Published On: 16 Shkurt, 2016

80 Uzurpatorët e Gjilanit

 

Me kërkesën e kryetarit të Komunës, Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi, Pronë dhe Banim, respektivisht, sektori për Shërbim të Pronës, ka identifikuar 80 raste të uzurpimit të pronës publike – komunale.

Me kërkesën e kryetarit të Komunës, Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi, Pronë dhe Banim, respektivisht, sektori për Shërbim të Pronës, ka identifikuar 80 raste të uzurpimit të pronës publike – komunale. Kjo listë prej 80 uzurpatorëve të pronës publike, kohë më parë i ishte dorëzuar prokurorisë e cila, siç jemi në dijeni e ka kryer punën e vetë, por gjykata ka ngelur, ka deklaruar drejtori i kësaj drejtorie Gani Neziri.
Të gjitha palët, janë trajtuar njësoj, pa asnjë dallim. Ata kohë më parë ishin ftuar që pronën e uzurpuar, ta kthejnë në gjendjen e mëparshme. Përveç ndonjë rasti, të tjerët nuk e kanë përfillë vullnetin e mirë të institucioneve të Komunës.
Sipas drejtorit të Gjeodezisë, Kadastrit, Pronës dhe Banimit, Gani Neziri, nuk përjashtohen edhe uzurpime tjera por, për shkak të mungesës së kuadrit për t’i hulumtuar të gjitha uzurpimet, deri më tash janë identifikuar vetëm këto raste, ka thënë ai. Sa i përket emrave që janë në listën e këtyre uzurpimeve, Neziri ka garantuar për paanshmëri.

Në vijim po e paraqesim listën e këtyre uzurpatorëve, në Komunën e Gjilanit.

1. Azem Bunjaku nga Gjilani , lagja “ Baja “ ka uzurpuar pjesën e ngas. kad. 1/1 . në të cilën ka ndërtuar objektin e banimit më material të fortë ndërtimor më katësi P. në sip. prej 65 m2..Gjithashtu uzurpuesi në këtë ngastër ka filluar ndertimin e themelit me beton të armuar më gabarit rreth 30 m2. i dhe pronën komunale që kufizohet më objekt e ka thuruer më rrethojë dhe tel më qellim përvehtësimi të kundërligjshëm , kështu që sipërfaqja e tërësishme e pronës se uzurpuar përfshinë : 590 m2. . Fl. Pos. nr. 1750 – në emër të KK-ës Gjilan . viti -2004 .

2. Rexhep Mehmeti nga Gjilani lagja “ Baja “ ka uzurpuar pjesën e ngas.kad. nr. 1/1, në te cilën ka ndertuar objektiktin e banimit më material të forte më katësi P. nësip. 32 m2. si dhe sipërfaqen tokësore për rreth objektit të cilën e ka thurur më rrethojë – prona e uzurpuar arbitrarisht përfshinë sipërfaqen prej : 4.53m2. Fl. Pos. nr. 1750 , në emër të KK-ës Gjilan . viti -2004 .

3. Bekim Bajraliu, nga Gjilani – , rr”Rifat Berisha”, ka uzurpuar nji pjes të prones shoqrore në njisin. kadastr. nr-P-70403013-635/1 në të cilën ka ndërtuar nji rrethoj me materjal të fortë ndërtimi me qellim të përvetsimit në mënyr të kundërligjëshme pronën shoqrore, siperfaqja e përgjithshme e uzurpuar, është 424.m2, fleta poseduese -1750, ZK –Gjilan.

4. Hamdi Ademi, nga Gjilani – , rr ”Rifat Berisha”, ka uzurpuar nji pjesë të pronës shoqërore në njisinë kadastrale nr-P-70403013-635/1 në të cilën ka thurur nji sipërfaqe me materjal të fortë ndërtimi me qellim të përvetsimit në mënyrë të kundërligjëshme pronën shoqrore, siperfaqja e përgjithshme e uzurpuar, është 406.m2, fleta poseduese nr.-P.70403013-1750, ZK –Gjilan

5. Shefket Kryeziu , nga Gjilani – lagja “ Baja “ , rr ”Vllëzërit Gërvalla ”, ka uzurpuar nji pjesë të pronës shoqrore në njisinë kadastr. nr-P-70403013-2084, dhe 2085 , në të cilat ka ndërtuar dy objekte me materjal të fortë ndërtimi, me qellim të përvetsimit në mënyr të kundërligjëshme pronën shoqrore, siperfaqja e përgjithshme e uzurpuar, është 377m2, fleta poseduese -1750 dhe 1752 ZK –Gjilan.

