2014)

 

Shkruan: Mr. sc. HazirLushaj, Phd. Can
Kriminaliteti si dukuri sociale komplekse, mund të karakterizohet nga këndvështrime të ndryshme, ndër të cilat me kryesore janë: vëllimi, struktura, tendencat dhe dinamika e tij. Sjellja kriminale si fenomen individual apo kriminaliteti si dukuri masive, nga pikëpamja shkencore, sot studiohet nga një varg disiplinash të shkencave shoqërore, natyrore dhe humanitare. Debatet të cilat zhvillohen lidhur me sjelljen kriminale dhe kriminalitetin fillojnë nga pikënisjet e ndryshme të argumentimeve shkencore gjë që rezulton më një varg të tërë përkufizimesh të cilat këtë fenomen e analizojnë nga aspekti sociologjik, psikologjik, biologjik, antropologjik, juridik, ekonomik dhe shume aspekte të tjera. Dega e kriminologjisë, e cila është e pandashme nga etiologjia është fenomenologjia, gjegjësisht grupi i studimeve shkencore mbi fenomenologjinë e kriminalitetit. Kështu që kjo sferë e posaçme e kriminologjisë studion dhe analizon format e dukurive, strukturën, paraqitjen strukturale dhe dinamike e kriminalitetit në përgjithësi. Fenomenologjia kriminale është pjesë e kriminologjisë dhe merret me studimin e formave të paraqitjes se kriminalitetit,me strukturën dhe dinamiken e tije. Gjithashtu me trajtimin dhe studimin e kriminalitetit është e domosdoshme të studiohet dhe ndriçohet dinamika e lëvizjes së kriminalitetit në periudha kohore dhe në vende të ndryshme.
Fenomenologjia kriminale është pjesë e kriminologjisë dhe merret me studimin e formave të paraqitjes së kriminalitetit, me strukturën dhe dinamikën e tij. Me çështjen e fenomenologjisë janë marrë shume autorë, në ketë drejtim dallohen autorët gjerman dhe austriak. Pjesa më e madhe e autorëve që e kanë trajtuar problemin e fenomenologjisë kriminale, theksojnë se ajo është shkencë mbi manifestimin e krimit. Kësisoj, këta autorë vërtetojnë se fenomenologjia kriminale duhet të koncentrohet ne studimin e statikës, dinamikës dhe tipologjisë së formave të manifestimit të krimit dhe sjelljeve delikuente. Po ashtu, sipas tyre, ajo duhet të merret edhe me përshkrimin e mënyrës së kryerjes së krimeve të ndryshme, me studimin dhe njohjen e personalitetit të kryesve respektivisht me studimin e jetës së delikuenteve dhe, në fund, me tipologji dhe klasifikim. Termi “fenomenologji” (rrjedh nga fjala greke “feinomen”- ajo q ‘fare shihet, ajo qe q ‘faqet, dhe “logos” mësim, hulumtim, shkencë)do të thotë një pjesë e mësimeve filozofike e fenomeneve. Ky është kuptimi enciklopedik i këtij termi, i cili është i ndryshëm ndaj kuptimeve të veçanta në kuadër të shkencës individuale. Shumica e autorëve të fushës së kriminologjisë pajtohen se në objektin e kriminologjisë radhiten: krimi si dukuri individuale; krimineli (kryerësi i krimit) si autorë i veprës; viktima e krimit – me ç’rast në fokus është marrëdhënia e kriminelit me viktimën; kriminaliteti si dukuri masive dhe reaksioni i individit dhe shoqërisë ndaj krimit dhe kriminalitetit.
Fenomenologjia e krimit është një fushë e kriminologjisë që merret me format, struktura dhe dinamiken e zhvillimit të sjelljes kriminale, të njerëzve.
