Published On: 3 Maj, 2016

Bibliotekat publike pa program unik

Shkruan: Mr.sc.bibl. Engjëll I. Berisha

Biblioteka si burim i informimit për të gjithë, sipas hulumtuesve, është koncept i mësimit për tërë jetën, në krijimin e qytetarisë europiane dhe forcim i shoqërisë koherente jep mundësi ndryshe të edukimit formal për ta krijuar po ashtu një shoqëri inkluzive e cila ofron mundësi në pjesëmarrje kualitative në mësim, edukim, sipas nevojave dhe interesit.
Me këtë rast, strukturat e shtetit të Kosovës, kompetentët, duhet ti lexojnë edhe parimet e Uninonit Europian, në përgatitje në të mirë të edukimit të brazave, për një garanci që dituria i përgjigjet ndryshimeve sipas nevojave të tregut, me një rol të posaçëm që mund ta luajnë bibliotekat në këtë synim, për situata të reja, kualitative sipas trendit të ri të EU-së.
Edhe deklarata e PubliCA e Unionit Europian në Kopenhagë, (tetor 1999) flet për rolin e bibliotekave në mbështetje të demokracisë dhe qytetarisë, në zhvillim ekonomik dhe social, si dhe për diversitet kulturor e gjuhësor.
Kyçja e bibliotekave në rrjet?
Në Kosovë ka bibliotekari e zhvillim deri diku, pasi që ka ligj e rregullore pune, ka fond librar dhe punëtor tani me përvojë. Ka bibliotekë Kombëtare shumë e avancuar, por, nuk ka zhvillim në komuna e në rajonale. Nuk ka objekte që mundësojnë punë të mirë, e nuk ka teknologji informative. Ajo që është më kryesore, nuk ka rrjet me program unik.
Përderisa shumë komuna, defekt kryesor e kanë objektin që është kusht kryesor bashkë me fondin per ta themeluar një bibliotekë, ndërsa, për të bërë punë profesionale, bibliotekave u duhet me urgjencë rrjeti katalogues (katalogu përmbledhes unik në Kosovë), dhe teknologjia, për tu kthyer bibliotekat në qendra informative. Prej shtatë bibliotekave rajonale (tash komunale), në rrjet ka qasje biblioteka komunale e Prishtinës deri diku e Prizrenit, krejt pakëz e Ferizajit, përderisa asnjë bibliotekë komunale, nuk ka qasje fare. Kjo do të thotë, se nuk ka veprimtari të duhur të bibliotekarisë, në mungesë të rrjetit unik, duke mos pasur komunikim katalogues ashtu siç e kërkon obligimi edhe me ligj, për të punuar në program unik.
Për t’ia hekur dilemën kësaj brenge, nuk na duhet shumë kohë t’ia mbushim mendjen njëri tjetrit se sa faktike është aplikimi i teknologjive të reja, element ky thelbësor për rritjen e funksionimit të bibliotekarisë, për përbërjen e materialit, nga librat e shtypura në burimet elektronike, çasja në informata për të gjitha kategoritë e banorëve ku gjendet biblioteka.
Deklarata e Gjenevës në tubim për Shoqërinë e Informacionit solli konstatimin se arsimi, dija, informacioni dhe komunikimi janë kushte tejet të rëndësishme për progresin e mirëqenien e shoqërisë, dhe se kanë ndikim shumë të madh në të gjitha aspektet e jetës. Deklarata e IFLA -s, beson se e drejta për dije dhe liria e shprehjes janë dy anë të të njejtit parim. E drejta për dije është një domosdoshmëri për lirinë e mendimit dhe të ndërgjegjës; liria e mendimit dhe liria e shprehjes janë kushte të nevojshme për lirinë e shfrytëzimit të informacionit.

A ka rrjet në Kosovë?