6 . Ismet Hoti , nga Gjilani – , ka uzurpuar nji pjesë të pronës shoqrore në njisin. kadastr. nr- 3223, në të cilën ka ndërtuar shtëpi banimi, me materjal të fortë ndërtimi, me qellim të përvetsimit në mënyr të kundërligjëshme pronën shoqrore, siperfaqja e përgjithshme e uzurpuar, është 305.m2, fleta poseduese Pnj-70403013-1750, ZK –Gjilan.

7. Avdirrahman Arifi nga Gjilani – Dardania, rr”Agim Ramadani”, ka uzurpuar nji pjesë të prones shoqrore në njisin. kadastr. nr-P-70403013-635/1 në të cilën ka ndërtuar murin me materjal të forte ndërtimi me qellim të përvetsimit në mënyr të kundërligjëshme pronën shoqrore, siperfaqja e përgjithshme e uzurpuar, është 235.m2, fleta poseduese nr-70403013-1750, ZK –Gjilan.

8. Raif Aliu nga Gjilani – Dardania -1.rruga 8, ka uzurpuar nji pjesë të pronës shoqrore në ngastr. kadastr. 2132/25 në të cilën ka ndërtuar autogarazhën me materjal të fort ndërtimi me qellim të përvetsimit në mënyrë të kundërligjëshme pronën shoqrore, siperfaqja e uzurpuar, është 201m2., fleta poseduese nr. 1750- ZK –Gjilan

9. Hasan Demiri nga Gjilani rr. “ Elena Gjika ish“ 16 Nëntori “ nr. 26 . Ngas. Kad. nr.
3954, sip. e pronës së uzurpuar 25 m2.. objekt dhe ngas. kad. 4057/2 ,sip. i pronës
së uzurpuar 19 m2., objekt , si dhe ka uzurpuar rrugën publike , sip. e tërësishme e uzurpuar përfshinë 172 m2. Kjo ngas. evidentohët sipas fl.pos. nr. 1751,P.SH. Rrugët Gjilan . – 2003.

10. Musa Shala, nga Gjilani – , rr ”Rifat Berisha”, ka uzurpuar nji pjesë të prones shoqrore në njisinë kadastrale nr-P-70403013-635/1 në të cilën ka ndërtuar shtëpi banimi me materjal të fortë ndërtimi me qellim të përvetsimit në mënyrë të kundërligjëshme pronën shoqrore, siperfaqja e përgjithshme e uzurpuar, është 161.m2, fleta poseduese nr.-70403013-1750, ZK –Gjilan

11.Hafiz Selmani,nga Gjilani , lagja “ Arbëria “ , ka uzurpuar pjesën e ngastres nr. 1880,
ne te cilën ka ndertuar murin me material te fortë ndertimi -prona e uzurpuar
përfshinë sip. prej :1.35 m2. Fletëposedimi nr. 1751 – ZK.Gjilan , PSh. Rrugët –K.K. ës Gjilan .

12. Agim Pllana , nga Gjilani – , rr ”Zija Shemsiu”, ka uzurpuar nji pjesë të prones shoqrore në njisinë kadastr. nr-P-70403013-02747-0, në të cilën ka filluar shtrirjen e rrjetit të armatures, me qellim të përvetsimit në mënyrë të kundërligjëshme pronën shoqrore, siperfaqja e përgjithshme e uzurpuar, është130.m2, fleta poseduese nr.-70403013-1737, ZK – Gjilan.

13. Nexhat Bunjaku , nga Gjilani – , rr ”Mark Gashi”, ka uzurpuar nji pjesë të prones shoqrore në njisinë kadastr. nr-P-70403013-02297-1, në të cilën ka ndërtuar objektin me materjal të fortë ndërtimi me qellim të përvetsimit në mënyrë të kundërligjëshme pronën shoqrore, siperfaqja e përgjithshme e uzurpuar, është 103.m2, fleta poseduese P.-70403013-1750, ZK –Gjilan.

14. Esat Fazliu – Gjilan – rr. “ Evlia Qelebia” , nga. kad. nr. 3845 , prona e uzurpuar më
objekte montuese dhe oborri përfshinë sip. 103 m2 . Fl. Pos. nr. 1751 , pasuri shtetërore
rrugët KK–ës Gjilan .