Trajtimi teorik i fenomenit të krimit
Definicioni i fenomenit kriminal, i cili në njëfarë kuptimi sqaron objektin e hulumtimeve të kriminologjisë, sipas të cilit kjo dukuri paraqet emërtimin e përbashkët që përfshin veprën dhe kryesin e saj, viktimën, kriminalitetin dhe reaksionin që shkaktojnë sjelljet e tilla, pasqyron rëndësinë që ka për kriminologjinë hulumtimi i viktimave dhe viktimizimi në përgjithësi. Autori i njohur Hans Gros, mendon se fenomenologjia kriminale duhet të merret me studimin simptomave të jashtme të kriminalitetit. Mendimtari tjetër Ernest Selig, mendon së fenomenologjia kriminale nënkupton përshkrimin e formave speciale të kryerjes së krimeve të ndryshme, p.sh. tekniken e kryerjes së vjedhjeve me thyerje, mënyrën e falsifikimit, studimin e vetive dhe gjesteve të ndryshme të delikuenteve etj. Roland Grasberger, gjithashtu thekson se fenomenologjia kriminale studion morfologjinë e krimit, gjegjësisht manifestimin e tij në botën e jashtme. Po ashtu, edhe autori francez Zhan Pinatel, thekson se fenomenologjia kriminale është degë e kriminologjisë e cila merret me studimin e formave të jashtme të sjelljeve kriminale dhe mënyrën e jetës së delikuenteve.
Vëllimi dhe struktura e kriminalitetit
Kur behët fjalë për vëllimin, dinamiken, tipet, llojet dhe format e kriminalitetit në një vend, zakonisht, si tregues të këtyre karakteristikave shërbejnë statistikat kriminale, qofshin ato kombëtare apo ndërkombëtare. Për studime dhe hulumtime kriminologjike duhet të shfrytëzohen evidencat e gjykatave. Të dhënat mbi kriminalitetin, si dhe sjelljet tjera antisociale dhe asociale, mund të merren edhe në institucionet e mbrojtjes social, entet medicinale etj. Bazuar në të dhënat e marruara nga Enti i Statistikave të Kosovës, mbi vëllimin dhe strukturën e kriminalitetit dhe llojet e krimeve të paraqitura siç janë; vrasjet, atakimet e renda kundër personalitetit, dhunimet, vjedhjet e renda, vjedhjet e automjeteve qe ndodhin brenda një viti. P. sh. Vetëm gjatë vitit 2014, të shpallur fajtor për veprimet e kundërligjshme janë 17.490, persona, çka do të thotë se brenda një ore ka ndodhur përafërsisht 2, raste (1.99 raste).
Statistikat e pranuara nga ana e SKGJK-së, lidhur me VP: kundër jetës dhe trupit dhe kundër pasurisë, na paraqiten si në vijim:
Veçorit themelore të fenomenit kriminal
Kriminalitetit në periudhat e ndryshme të zhvillimit të shoqërisë njerëzorë, është manifestuar në forma të ndryshme. Sjelljet kriminale dhe format e kriminalitetit gjatë historisë njerëzorë, mbajnë të gjitha karakteristikat themelore të vetë shoqërisë, vetë sistemit ekonomik, politik dhe juridik të saj. Në trajtimin e formave të kriminalitetit kanë ushtruar ndikim themelor, vlerat dhe normat e kohës dhe vendit ku ato forma dhe sjellje kriminale janë paraqitur. Në ketë mënyrë mund të flitet për disa sjellje delikuente e devijonte në shoqëritë primitive, për kriminalitetin. Pra secila periudhë i ka pas disa karakteristika shoqëror. Nga ana tjetër, gjithashtu duke shikuar zhvillimin e tillë historik, vërehet se secili formacion shoqëroro-ekonomik, lidhur më ketë problematikë, ka pas disa veçori të vetat dhe është cilësuar me forma dhe strukturë të veçantë të kriminalitetit që nuk ka qenë karakteristikë për shoqëritë dhe formacionet tjera të mëvonshme. Në ketë drejtim, më të drejtë, në literaturën kriminologjike, theksohet se vëllimi dhe format e krimeve dhe sjelljeve kriminale, kanë qenë të lidhura ngushtë me zhvillimin dhe transformimin e shoqërive dhe sistemeve të caktuara shoqëroro-ekonomike.