Biblioteka Kombëtare e Kosovës, programin elektronik për katalogim ALEPH 500, me adresë domenin e saj në internet http://WWW.biblioteka-ks.org.nga e cila mund ti qaset çdo përdorues edhe katalogut të saj duke kërkuar drejtpërdrejt nga ueb faqja apo për kërkim më të avancuar. Këtë të drejtë e ka individi përdorues, por nuk janë në këtë rrjet bibliotekat tjera publike, pos atyre të përmendura. Nuk janë, sepse nuk është shpërndarë rrjeti nga programi Aleph, duke mos e pasur këtë kapacitet financiar komunat dhe në fakt, ky është programi më i shtrenjtë që ka mundur ta ketë Kosova. Aleph 500, ofron qasje të mirë, shumë i avancuar në dokumentimin dhe katalogimin e tërë pasurisë bibliotekare, bile ofron aq mundësi sa që edhe nuk po mund të përdoret tërë kapaciteti i tij. Sipas të dhënave, BKK ka nënshkruar disa marrëveshje bashkëpunimi me disa nga bibliotekat e rajonit e të cilat kanë në përdorim SIB Aleph500 e të cilat kanë eksperiencë nga kjo fushë, duhet gjet forma bashkëpunimi me këto biblioteka.
Tani na duhet të dijmë se a është problem teknik, financiar apo problem personeli që ne nuk e kemi rrjetin. BKK, ka mbajtur disa trajnime me të gjitha bibliotekat e Kosovës për përdorimin e programit në fjalë. Ndërsa është koha e fundit që duhet një deklarim publik se a ka mundësi të funksionojë rrjeti unik në tërë Kosovën, që të mos fitojë në kohë dështimi dhe të liberalizohemi me të drejtën e çasjes në informimin e rrjeteve botërore. Se ka kosto të pa përballueshme këtë e dijmë, duke qenë deri diku të vetëdijshëm se këto mjete as që kanë me u siguruar nga komunat.
Kur jemi te rajoni, jashtë Kosovës, disa biblioteka për shkak të kostos së madhe janë detyruar të kalojnë në programe tjera.

Shembujt në rajon, COBISS.Net.

Kosova ka përfituar nga Sllovenia nga qendra IZUM, në Maribor, duke shkolluar 15 punonjës të bibliotekarisë me grada magjistër. Po ashtu, nga kjo qendër, që nga paslufta janë bërë trajnimet më profesionale dhe donacione në teknologjinë më të re. Një nga këta magjistra, ka marrë qëndrim të përkohshëm në këtë qendër të dijës, për të përgatitur avancime tjera të kuadrit në Shqipëri e gjetiu, gjithnjë në shërbim të bibliotekarisë.
IZUM, në Maribor ka ofruar programin COBISS, për rrjetin e bibliotekarisë, shumë më i lirë, “ i cili përfaqëson një model organizativ të lidhjes së bibliotekave në sistemin bibliotekar të informacionit, që përfshin katalogimin e përbashkët, bazën e përbashkët të të dhënave bibliografike – katalogun COBIB dhe bazat lokale të dhënave të bibliotekave, si dhe me funksionet e tjera të të ashtuquajturës bibliotekë virtuale”. Në Slloveni detyrën e qendrës kombëtare COBISS e kryen IZUM-i, ndërsa në shtetet e tjera ato janë njësi organizative të bibliotekave kombëtare, të cilave IZUM-i në bazë të kontratës u siguron: organizim administrativ të sistemit bibliotekar. Në këtë rast ofron programin për automatizimin e funksioneve bibliotekare me ndërfaqe të përdoruesit në disa gjuhë, përfshirë edhe gjuhën shqipe, dhe serverët për aplikacionet dhe shërbimet COBISS (sipas nevojës). Si dhe organizimin e trajnimeve për astësimin e kuadrit në përdorimin e programit dhe shenimin e të dhënave në bazen e katalogut, etj.

Sllovenët kanë dhënë shembuj të mirë të kontributit për Kosovën, duke ofruar edhe këtë sistem autonom bibliotekar i informacionit në Kosovë me bazën e tij të përbashkët të të dhënave COBIB.KS. i cili lidh sistemet autonome (kombëtare) bibliotekare të informacionit COBISS të shteteve të ndryshme dhe sistemet e tyre të informacionit për veprimtaritë kërkimore.
Është mirë të shikohen të gjitha mundësitë, dhe të hapet një rrjet, pa u ndarë, për të gjitha bibliotekat, me vetëdijen se i obligohemi ligjit për bibliotekat, ku BKK, është mbikëqyrëse e kësaj veprimtarie.
Autori: Magjistër i shkencave të bibliotekarisë

 

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...