15. Fatmir Parashtica nga Gjilani rr.” Brigadat e UÇK-ës “ – ka uzurpuar nji pjesë të
ngas. kad. nr. 3641, në të cilën ka ndertuar objekte më material të fortë ndertimi –
dhomë aneks, objekt ndihmës, autogarazhë , objekt ndihmës për dru zjarri etj. të cilat
përfshijnë sip. prej : 98 m2.
Kjo ngastër kad. evidentohët sipas F.P. nr. 1750 – Zona Kad. Gjilan ,tipi i pronës
shoqërore – P.Sh. KK-ës Gjilan .

16. Shpresa Hajdari rr. “ Brigadat e UÇK-ës “ nr. 2 ngas.kad. nr. 4506 prona e uzurpuar
përfshinë sipërfaqën prej 96 m2 . fl. pos. nr. 1750 KK-ës Gjilan .
Pjesa e objektit të uzurpuar i bashkangjitet objektit privat të banimit. Katësia P+1.
Viti i ndertimit 2000/2001.

17. Osman , Alldyz dhe Sinan Shehu rr. “ R. Mala “ ngas. kad. nr. 4771 , prona
e uzurpuar përfshinë një sip. prej 96 m2.. fl. pos. nr. 1751- rrugë KK Gjilan.

18. Abaz Nasufi – Gjilan , lagja “ Arbëria “ , ka uzurpuar pjesën e ngastres nr. 1880,
ne te cilën ka ndertuar pjesën e objektit –lokal autogarazhë me material te fortë
ndertimi -prona e uzurpuar përfshinë sip. prej : 92 m2. Fletëposedimi nr. 1751 – ZK.
Gjilan , PSh. Rrugët -K.K.Gjilan .

19. Hafiz Lipovica – Gjilan , lagja “ Arbëria “ , ka uzurpuar pjesën e ngastres nr. 1880,
ne te cilën ka ndertuar pjesën e objektit te banimit me material te fortë ndertimi –
prona e uzurpuar përfshinë sip. prej : 87 m2. Fletëposedimi nr. 1751 – ZK. Gjilan ,
PSh. Rrugët -K.K.Gjilan .

20. Rasim Lipovica – Gjilan , lagja “ Arbëria “ , ka uzurpuar pjesën e ngastres nr. 1880,
ne te cilën ka ndertuar pjesën e objektit te banimit me material te fortë ndertimi –
prona e uzurpuar përfshinë sip. prej : 82 m2. Fletëposedimi nr. 1751 – ZK. Gjilan ,
PSh. Rrugët -K.K.Gjilan .

21.Xhemajl Zeqiri – Gjilan , lagja “ Arbëria “ , ka uzurpuar pjesën e ngastres nr. 1880,
ne te cilën ka ndertuar pjesën e objektit te banimit me material te fortë ndertimi –
prona e uzurpuar përfshinë sip. prej : 60 m2. Fletëposedimi nr. 1751 – ZK. Gjilan ,
PSh. Rrugët -K.K.Gjilan .

22. Beqir Zeqiri – Gjilan , lagja “ Arbëria “ , ka uzurpuar pjesën e ngastres nr. 1880,
ne te cilën ka ndertuar pjesën e objektit te banimit me material te fortë ndertimi –
prona e uzurpuar përfshinë sip. prej : 59 m2. Fletëposedimi nr. 1751 – ZK. Gjilan ,
PSh. Rrugët -K.K.Gjilan .

23. Aziz Kërrqeli – Gjilan – “ Dheu i Bardhë “ – uzurpin i nji pjese te ngastres Nr.
1866,në te cilën ka ndertuar muri dhe autogarazhë , prona e uzurpuar
përfshinë sip. prej : 47 m2. Fletëposedimi nr. 1751,- rrugë K.K.-ës Gjilan .

24. Afrim Shahini, nga fsh.Velekinc Gjilan , rr”Kastriot Arifi”, ka uzurpuar nji pjesë të prones
shoqrore në njisin. kadastr. nr- 4779/2, në të cilën ka ndërtuar pllato me materjal të fortë
ndërtimi, me qellim të përvetsimit në mënyr të kundërligjëshme në pronën shoqrore
siperfaqja e përgjithshme e uzurpuar, është 43.m2, fleta poseduese nr.-1751, ZK –Gjilan.

25. Demush Spahiu rr. “ Brigadat e UÇK-ës “ ngas. kad. nr. 3612, prona e uzurpuar
përfshinë sip. prej 0.00. 44 ha objekt më material të fortë klasik dhe .43m2. trotuar
fl.pos. nr.1750 KK-ës Gjilan . Uzurpuesi ka ndertuar objektin në pronë të komunës,
në dy anët jugore dhe veriore duke ja bashkangjitur objektit të vetë më katësi P+1.
Ndertimi i objektit është bërë në vitin 2001 .