Mobiliteti shoqëror dhe kriminaliteti
Ndryshimet e tilla të hovshme, lëvizja e madhe e cila ndodhë në botën bashkëkohore, drejtpërsëdrejti ndikon edhe në paraqitjen e formave të ndryshme të kriminalitetit. Ky mobilitet ka të bëjë me ndryshimet në shoqëri, si në aspektin horizontal gjithashtu edhe aspektin vertikal. Zhvillimi hovshëm ekonomik, industrializimi, urbanizimi, rritja dhe zgjerimi i rrjetit të komunikacionit, përsosja e mjeteve të komunikimit publik, aplikimi i teknologjisë elektronike dhe kompjuterike, kanë nxitur sot transformime të mëdha, të cilat reflektohen edhe në forma e paraqitjes se sjelljeve kriminale. Këto transformime, posaçërisht kanë të bëjnë me paraqitjen e teknikave, mjeteve, mënyrave më të reja të kryerjes së sjelljeve kriminale e nga ana tjeter gjithashtu edhe me përsosjen e shërbimeve të policisë dhe organeve tjera të cilat mirën me zbulimin, ndjekjen dhe parandalimin e tyre në shoqëritë bashkëkohore. Është e ditur se sot në shumë vende flitet për pranin e krimit të organizuar, për terrorizëm, për dukurinë e narkomanisë, për kriminalitetin në ekonomi, për lëvizjen e madhe të grupeve dhe shoqatave kriminale prej një vendi në vendin tjeter prej një shteti në shtetin tjetër dhe pasojat e renda dhe të rrezikshme të cilat paraqiten në këtë drejtim.
Veçoritë kohore dhe sezonale të kriminalitetit
Kriminaliteti si dukuri komplekse shoqërore, shpreh edhe disa veçori dhe karakteristika kohore dhe sezonale. Shume autore në këtë drejtim kane hulumtuar dhe vërtetuar në kërkimet e tyre empirike se kriminaliteti dallohet prej kohës në kohë, vërehen karakteristika të veçanta të kriminalitetit gjatë natës, ditës, gjatë sezonës, prej regjionit në regjionin tjetër etj, ndonëse disa forma të kriminalitetit janë bërë gati universale për të gjitha regjionet e botës. Kjo veçmas ka të bëjë me kriminalitetin e organizuar dhe profesional, i cili dikur ishte karakteristik vetëm për shtetet e zhvilluara dhe për qytete të mëdha industriale si p.sh. SHBA, Francë, Japoni etj. Disa hulumtime kriminologjike në SHBA lidhur me karakteristikat kohore të kriminalitetit kanë vërtetuar se disa forma të kriminalitetit paraqiten gjatë ditës, ndërsa tjerat gjatë natës, ndërsa shikuar sipas orës, frekuenca e tyre është shumë e theksuar gjatë sekondave, minutave dhe orëve. Krimi dhe lëvizja e tij tregon edhe disa veçori për sa i përket paraqitjes gjatë natës dhe gjatë ditës. Kështu konstatohet se krimet e rënda kundër pasurisë, si vjedhjet, plaçkitjet, grabitjet, kryhen me tepër gjatë natës. Po ashtu në literaturën kriminologjike flitet për karakteristikat e veçanta që tregon lëvizja e kriminalitetit gjatë muajve dhe sezonave të caktuara. Sipas konstatimeve të kriminologut amerikan Leonard Glick, të cilat i bazon në Uniform Crime Reports, del se në SHBA frekuenca me e madhe e krimeve shprehet gjatë muajit gusht, ndërsa me e vogla, gjatë muajit shkurt. Kështu në SHBA, gjatë muajve të verës vërehet rritje e dukshme e krimeve të dhunës, ndërsa gjatë muajve të dimrit këto krime janë më të ulëta.
Veçoritë regjionale të kriminalitetit
Në literaturën kriminologjike, ekzistojnë disa mendime se disa forma të kriminalitetit janë të shprehur më shumë në disa regjione. Krimet e prostitucionit, krimet e dhunës, të narkomanisë, janë më të paraqitura në regjione industriale, në metropole, në qendra të mëdha ku është e koncentruar më shumë shoqëria, ndërsa krimet kundër jetës dhe trupit në disa regjione tjera, në regjionet kufitare sidomos pranë porteve detare, vijave kufitare, janë të pranishme dukurit e tregtisë dhe kontrabandës me artikuj të ndaluar, ose tregtia me valutë të huaj. Krimet e dhunës sipas kërkimeve kriminologjike të bëra në disa vende, janë regjistruar më tepër në qytete dhe qendra të mëdha urbane dhe industriale. Në këtë drejtim, shpeshherë në literaturën kriminologjike përdorët termi “Zona kriminale” përmes të cilit dëshirohet të theksohen disa regjione ku kriminaliteti është më tepër i pranishëm së sa në regjionet tjera.