26. Shukri Berisha nga Gjilani rr. “ Skënderbeu “ ngastra kadastrale nr. 4497, prona e
uzurpuar përfshinë sipërfaqen prej 42 m2., objekt i ndërtuar më material të fortë
klasik më katësi P+1 , fleta poseduese nr. 1750 në emër të KK-ës Gjilan . Objektin e ka
ndertuar në vitin 2000 pa kurfar leje tërësisht në pronën komunale .

27. Hevzi Jerliu nga Gjilani , lagja”Dardania” II. Ka uzurpuar nji pjesë te ngastres nr.
450 . ne te cilën ka ndertuar murin me material te fortë ndertimi si dhe ka
vendosur autogarazhën -tipi montues. Siperfaqja e tërësishme e pronës se uzurpuar
është : 41 m2. Flpos. Nr. 3765 , ZK-Gjilan BVI- KK-Gjilan, / 2004 /.

28. Kadri Kërrqeli – Gjilan – “ Dheu i Bardhë “ – uzurpin i nji pjesë te ngastres Nr.
1866, në te cilën ka ndertuar muri dhe autogarazhë , prona e uzurpuar përfshinë sip. prej
32 m2. Fletëposedimi nr. 1751,- rrugë K.K.-ës Gjilan .

29 . Dritëro Huruglica nga Gjilani , “ Bulevardi i Pavarësisë “ ka uzurpuar pjesën e
ngastrës 3662 , në te cilën ka ndertuar terasën me shtylla druri , prona e uzurpuar
përfshinë siperfaqen prej 31 m2. Çertifikata nr. 2597 KK-ës Gjilan .

30.Nexhat Isufi – Gjilan – rr. “ Ferizajit “ , ka uzurpuar pjesën e ngastres nr. 2710 , ne te cilën ka ndertuar murin mbrojtës dhe shkallët me material te fortë ndertimi –prona e uzurpuar përfshinë sip. prej : 30. m2. Fletëposedimi nr.1751-PSh. Rrugët -K.K.Gjilan.

31. Metush Zymberi nga Gjilani – Dardania -1.rruga 8, ka uzurpuar nji pjes të prones shoqrore në ngastr. kadastr. 2132/25 në të cilën ka ndërtuar autogarazhën me materjal të fortë ndërtimi me qellim të përvetsimit në mënyrë të kundërligjëshme pronën shoqrore, siperfaqja e uzurpuar, është .26.m2. fleta poseduese 1750- ZK –Gjilan

32. Behlul Sadiku rr. “ Skënderbeu “ NSHT “ ALI BABA “ ngas. kad. nr. 4506, prona e
uzurpuar përfshinë një sip. 25m2. fl. pos nr. 1750 KK-ës Gjilan . Më katësi P+1. Ky objekt është ndertuar në vitin 2000 .

33. Sami Azizi rr. “ Skënderbeu “ ka uzurpuar nji pjesë të ngas. kad. nr. 4519 ,prona e
uzurpuar përfshinë sip. prej 25 m2..e cila evidentohët sipas Fl. Pos. nr. 1751 – në
emër të pasurië Shtetrore – publike –rrugë KK-ës Gjilan .

34. Lirije Nuhiu rr. “ 28 Nëntori “ ngas. kad. nr. 3682/1 ,prona e uzurpuar përfshinë
sip. .23 m2 . fl. pos. nr. 1751 – P.Sh. rrugët –KK- ësGjilan .

35. Ahmet Kërrqeli – Gjilan – “ Dheu i Bardhë “ – uzurpin i nji pjese te ngastres Nr.
1866,në te cilën ka ndertuar muri dhe objekt – shtallë bagëtishë , prona e uzurpuar
përfshinë sip. prej : 20 m2. Fletëposedimi nr. 1751,- rrugë K.K.-ës Gjilan .

36. Zjadin Rexhepi rr. “ 28 Nëntori “ –ngas. kad. nr. 2095, prona e uzurpuar përfshinë sip. .17 m2. fl. pos. nr. 1751 – P.Sh. rrugë K.K. –Gjilan . Shkallët i ka ndertuar tërësisht në trotuar në vitin 2002 .