Të dhënat janë marre nga Enti i Statistikave të Kosovës, (për vitet 2011-2014)
Statistikat e aktiviteteve kriminale bazuar në përkatësinë nacionale

Të dhënat janë marre nga Enti i Statistikave të Kosovës, (për vitin 2014)
Kriminaliteti fshat-qytet
Në trajtimet e fenomenit të kriminalitetit dhe manifestimeve të tij, me interes të veçantë janë kërkimet dhe studimet e shpërndarjes së kriminalitetit në relacionin fshat-qytet, vise rurale-vise urbane. Kërkimet e shumta që janë bërë në këtë drejtim, vërtetojnë së paraqitja e kriminalitetit dhe shpërndarja e tij në regjionet fshatare, dallon nga paraqitja dhe shpërndarja e tij në regjionet e qyteteve, qendrave të ndryshme industriale. Këto dallime kanë të bëjnë si për ka format e vëllimi i paraqitjes, ashtu edhe për nga shkaqet dhe pasojat e sjelljeve të tilla kriminale. Kësisoj, delikuenca e të miturve, prostitucioni, narkomania, kriminaliteti i dhunës, është shumë më i përhapur në qendrat urbane dhe industriale sesa në qendrat fshatare e rurale. Kjo për këtë arsye se në këtë drejtim ndikojnë disa faktor, p.sh. zakonisht, fshati është regjion në të cilin jeta është më pak dinamike. Aty ekziston një raport më i theksuar i lidhjeve në mes njerëzve dhe banorëve dhe një solidaritet më i madh në mes tyre. Banorët e fshatit njihen në mes veti. Për këtë arsye në këto vise vlejnë disa norma dhe vlera tjera morale dhe konsiderata që në një mënyrë pengojnë paraqitjen e disa sjelljeve kriminale. Ndërsa, në ambientet e qytetit, qendrës industriale, vërehet përherë nje lëvizje e madhe, një mobilitet i madh, një atmosfere e një vrapi të banoret e qyteteve për profit. Në qytet mbretëron një dendësi e madhe e popullsisë, njerëzit shumë më pak janë të lidhur në mënyrë tradicionale në mes veti. Jeta është shumë më anonime, atomizuar, vlejnë disa norma dhe standarde të tjera morale. Në këto mjedise dominon psikologjia individualiste, njerëzit janë në pjesën më të madhe të preokupuar për arritjen e fitimeve dhe realizimin e interesave të caktuara që nuk përputhen me shpesh me mundësitë materiale dhe me norma të ndryshme etike dhe ligjore.
Mosha dhe kriminaliteti
Mosha është karakteristik e rëndësishme e fenomenit kriminal. Të dhënat e shumta statistikore nga praktika gjyqësor si dhe nga shënimet e kërkimeve empirike kriminologjike, flasin se me veprime dhe sjellje kriminale merren personat e moshave të ndryshme. Mirëpo edhe në këtë drejtim vërehen disa ligjshmëri dhe kategori të moshave të cilat marrin më tepër pjesë në kryerjen e sjelljeve kriminale. Siç dihet, mosha e kryerësve të veprave penale përkatësisht sjelljeve kriminale, mund të ndahet sipas përcaktimeve ligjore pozitive. Sipas ligjeve pozitive penale të vendeve të ndryshme, mosha e kryerësve të veprave penale, ndahet në mosha të personave të mitur dhe personave të rritur. Nëse shikohen të dhënat statistikore, moshat me prezentë në veprimet kriminale janë moshat prej 25-30, pastaj grupi i moshës 30-50 dhe më pak grupi i moshës mbi 60 vjet. Vlen të theksohet se edhe mosha prej 18-25 është mjaftë prezentë dhe kjo vlerësohet si një i ashtuquajtur kriminalitet i të rinjve i cili në botën bashkëkohore tregon karakteristika të veçanta, si për nga mënyra e kryerjes, ashtu edhe për kah intensiteti i paraqitjes në veprimet kriminale. Kësisoj mosha e re merr pjesë me shumë në kryerjen e krimeve kundër pasurisë si janë vjedhjet, vjedhjet me thyerje, plaçkitjet, trafiqet ilegale me narkotik etj. Ndërsa të rriturit në krimet tjera duke filluar prej krimeve kundër jetës dhe trupit, dhunimet, krimi i organizuar etj. Grupi i moshave 25-30 dhe 30-50, është grupi i popullatës me aktive në jetën e përditshme në çdo shoqëri.
Gjinia (femra-meshkuj)
Në pjesëmarrjen e kriminalitetit, gjithashtu vështrohet në literaturën kriminologjike dhe interpretohet nga këndvështrime të ndryshme. Ekziston një përshtypje e përgjithshme, në bazë të të dhënave statistikës kriminale dhe praktikës gjyqësore, se kriminaliteti është një dukuri tipike e gjinisë mashkullore. Sipas kërkimeve kriminologjike të bëra në shumë vende të botës në SHBA, Gjermani, Francë, Angli, Japoni, dhe vende të tjera, deri në kohën më të re, gjinia mashkullore, përkatësisht kryerësit e veprave kriminale të gjinisë mashkullore, kanë dominuar në mënyrë absolute. Mirëpo tani në shoqërinë bashkëkohore , gjendja ka ndryshuar dukshëm ngase edhe femrat, gjithnjë e më tepër, po marrin pjesë në kryerjen e sjelljeve të ndryshme kriminale. Femra merr pjesë me pak në kryerjen e sjelljeve të ndryshme kriminale nga se ajo në të kaluarën ka qenë më pak e përfshirë në aktivitet e ndryshme në shoqëri. Ato më tepër kanë qenë të preokupuara në lindjen, rritjen dhe kujdesën ndaj fëmijëve dhe anëtarëve të familjes e më pak janë marrë me aktivitete dhe punë jashtë familjes, të cilat domosdo do ti futnin në situata të ndryshme që do të sjellin deri të kriminaliteti i tyre. Me emancipimin dhe kyçje gjithnjë e më të madhe të femrës në të gjitha sferat e jetës dhe të punës, vërehet edhe shtimi dhe rritja e pjesëmarrjes së saj në aktivitet kriminale. Kështu që, dukshëm vihen në pyetje disa konstatime teorike në kriminologji së gjoja kriminaliteti është dukuri tipike e meshkujve dhe së femrat për shkak të konstitucionit të tyre biofizik dhe biopsikik, objektivisht, kryejnë më pak krime. Bazuar ne statistikat e Entit të Statistikave të Kosovës, lidhur me pjesëmarrjen e gjinive në aktivitet kriminale në nivel qendror nga gjithsej të akuzuar 26.498, prej tyre 25.471, janë meshkuj, kurse 1,027, janë femra apo shprehur në përqindje 96.1 %, meshkuj dhe 3.9 %, femra,(2014).Bazuar në këto statistika në qoftë së bëjmë një krahasim me statistikat e vendeve tjera ku përfshirja e femrës në aktivitete kriminale arrin shkallen e përfshirjes së femrës prej 8-10%, na del se Kosova në këtë rast paraqitet të jetë në një pozitë shumë më të favorshme.
Gjendja sociale
Në literature kriminologjike, një kohë të gjatë ka dominuar mendimi se kriminaliteti është karakteristik për shtresat e ulëta, sidomos për kategorinë e punëtoreve dhe njerëzve të papunë dhe të varfër. Këto konstatime janë bazuar në shënime mbi numrin e personave ndaj të cilëve janë bërë kallëzime penale, janë ngritur aktakuza ose janë shqiptuar dënime nga gjykatat. Vërehet së pjesëmarrja e punëtorëve dhe profesioneve tjera të shtresave të ulëta dhe të mesme të popullsisë në kryerjen e krimeve, është me e madhe në shumë vende të botës. Kjo kategori e popullsisë, veçmas merr pjesë në kryerjen e krimeve kundër pasurisë, kundër jetës dhe trupit dhe në krime të tjera. Mirëpo, në dekadat e fundit, rritjen të vazhdueshme tregon edhe krimi të cilin e kryejnë personat qe u përkasin shtresave dhe klasave më të larta, qarqeve afariste dhe atyre në pushtet.