37. Shemsedin Bajrami “ A. Presheva “ ngas. kad. nr. 3085 ,prona e uzurpuar arbitrarisht
përfshinë sip. prej 17 m2. fl. pos .nr. 1750 – KK-ës Gjilan .Ndertimi i objektit është bërë
në vitin 2001 .

38. Ramadan Latifi rr. “ 28 Nëntori “ngas. kad. nr. 3682/1dhe 3864/1 ,prona e uzurpuar
përfshinë sip. 17 m2. . fl. pos. nr. 1751 dhe 1750 P.Sh. K.K. Gjilan . (pas lufte.)

39. Sali Agushi -Gjilan –ngas. kad. nr. 4787 , prona e uzurpuar përfshin sip. prej
16 m2. e cila evidentohët sipas fl. pos. nr. 1751 –pasuri sht-KK-ës Gjilan .
Ndertimet në prone Komunale janë bërë në vitin 2001 .

40. Avni Ahmeti Gjilan ngas. kad. nr. 4787 , prona e uzurpuar përfshinë sip. prej
16 m2 . fl. pos .nr. 1751 KK- ës Gjilan . Ndertimet në pronën e Komunës janë
bërë në vitin 2001.
41. Zeqir Sejdiu “ Dheu i Bardhë “ ngas. kad. nr. 2050/1 , prona e uzurpuar përfshinë
një sip . prej 16 m2 . fl. pos. nr. 1751 –rrugë , KK-ës Gjilan . ( 2001)

42. Reqibe Kadriu rr. “ Brigadat e UÇK-ës” , ngas. kad. nr. 3612 , prona e uzurpuar
përfshinë sip. prej 15 m2 . fl. pos. nr. 1750 – P.Sh. KK- Gjilan . (2003)

43. Pajazit Jashari rr. “ 28 Nëntori “ ngas. kad. nr. 3871 , prona e uzurpuar përfshinë sip
14 m2, ndertimi i objektit më material të fortë ndertimi më katësi P+2 i cili i
bashkangjitët objektit të ndertuar në pronën private , prona e uzurpuar evidentohët më
fl. pos. nr.1750 KK-ës Gjilan. Ndertimin e objektit në pronën komunale e ka bërë në
vitin 2000,ky objekt është rrënuar pjesërisht, por përseri e ka ndertuar uzurpuesi i sipër
shenuar.

44. Nazmi Abdyli rr. “ Brigadat e UÇK-ës “ ngas. kad. nr. 3612, prona e uzurpuar përfshinë
sip. 13 m2. fl. pos. nr. 1750 – P.Sh. KK- Gjilan . (2003)

45. Abdulla Salihu rr. “ 28 Nëntori “- ngas. kad. nr. 3682/1 , prona e uzurpuar përfshinë
sip. 12 m2. fl. pos. nr. 1751 –P.Sh. rrugët- K. K. Gjilan .

46. Kadrije Rexhepi rr. “28 Nëntori “- ngas. kad. nr. 3682/1 ,prona e uzurpuar përfshinë
sip. prej 11 m2. fl.pos. nr. 1751 – P.Sh. rrugët – K.K. Gjilan .

47. Jakup Maliqi, nga Gjilani – , rr ”Kastriot Arifi”, ka uzurpuar nji pjes të prones shoqrore
në njisinë kadastrale nr-P-70403013-02708-0, në të cilën ka ndërtuar murin me materjal të
fortë ndërtimi, me qellim të përvetsimit në mënyr të kundërligjëshme pronën shoqrore,
siperfaqja e përgjithshme e uzurpuar, është 11.m2, fleta poseduese nr.-70403013-1751, ZK –
Gjilan.

48. Zeqirja Salihu rr. “ 28 Nëntori “ – ngas. kad. nr. 3682/1 , prona e uzurpuar përfshinë
sip. 8 m2. fl. pos. nr. 1751 – P.Sh. rrugët K.K. Gjilan .

49. Ali Maliqi rr. “28 Nëntori “ ngas. kad. nr. 3354, prona e uzurpuar përfshinë një sip.
prej 6 m2 . fl. pos .nr. 1751 KK-ës Gjilan . Viti i ndertimit 2000.

50. Xhyle Maloku rr. “ Skënderbeu “ ngas. kad. nr. 3682 prona e uzurpuar përfshinë
një sip. prej 0.00.06 ha , fl. pos. nr. 1751 –rrugë , KK-ës Gjilan . ndertimi v.2000.

51. Vaxhit Syliqi rr. “28 Nëntori “ ngas. kad. nr. 3682/1,prona e uzurpuar përfshinë sip.
prej 4.4 m2 . fl. pos. nr. 1751 – P.Sh. rrugët K.K. – Gjilan .

52. Hasan Arifi rr. “ Lidhja e Prizrenit “ , ngas. kad. nr. 4781-prona e uzurpuar
përfshinë sip. prej : 4 m2. Fl.Pos. nr. 1751 Z.K. Gjilan .P. Sh.Rrugët K.K.–ës Gjilan .
Ka ndertuar shkallët në trotuar . 2003.

53. Idriz Kërrqeli – Gjilan – “ Dheu i Bardhë “ – uzurpim i nji pjese te ngastres Nr. 1866,
në te cilën ka ndertuar muri dhe objekt -kuzhinë verore , prona e uzurpuar
përfshinë sip. prej : 4 m2. Fletëposedimi nr. 1751,- rrugë K.K.-ës Gjilan .

Në vazhdim uzurpuesit e pronës publike nëpër fshatra .

1 . Osman Muji fsh. Bresalc , ngas kad. nr. 3310 , prona e uzurpuar përfshinë siperfaqen
tokësore prej 864 m2.. -në emër të KK-ës Gjilan .Objekti është i ndertuar
krejtësisht në pronën Komunale para lufte,uzurpuesi edhe pas lufe ka uzurpuar prona
tjera të Komunës dhe ate ngas. kad. nr. 3353;3893;332 dhe 1429 të cilat evidentohën
sipas FPnr. 384;433dhe 432në emër të pas. Shoqërore – të Z. K. Bresalc . prona e uzurpuar
arbitrarisht në këto ngastra përfshinë sip. tokësore prej : 2380 m2.

2. Bislim Selimi lokacioni “ Deponia e re e në Zabel të Sahit Agës “ngas. kad. 754
toka e uzurpuar përfshinë sip. prej 621m2 ,dhe ate shtëpi nd. P+Pk – 95 m2.
si dhe e ka thurrur pjesën e ngas. kad. nr. 754 në një sip . prej 626 m2. , sip. e
tërsishme e uzurpuar është : 721 m2. Objekti është i ndertuar tërësisht në
pronën komunale, pas lufte .

3. Asllan Zeneli fsh. Zhegër ka uzurpuar pjesën e ngastres kadastrale nr. 1224, te cilëne k
thurur me shtylla druri dhe tel , siperfaqja tokësore e uzurpuar përfshinë 675 m2.

4. Ali Ramadani nga fsh. Pasjak , ngas. kad. nr. 4015 – ka ndertuar objektin shtallë
për bagëti në sip. 0.00.62 ha .dhe një pjesë të kësajë ngastre e ka thurrur më
rethojë në të cilën ka mbjellë fidane të ndryshme që përfshinë sip. 0.06.05 ha.
Sipërfaqja e tërësishme e pronës së uzurpuar përfshinë 667 m2. Fl. pos. nr. 516 . Zona kad. Koretishtë – P.SH. KK – ës Gjilan .
5. Mehmet Muji fsh. Bresalc , ngas. kad. nr. 3310,fl.pos. nr. 2 . P.Sh. K.K. Gjilan .(2003)
Prona e uzurpuar përfshinë siperfaqen tokësore 3 94 m2.

6. Nazmi Syla – fsh. Bresalc, ka uzurpuar pjesën e ngastres nr. 4946 dhe 4941 te cilat i
ka thurrur me rrethojë me shtylla druri dhe tel dhe ka mbjellur kultura bujqësore
prona e uzurpuar përfshinë sip. prej : 335 m2. Fletëposedimi nr. 288 –ZK. Parallovë –
PSh. Ujrat – KK-ës Gjilan .

7. Mehmet B. Islami nga fsh. Miresh ka uzurpuar pjesën e ngastrës 608, në te cilën e ka
ndertuar shupën për dru zjarre dhe nji object ndihmës për gjesende te ndryshme,
prona e uzurpuar përfshinë siperfaqen prej 269 m2.. Çertifikata nr. 350 , tipi i pronës
shoqërore – P Sh. rrugët .