Përfundimi
Objektiv i këtij punimi ka qenë kërkimi i asaj çka nënkupton nocioni kriminologji dhe vlerësimi i kontributit potencial të kriminologjisë në praktikë. Kriminologjia duhet të angazhohet në mënyrë kritike në këtë sferë dhe të zgjerohet jashtë kornizës se kufizuar të nevojave të qeverisë për hulumtime me qellim të avancimit të mekanizmave të kontrollit shoqëror, ajo nuk duhet të reduktohet në ofrimin e alibive teknike (Cohen,1985), rreth definicioneve të kufizuara tradicionale të kriminalitetit të cilat i ofron shteti. Në vend të kësaj duhet të shkojmë me tutje, të vështrojmë në mënyrë kritike në çështje të një konteksti më të gjerë të demit shoqëror, për çka shtrohen disa pyetje, kurse disa të tjera nuk shtrohen fare, për çka grumbullohen disa lloje të caktuara të dëshmive, kurse disa të tjera nuk grumbullohen, dhe si ndikojnë programet qeveritare në prodhimin e njohurive kriminologjike. Kriminologjia duhet ti shtroj problemet para shtetit dhe jo ti zgjidh në emër të shtetit (Christie). Kjo kërkon njohjen e mënyrës në të cilën shfaqet diskursi kriminologjik si dhe mënyrën se janë formësuar programet qeveritare në sferën e kriminologjisë akademike, siç thotë Cohen, kjo ka rëndësi të veçantë për kriminologjinë mu për shkak se aplikohen njohurit kriminologjike. Për të qenë të përdorshme për analiza shkencore është e domosdoshme të behët harmonizimi i të dhënave mbi kriminalitetin në agjencitë për statistika. Kjo me ka shtyrë që të shërbehem pikërisht nga ky institucion por edhe nga këtu mungojnë të dhëna lidhur me moshën, gjendjen civile, mobilitetin e krimit, etj. Ky problem mund të jetë pengesë serioze jo vetëm për procesin e njohurive shkencore-hulumtuese, por edhe për çfarëdo forme të planifikimit afatshkurtër, afatmesëm dhe afatgjatë të programeve të punës, si dhe udhëheqjes së sinkronizuar dhe efektive të politikës së luftimit të kriminalitetit. Duke u bazuar në të dhënat statistikore në terë territorin e Kosovës kemi ngritje të shkallës së kriminaliteti në përgjithësi. Prandaj është urgjente që shoqëria jonë të krijoj strategji dhe programe të ndryshme për luftimin e kriminalitetit në përgjithësi, të hulumtoj faktorët kriminogjen, etiologjinë dhe fenomenologjinë në ngritjen e shkallës së kriminalitetit në Kosovë. Kriminaliteti është faktor i pasigurisë, siguria e një shoqërie varet drejtpërsëdrejti nga gjendja në fushën rrezikimit të të drejtave dhe interesave të subjekteve të veta.
Rekomandimet:
• Roli i Kriminologëve dhe enteve sociale në uljen e shkalles së kriminalitetit.
Në Kosovë ndihet mungesa e kriminologëve të cilët në mënyrë shkencore dhe profesionale do të kishin mundur ti paraqesin shkaktaret dhe faktorët e krimit në këtë shoqëri e cila kohë më parë ka dalë nga lufta dhe ende është në tranzicion.
• Roli i mekanizmave për zbatimin e ligjit (Policia, Prokuroria dhe Gjykatat).
Specializimi dhe profilizimi i kuadrove në fushat përkatëse, në mënyrë që të kuptojnë më mirë faktorët e jashtëm dhe të brendshëm të shfaqjes së kriminalitetit.
• Familja, entet shkollore, shoqëria civile.
Roli i faktorëve të sipër cekur fillon qe nga lindja dhe vazhdon me zhvillimin e mëtutjeshëm
p.s. Ky punim shkencor është i botuar në revistën shkencore ndërkombëtare me IMPACT-FAKTOR, NË GRAC TË AUSTRISË.
Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...