8. Riza Fetahu nga fsh Miresh ka uzurpuar nji pjes të prones shoqrore – në rrugët publike , në
ngastren kadastr.-608 të cilën e ka thurur me rrethoj – muri me materjal të fort ndërtimi-
beton i armiruar dhe blloka betoni- me qellim të përvetsimit në mënyr të pa ligjëshme –
sipëfaqja e palujshmeris së uzurpuar ëshjt 190 m2. fleta poseduese nr-350, ZK- Miresh
(Dobërqan)

9.Hasan Hasani – fsh. Malishevë , ka uzurpuar pjesën e ngastres nr. 1328 , ne te cilën
ka vendosur rrethojë me gur , në te cilën ka mbjellur kultura pemore , prona e
uzurpuar përfshinë sip. prej :185 m2. Fletëposedimi nr. 364 – ZK. Malishevë , PSh.
Ujrat K.K. Gjilan .

10.Habib Saqipi – fsh. Malishevë , ka uzurpuar pjesën e ngastres nr. 1328 , ne te cilën
ka vendosur rrethojë me gur , në te cilën ka mbjellur patate , prona e uzurpuar
përfshinë sip. prej :183 m2. Fletëposedimi nr. 364 – ZK. Malishevë , PSh. Ujrat K.K.
Gjilan .

11. Jakup Shaqiri – fsh. Malishevë , ka uzurpuar pjesën e ngastres nr. 2892 , ne te
cilën ka ndertuar murin mbrojtës me material te forte dhe i ka vendosur dyert
metalike , prona e uzurpuar përfshinë sip. prej :129 m2. Fletëposedimi nr. 366 – ZK.
Malishevë , PSh. Rrugët K.K. Gjilan .

12.Shefik Zeqiri – fsh. Malishevë , ka uzurpuar pjesën e ngastres nr. 1328 , ne te cilën
ka vendosur shtylla druri dhe tel , prona e uzurpuar përfshinë sip. prej :1.28 m2.
Fletëposedimi nr. 364 – ZK. Malishevë , PSh. Ujrat K.K. Gjilan .

13.Fatmir Hajdini – fsh. Malishevë , ka uzurpuar pjesën e ngastres nr. 1328 , ne te cilën
ka vendosur rrethojë me gur , në te cilën ka mbjellur tërfojë , prona e uzurpuar
përfshinë sip. prej :124 m2. Fletëposedimi nr. 364 – ZK. Malishevë , PSh. Ujrat K.K.
Gjilan .

14. Avdi Fetah Abazi , nga fsh. Gumnisht-Gjilan – , ka uzurpuar nji pjesë të prones shoqrore
në njisin. kadastr. nr- 771, në të cilën ka ndërtuar nji rrethoj me shtylla të drurit , me qellim
të përvetsimit në mënyr të kundërligjëshme pronën shoqrore, siperfaqja e përgjithshme e
uzurpuar, ësht 100.m2, fleta poseduese ,nr.- 544, ZK – Cërnicë .

15. Vaxhid Bajrami – fsh. Miresh , ka uzurpuar pjesën e ngastres nr. 1357 , ne
te cilën ka ndertuar murin , me materialte forte ndertimi -prona e uzurpuar përfshin
sip. prej : 96 m2. Fletëposedimi nr.350- ZK. Miresh ,PSh. Rrugët – K.K.Gjilan.

16.Avdurrahman Rexhepi – fsh. Miresh , ka uzurpuar pjesën e ngastres nr. 1357 , ne
te cilën ka ndertuar objektin e banimit me material te fortë ndertimi, si dhe i ka
vendosur dyert e metalta -prona e uzurpuar përfshin sip. prej : 80 m2. Fletëposedimi
nr.350- ZK. Miresh ,PSh. Rrugët -K.K.Gjilan.

17. Ramiz Halili – fsh. Miresh , ka uzurpuar pjesën e ngastres nr. 1357 , ne te cilën ka ndertuar murin me material te fortë ndertimi -prona e uzurpuar përfshinë sip. prej : 80. m2. Fletëposedimi nr.350- ZK. Miresh ,PSh. Rrugët -K.K.Gjilan.

18. Hamdi dhe Jahi Maliqi – fsh. Miresh , kan uzurpuar pjesën e ngastres nr. 1357 , ne te cilën ka ndertuar murin me material te fortë ndertimi dhe rrethojen me shtylla druridhe tel -prona e uzurpuar përfshinë sip. prej : 69. m2. Fletëposedimi nr.350- ZK. Miresh ,PSh. Rrugët -K.K.Gjilan .

19. Fatmir Haziri – fsh. Zhegër, ka uzurpuar pjesën e ngastres nr. 2090, ne te cilën ka ndertuar objektin shtëpi banimi , prona e uzurpuar me object përfshinë sip. prej :58 m2. Fletëposedimi nr. 522 – PSh. K.K. – ës Gjilan.

20. Shefqet Kurti fsh. Bresalc ngas. kad. 3885 prona e uzurpuar përfshinë sip. 46 m2
fl. pos. nr. 426 – pas. Sht. Shoq. Rrugët magjistrale dhe regjionale Gjilan – Prishtinë.
Objekti është i ndertuar në vitin 2000 .

21. Enver Shaqiri – fsh. Malishevë , ka uzurpuar pjesën e ngastres nr. 2892 , ne te
cilën ka ndertuar objektin me material te fortë ndertimi – autogarazhë dhe murin,
prona e uzurpuar përfshinë sip. prej : 41 m2. Fletëposedimi nr. 366 – ZK.
Malishevë , PSh. Rrugët K.K. Gjilan .

22. Ismet /Demush / Shabani nga fsh. Miresh , ka uzurpuar nji pjes të pronës shoqrore – rrugë–
në ngastrën kadastrale 608, të cilën ka ndërtuar murin me materjal të fort me qellim të
përvetsimit në mënyr të kundërligjëshme pronen shoqrore- sipërfaqja e uzurpuar është–
38.m2, fleta poseduese nr-350, ZK-Miresh (Dobërqan)

23. Emin Bajrami – fsh. Miresh , ka uzurpuar pjesën e ngastres nr. 1357 , ne
te cilën ka ndertuar objektin – automekanik, me material te forte ndertimi -prona e
uzurpuar përfshin sip. prej : 18 . m2. Fletëposedimi nr.350- ZK. Miresh ,PSh. Rrugët –

24. Taib Arifi – fsh. Miresh , ka uzurpuar pjesën e ngastres nr. 1357 , ne te cilën ka ndertuar objektin e banimit me katësi P+1. me material te fortë ndertimi, -prona e uzurpuar përfshin sip. prej : 7 m2. Fletëposedimi nr.350- ZK. Miresh ,PSh. Rrugët -K.K.Gjilan.

25.Ramadan Zeqirovski – fsh. Miresh , ka uzurpuar pjesën e ngastres nr. 1357 , ne te cilën ka ndertuar objektin e banimit me katësi P+1. me material te fortë ndertimi, -prona e uzurpuar përfshin sip. prej : 5 . m2. Fletëposedimi nr.350- ZK. Miresh ,PSh. Rrugët -K.K.Gjilan.

26. Ismajl Arifi – fsh. Miresh , ka uzurpuar pjesën e ngastres nr. 1357 , ne te cilën ka ndertuarobjektin e banimit me katësi P+1. me material te fortë ndertimi, -prona e uzurpuar përfshin sip. prej : 3 m2. Fletëposedimi nr.350- ZK. Miresh ,PSh. Rrugët -K.K.Gjilan.

27.Tefik Rexhepi – fsh. Miresh , ka uzurpuar pjesën e ngastres nr. 1357 , në te cilën ka ndertuar murin me material te fortë ndertimi -prona e uzurpuar përfshinë sip. prej : 3. m2.Fletëposedimi nr.350- ZK. Miresh ,PSh. Rrugët -K.K.Gjilan.
25 mars 2009

 
Displaying 3 Comments
Have Your Say
 1. Naser thotë:

  Mir mir po edhe ma mir ish kan me i ba publik krejt se ju paska pshtjell pak evidenca! Nese si boni ju ateher na mbetet ne qytetareve dhe fqinjeve qe i dijm ti denoncojme!Po mos po idhnohni ju masanej!!

  Përgjigjiuni
  Pelqej(0) Nuk Pelqej(1)
 2. bashkimi thotë:

  Punë e mirë e bërë por jo e kënaqshme sepse me së paku i keni edhe nja 350 deri 350 veta sidomos ne qytetin e Gjilanit që kanë bërë uzurpime.Mos i mshefni se dihen kush jane.Pushtetar,avokat,gjyqetar mjek etej etj.Mos tju dhimen se nuk është gjynah.
  Suksese te matutjeshme

  Përgjigjiuni
  Pelqej(4) Nuk Pelqej(0)
  • avniu thotë:

   kur do ti qitni pjesen tjeter te uzurpatorve ne fshatin malishev vetem nga xhamija e dei te shkolla fillore minimum jane te uzurpura 2 hektare

   Përgjigjiuni
   Pelqej(0) Nuk Pelqej(0)

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kush duhet ti fitojë zgjedhjet në Kosovë?

Shiko rezultatet

Loading ... Loading ...